November je predposledný mesiac roka a zároveň je posledný mesiac cirkevného roka. Na poslednú nedeľu v tomto mesiaci pripadá začiatok adventu; ňou sa začína aj nový cirkevný rok. Prvá adventná nedeľa nám pripomína príchod Ježiša Krista, príchod vianočných sviatkov, sviatkov pokoja. Je to čas na zastavenie a zamyslenie nad uplynulým rokom a jeho zhodnotenie po hektickom predvianočnom období, ktoré bol ovplyvnené aj pandémiou Covidu-19. Je to čas, keď sa ohliadame za starým a hodnotíme ho. No poďme sa pozrieť na to, čo nám priniesol tohtoročný november. Uvedieme niekoľko zaujímavých udalostí a spomienok na momenty našej histórie, ktoré by nemali byť zabudnuté.

Synoda 2020

Začiatok mesiaca bol ovplyvnený dozvukmi Synody ECAV 2020, hlavne jej zhodnotením a otázkami, čo nám vlastne priniesla. Teraz už vieme, že sa niesla v duchu aktuálnej situácie v cirkvi a nepriniesla nič smerodajné, čo by mohlo vyriešiť aktuálne otázky a problémy. Priniesla len ďalšiu polarizáciu.

Samotná synoda si pri kontrole plnenia uznesení odobrila nesplnenie vlastných uznesení a úloh ─ ale veď v podstate sa nič nedeje: načo plniť niečo, k čomu som sa sama zaviazala? To nie je podstatné.

Vedenie cirkvi pokračovalo svojou správou, ktorá neodzrkadľovala, čo spravili počas uplynulého roka, ale oveľa viacej pozornosti venovali osočovaniu a útočeniu na bývalé vedenie a tých členov cirkvi, ktorí sa snažia poukázať na chyby, ktoré sa udiali, a zachovať vieroučnú čistotu. Ale načo by sme boli transparentná cirkev a jej grémiá, radšej disciplinárne stíhajme tých, ktorí nesúhlasia s aktuálnou doktrínou vedenia.

Aspoň ukážeme ostatným, čo ich čaká. Jeden člen našej cirkvi, terajší kaplán, počas fungovania bývalého vedenia vyhlásil, že v cirkvi panuje atmosféra strachu, ktorá nemá obdobu ─ teraz to tak vôbec nie je:terajšie vedenie cirkvi sa snaží svojich laických členov iba exkomunikovať a na farárov, ktorí s ním nesúhlasia, uvaľujú disciplinárne postihy, aby ich vyzliekli z luterákov. Diktátorské a totalitné režimy používali na presadenie svojich ideológií navodenie strachu. Všetkých, čo nebudú zobať z jednej misky, musíme umlčať.

Synoda okrem iného schválila nový model financovania cirkvi ─ bez väčšej diskusie s členmi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pravidlo je také, že na základe toho, ako farár odprezentuje nový model a presvedčí cirkevníkov, tak taký bude mať plat. Vedeniu je jedno, že väčšina radových členov cirkvi nesúhlasí s takýmto financovaním. Vedeniu je jedno, že veľa cirkevných zborov má problém uhrádzať náklady na réžiu fary a kostola.

Je mu jedno, že niektorí farári si musia prispievať na réžiu fary, lebo im to cirkevný zbor nevie zabezpečiť. Je mu jedno, že niektoré cirkevné zbory ani nechcú mať farára v zbore, lebo si ho nemôžu dovoliť… Vedenie cirkvi by malo najskôr skonsolidovať a stransparentniť náklady na svoje potreby a fungovanie a až potom brať cirkevným zborom aj to, čo nemajú, a pritom sa vyhrážať, že ak nebudú platiť, tak im zrušia kňazskú stanicu.

Čo nám teda synoda 2020 priniesla? Len plytké a rozporuplné rozhodnutia, osočovanie a útoky namiesto toho, aby spájala, poukazovanie na iných namiesto toho, aby sa pozrela do vlastných radov. Netransparentnosť a atmosféru strachu. Nič smerodajné, nič zásadné, čo by posunulo cirkev do budúcnosti a priblížilo ľuďom. Uvidíme, ako tento trend ovplyvní myslenie ľudí pri budúcoročnom sčítaní ľudu. Naša cirkev je na križovatke. Je na nás všetkých, ako sa k terajšej situácii postavíme, aby sme našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku neničili, ale posúvali ďalej.

Bitka na Bielej hore – 8. 11. 1620

Tento mesiac sme si pripomenuli významnú bitku, ktorá ovplyvnila náboženskú slobodu v Čechách a na Morave. Jej následky ovplyvnili aj okolité krajiny, medzi ktoré patrilo aj Slovensko. Dňa 8. novembra sme si pripomenuli 400. výročie bitky na Bielej hore. Bitka bola súčasťou českého stavovského povstania proti habsburskej monarchii a zároveň ju zaraďujú aj do 30-ročnej vojny, v ktorej bojovala skoro celá Európa. Proti sebe sa postavili zástancovia náboženskej slobody proti habsburskej monarchii podporovanej katolíckou ligou. V bitke boli porazené české stavy, čo znamenalo začiatok prenasledovania, rekatolizácie, straty majetkov všetkých cirkví okrem katolíckej, ktorá ako jediná ostala povolená. Veľa významných farárov a obyvateľov, ktorí sa hlásili k protestantským cirkvám, utekalo do zahraničia ─ aj na terajšie územie Slovenska.

Koniec 1. svetovej vojny – 11. 11. 1918

Dôležitým medzníkom dejín, ktorý ovplyvnil Slovensko a našu evanjelickú cirkev, je koniec 1. svetovej vojny, ktorý sme si pripomenuli 11. novembra. V tento deň bol ukončený jeden z najväčších novodobých konfliktov 20. storočia, ktorý trval viac ako 4 roky a zapojili sa do neho skoro všetky vojny vtedajšieho sveta. Proti sebe stáli štáty Dohody (Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, USA a iné) a štáty Ústredných mocností (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko, Turecko).

Vojna si vyžiadala viac ako 17 miliónov obetí z radov vojakov a civilistov. Ukončená bola kapituláciou Ústredných mocností. Prímerie bolo podpísané 11. novembra 1918 v Compiégne a začalo platiť o 11. hodine. Vojna zmenila dovtedajší svet a spôsobila rozpad monarchií a konštituovanie nových štátov. Jedným so vzniknutých štátov po rozpade Rakúsko-Uhorska bolo aj Česko-Slovensko (28. 10. 1918). V apríli 1919 sa začala formovať Evanjelická cirkev a. v. ako samostatná, autonómna cirkev. 100. výročie zriadenia Evanjelickej cirkvi a. v. sme si pripomenuli minulý rok slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole v Poprade-Veľkej. Záznam služieb Božích si môžete pozrieť tu. Je potrebné si v čase pokoja a mieru pripomínať, aké krehké je naše bytie, ktoré si v dobe bez vojen prestávame v uvedomovať.

Jan Amos Komenský – 15. 11. 1670

Významný pedagóg, jazykovedec, humanista, filozof, politik, teológ, kňaz a biskup Jednoty bratskej, ktorý počas svojho života zažil veľmi ťažké chvíle, prenasledovanie a útek z Čiech po bitke na Bielej hore, smrť rodiny počas morovej epidémie, hľadal svoju útechu v Bohu a práci. Celoeurópsky význam nadobudol ako pedagóg, ktorý vytvoril originálne, filozoficky ukotvené pedagogické sústavy. Zaoberal sa teóriou výchovy, didaktikou. Vytvoril špeciálnu metódu vyučovania jazykov a vytvoril niekoľko učebníc. Je považovaný za zakladateľa modernej pedagogiky a svojou prácou si vyslúžil titul Učiteľ národov. Niekoľko rokov pôsobil aj na Slovensku. Ovplyvnil rozvoj školstva vo viacerých krajinách Európy. Zomrel v Amsterdame 15. 11. 1670 ako 78-ročný. Pripomenuli sme si 350 rokov od jeho smrti. Pochovaný je v Naardene v kostolíku valónskej reformovanej cirkvi.

Nežná revolúcia – 17. 11. 1989

Je pomenovaním udalostí, ktorých dôsledkom bol pád komunistického režimu v Česko-Slovensku. Tento deň nám ukázal, že ľudia sa vedia zomknúť, spojiť, a vtedy dokážu zmeniť aj to, čo vyzerá nezmeniteľné. Pád komunistického režimu priniesol slobodu vo všetkých stránkach a sférach života ľudí. Priniesol dovtedy nemysliteľnú slobodu slova, združovania sa, zrušil strach z prenasledovania a väznenia za názory. Pre cirkev to znamenalo, že veriaci konečne mohli verejne prezentovať svoju vieru bez strachu pred perzekúciami a väznením. Cirkev vyšla na svetlo sveta a mohla fungovať a prezentovať svoje vyznanie, názory a zásady na verejnosti. No nie je všetko také, ako sa zdá. Keď sa na to pozrieme po viac ako 30 rokoch, tak cirkev síce vykročila na novú cestu bez strachu, ale nevyriešila si svoje vnútorné potreby, iba ich umlčala, dala do úzadia, doslova ututlala všetko, čo bolo.

Prvým nevyriešeným problémom, ktorý sa ťahá naprieč 30 rokmi, je to, že sa cirkev s tým nevysporiadala a poriadne nevyšetrila farárov, ktorí vedome spolupracovali s ŠtB, udávali a donášali na vlastných kolegov a členov cirkevných zborov.

Druhý problém je v transparentnosti cirkvi a jej vedenia. Chyby sa stávajú, ale treba ich vyšetriť a určiť vinníka, nie ich zakrývať, zametať pod koberec a tváriť sa, že sa nič nestalo a netreba o tom vôbec diskutovať ─ aj keď chyby potvrdí synodálna komisia a štátne kontrolné úrady. To nie je len jeden prípad, ale je ich niekoľko. Pokánie a sebareflexia absentujú na všetkých úrovniach cirkevných predstaviteľov a vo všetkých grémiách, ktoré by mali ísť príkladom. Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba.

Tretím problémom je sloboda v cirkvi alebo, inak povedané: nesloboda. Terajšie predsedníctvo vydalo k výročiu Nežnej revolúcie vyhlásenie, v ktorom sa píše: „Neoddeliteľnou súčasťou politickej neslobody, tak, ako ju naša krajina zažívala v rokoch 1948 – 1989, bola aj nesloboda svedomia a náboženského vyznania…“ a „Bezmála štyridsať jeden rokov sa mohlo komunizmu v Československu dariť aj preto, že prostredníctvom dobre premysleného, všetkých a všetko zahrňujúceho systému špehovania, udavačstva, šikany či zvýhodňovania, budovania atmosféry strachu, politizácie súdov, zneužívania vojenského, policajného a bezpečnostného aparátu, vybudoval v ľuďoch povedomie odovzdanosti, pasivity, dvojtvárnosti, utiahnutosti do súkromia, alebo naopak servilnosti, pragmatizmu a bezohľadného straníckeho karierizmu.“

S týmito tvrdeniami o bývalom režime sa dá súhlasiť. Keď sa však dnes pozrieme do vnútra našej cirkvi na jej stav po 30 rokoch slobody, tak ostávame v pomykove. Prečo? Lebo máme pocit, že sme tam, kde sme začali pred 30 rokmi. Neslobodu svedomia a názorov zažívajú farári a členovia cirkvi aj teraz. Tí, čo sa dokážu ozvať a nesúhlasiť s názormi terajšieho vedenia, sú zastrašovaní a, ako sa píše v ďalšej časti, aj šikanovaní, či už neustálymi útokmi, alebo kontrolami – vizitáciami, na ktorých sa hľadá len to zlé, len to, čo sa nerobí, ako má.

Keby sme sa pozreli na to, čo im je vytýkané, zistíme, že väčšina farárov a dokonca biskupov nedodržuje to, čo vytýka kolegom. Buduje sa atmosféru strachu tým, že sú umlčiavaní a dávaní ako exemplárny príklad toho, čo sa stane, keď tí ostatní nebudú súhlasiť s tým, čo hovorí a robí nové vedenie. Aj ďalšia časť citátu o politizovaní súdov, zneužívaní funkcií či zvýhodňovaní je v rámci cirkvi rovnaká. Pozrite sa na členov jednotlivých grémií, výborov, synody, súdov či predsedníctiev. Stále sa opakujú tie isté mená, tí istí ľudia, ktorými si zabezpečili jednotnú líniu bez akéhokoľvek kritického myslenia a povrchnosť, a ktorí sú tam iba preto, aby sa na cirkvi len zviezli a nabalili a prikryli svojich kamarátov. Nie pre to, aby pomohli cirkvi prežiť a posunuli ju ďalej. Vidíme strach z oponentov, lebo čo ak náhodou budú mať pravdu, čo potom?…

„Pri výročí Novembra 1989 proklamujeme, že si vážime politickú, občiansku a náboženskú slobodu. Neberieme ju iba ako náhodný produkt turbulentnej histórie. Berieme ju ako Boží dar.“ Prečo teda nerešpektujete iný názor, prečo sa nesnažíte kriticky diskutovať s ostatnými, keď tvrdíte, že sloboda je Boží dar? Neberte ľuďom základný prejav slobody: slobodu slova, slobodu mať možnosť na vlastný názor, ktorý môžu prezentovať. Doba pokročila a už neexistuje len jedna pravda a jeden názor. Ľudia už vedia kriticky myslieť, spájať skutočnosti a vytvárať si vlastný názor.

Sloboda je v našej cirkvi fiktívna a vďaka vytváraniu atmosféry strachu sa všetci radšej skryjú, aj tí, čo nesúhlasia, do svojho sveta.

 


Historický kalendár

1. 11. 1625

v Oravskom Podzámku sa narodil dolnotrenčiansky senior, barokový básnik, spisovateľ a didaktik JÁN SINAPIUS-HORČIČKA

1. 11. 1900

v Hodruši sa narodil kňaz, básnik, prekladateľ, redaktor EMIL BOLESLAV LUKÁČ, poslanec Národného zhromaždenia a Slovenského snemu

5. 11. 1414

v Kostnici sa začal kostnický koncil; v jeho priebehu bol okrem iného súdený a upálený Jan Hus a zosadený pápež Ján Pavol XXIII.

5. 11. 1618

v Bytči zomrel ELIÁŠ LÁNI, evanjelický kňaz, teológ, senior, superintendent, jeden zo zakladateľov samostatnej cirkevnej organizácie Ev. a. v. cirkvi v Uhorsku, dvorný kazateľ palatína Juraja Turza

5. 11. 1921

v Dolnom Kubíne zomrel PAVOL ORSZÁGH-HVIEZDOSLAV, jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov

5. 11. 1918

v železničnom vagóne pri Compiegne neďaleko Paríža bola podpísaná dohoda medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody, čím sa skončila prvá svetová vojna

10. 11. 1483

v Eislebene sa narodil MARTIN LUTHER, nemecký teológ, kazateľ a reformátor, ktorý v celoeurópskom priestore zmenil chod dejín, ovplyvňujúci zmenu pozerania na cirkev, návrat k Písmu svätému a zrušenie zosvetáčtenia cirkvi

12. 11. 1803

svoju činnosť začala Slovenská katedra na Evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorá sa často nazýva aj Katedra reči a literatúry česko-slovenskej; jej profesorom bol Juraj Palkovič

14. 11. 1975

v Myjave zomrel evanjelický kňaz, biskup a filozof SAMUEL ŠTEFAN OSUSKÝ, ktorý poznamenal rozvoj viacerých oblastí slovenského národného života prvej polovice 20. storočia. Za jeho najväčšie dielo sú považované Prvé slovenské dejiny filozofie, v ktorých ako prvý na Slovensku komplexne podal dejiny svetovej a slovenskej filozofie

15. 11. 1670

v Amsterdame zomrel český humanistický pedagóg, teológ, filozof a spisovateľ JAN AMOS KOMENSKÝ, považovaný za učiteľa národov. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Medzi jeho najznámejšie diela patria Didactica magna, Orbis pictus a alegoricko-metaforické dielo Labyrint sveta a raj srdca

16. 11. 1754

v Klenovci sa narodil evanjelický kňaz, historik a geograf LADISLAV BARTOLOMIDES

16. 11. 1806

v Brezne sa narodil evanjelický kňaz, básnik, pedagóg, publicista a národný buditeľ KAROL KUZMÁNY, spoluzakladateľ Matice slovenskej a prvý podpredseda tejto inštitúcie

16. 11. 1806

v Brezne sa narodil evanjelický kňaz a národovec SAMUEL HOJČ, autor národnej obrany určenej európskej verejnosti pod názvom Sollen wir Magyaren werden? (Máme sa stať Maďarmi?)

16. 11. 1911

v Senici zomrel evanjelický kňaz, nitriansky senior a cirkevný historik JÁN MOCKO (narodil sa 26. 1. 1843)

17. 11. 1882

v Skalici zomrel evanjelický kňaz, novinár, vydavateľ a organizátor národného života DANIEL GABRIEL LICHARD (narodil sa 17. 1. 1812)

17. 11. 1989

sa začala  Nežná revolúcia: na Václavskom námestí v Prahe sa konala študentská demonštrácia. Proti pokojnému sprievodu mestom na Národnej triede brutálne zasiahli komunistické bezpečnostné sily; asi 500 ľudí utrpelo zranenia

20. 11. 1876

v Senici sa narodil DUŠAN FAJNOR, evanjelický kňaz, senior, biskup Západného dištriktu, generálny biskup ECAV

22. 11. 1740

v Banskej Bystrici zomrel kňaz, prvý superintendent Banského dištriktu, náboženský spisovateľ SAMUEL MICHALIDES

25. 11. 1837

v Liptovskej Sielnici sa narodil evanjelický kňaz, etnograf a jazykovedec ADOLF PETER ZÁTURECKÝ, ktorý zozbieral a knižne vydal Slovenské príslovia a porekadlá (zomrel 1. 7. 1904)

26. 11. 1858

v Starej Turej sa narodila charitatívna pracovníčka a skladateľka piesní MÁRIA ROYOVÁ, ktorá sa spolu so sestrou Kristínou zapísala do vedomia ľudí svojou priekopníckou charitatívnou prácou. Založili spolu sirotinec Chalúpka a neskôr z milodarov vybudovali aj nemocnicu (zomrela 25. 2. 1924)

27. 11. 1951

v Lučenci zomrela spisovateľka BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia (narodila sa 2. 10. 1867)

27. 11. 1921

v Uhrovci sa narodil slovenský politik, štátnik ALEXANDER DUBČEK, vedúca osobnosť celospoločenskej snahy o demokratizáciu komunistického režimu v Československu v roku 1968. V roku 1970 bol vylúčený z KSČ a žil v Bratislave pod policajným dozorom. Pracoval v lesnom závode v bratislavskej Rači. V novembri roku 1989 za zapojil do procesu politických zmien a v decembri toho istého roku sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia ČSSR a neskôr ČSFR. V roku 1992 bol zvolený za predsedu Sociálno-demokratickej strany Slovenska (zomrel na následky autonehody 7. 11. 1992)

28. 11. 1993

v Bratislave bol slávnostne uvedený do používania Evanjelický spevník

29. 11. 1778

vo Vyšnej Boci zomrel evanjelický kňaz, jazykovedec a pedagóg PAVEL DOLEŽAL

30. 11. 1854

v Liptovskom Trnovci sa narodil paleontológ a evanjelický kňaz JÁN ŠIMKOVIC, po prvej svetovej vojne vládny referent pre veci Evanjelickej cirkvi na Slovensku

30. 11. 1776

v Bratislave vysvätili Veľký evanjelický kostol na Panenskej ulici s kapacitou 2 000 veriacich, ktorý bol postavený podľa návrhu Mateja Walcha a vyznačuje sa výbornou akustikou

30. 11. 1855

v Bratislave otvorili novú budovu evanjelického lýcea

30. 11. 1991

po vyše 40-ročnej nútenej prestávke bola obnovená činnosť Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

november 1517

prvá známa správa o tom, že bardejovskí kupci doniesli prvé informácie o Lutherovom vystúpení vo Wittenbergu

DI

ilustračné foto: pixabay.com