4. nedeľa po Svätej Trojici

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen

Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa! I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im (Ježiš), aby nikomu nehovorili; ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli hovoriac: Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Amen
 Mk 7, 31 – 37

Milí bratia a drahé sestry,

niekedy sa nám stáva, že nepočujeme toho druhého, napr. keď je až príliš nahlas pustená hudba, niekto vŕta, píli na cirkulárke, alebo aj pri nejakej chorobe sa môže stať, že stratíme čas sluchu. Vtedy sa cítime nesvoji, možno aj stratení, lebo nevieme, čo ten druhý od nás chce. Teda cítime sa veľmi nepríjemne a sme radi, keď sa čas, kedy nepočujeme, skončí. V dnešnom texte sme ale nepočuli o tom, že by chlapec nepočul kvôli tomu, že je tam hluk, ale kvôli tomu, že je nepočujúci od narodenia. Teda trpí už niekoľko rokov. A ako vieme, v tej dobe si asi ťažko mohli nájsť nejakého ušného lekára, ktorý by mu pomohol. Ale objavuje sa tam lekár, ktorý má iné metódy, ako napríklad súčasní lekári. Nepredpisuje žiadne lieky a nepotrebuje prístroje na meranie sluchu. Neštuduje pacienta ako veľmi je chorý. Ale stačí mu jeden dotyk, jedno slovo na to, aby chorého uzdravil. Pán Ježiš nepotrebuje žiadne prístroje alebo výsledky na to, aby zistil, čo danému človeku je. Prichádza a koná. A jeho liečenie je 100% a trvalé. Ako sme počuli v texte i otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. Teda už nepotreboval ďalšie doliečenie, nepotreboval chodiť k logopedičke, ale bol uzdravený hneď v tej minúte. Zázraky, ktoré Pán Ježiš robil v tej dobe boli nato, aby ľudia ešte viac boli utvrdení v tom, že je to skutočný Mesiáš, ktorý prišiel zachrániť svet. A chcel ukázať, že Božie slovo skutočne zachraňuje. Skutočne uzdravuje. A skutočne je prítomné. Božie Slovo je prítomné aj dnes. Môžeme po ňom siahať dennodenne. Môžeme si ho brať všade, kam ideme. Slovo Božie, teda Biblia, je nám naporúdzi vždy, v každom čase. Je tu nato, aby nás potešila, utvrdila, ale aj napomínala.

Milí bratia a drahé sestry, ako často siahame po tomto dare, ktorý máme? Ako veľmi si vážime to, že môžeme slobodne vyznávať našu vieru v jediného Boha? Ako často sa nechávame uzdraviť naším Spasiteľom? Je veľmi dôležité odpovedať si na tieto otázky. Pretože ak máme nejaké súženie vo svojom živote, nejaké pochybnosti, práve Božie Slovo nám odpovedá. Ježiš Kristus, to Slovo s veľkým S, odpovedá a skláňa sa k nám, aby nám pomohol. Ale ak Bibliu neotvárame, ak neprosíme o pomoc, Pán Boh nám ťažko môže pomôcť. Nie je to preto, že by nemohol, alebo že by nechcel, ale je to preto, že každý z nás má slobodnú vôľu. Každý z nás sa rozhoduje podľa toho, čo si myslí, že je správne. A ak si človek myslí, že všetko zvládne sám bez nejakej pomoci, Boh nezasahuje do jeho života, ale necháva mu voľný priebeh. Na druhej strane, ak Pána Boha žiadame o pomoc alebo o nejakú radu, koná podľa toho, čo potrebujeme a nie podľa toho, čo chceme. Pretože Pán Boh robí iba to, čo je správne, čo je potrebné pre náš život. A preto sa nám niekedy zdá, že Pán Boh nám nechce pomôcť a jeho Slovo je tiché až nepočuteľné. Ale nie je pravda, že by Pán Boh nehovoril. Hospodin stále prehovára do nášho života. Ale tak, ako poznáme fyzickú hluchotu, poznáme aj tú duchovnú. A práve tá duchovná hluchota je o to horšia, lebo túto si nemusíme uvedomovať. Ak je niekto nepočujúci od narodenia, veľmi dobre vie, čo to preňho znamená nepočuť nič a nikoho, a preto ak má nejakú pomôcku, napríklad načúvadlo, už niečo počuje, aj keď je to minimálne. Ale tomu, kto nepočuje duchovne, nepomôže nič. Pretože fyzicky počuje a preto sa nezaoberá tým, že je hluchý duchovne. A preto – ak nesiahame po Božom Slove, ak sa neprihovárame v modlitbe k nášmu Záchrancovi – bude veľmi ťažké na túto hluchotu prísť. Zamyslime sa nad tým, čo robíme pre náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Čo robíme preto, aby sme boli uzdravení z hluchoty?

Ale horšie je to, ak duchovnú hluchotu podporujeme, lebo máme strach. Strach z toho, čo nám Pán Boh odpovie na naše otázky a na naše prehrešky. Bojíme sa, lebo nechceme počuť pravdu. Nechceme počuť pravdu, ktorá nie zatracuje, ale ktorá vyslobodzuje. Ak máme strach alebo hnev voči Pánu Bohu, nedokážeme sa naňho pozerať ako na Boha milujúceho, ale ako na Boha, ktorý zatracuje, ubližuje. Strach nám zatvára nielen uši, ale aj srdce. A ak máme zatvorené srdce pre Pána Boha, máme zatvorené aj ústa nato, aby sme o Ňom dokázali hovoriť v láske medzi ľuďmi. Keď si uvedomíme, že sme spadli do tohto strachu, uvedomme si aj, že sa odtiaľ sami nedostaneme. Jedine Kristus môže k nám pristúpiť, položiť ruky na nás a povedať jediné slovo a to je Effata: Otvor sa!. Jedine Boh môže otvoriť to, čo sme zatvorili. Preto ak chceš, aby ti Pán Boh pomohol, kajaj sa a pros o odpustenie. O odpustenie toho, ako si zabudol starať sa o vzťah s Ním. Ako ťa možno prepadol strach alebo hnev voči Nemu. Boh je stále pripravený uzdraviť aj neuzdraviteľné. Boh je stále pripravený konať a zachrániť svoje dieťa.

Milý brat, milá sestra, ste tiež pripravení odhaliť pred Ním svoje sklamanie, neochotu počúvať alebo hovoriť o Ňom pred inými? Ste pripravení vziať svoj kríž a nasledovať Pána Boha so všetkým, čo k tomu patrí? Ste pripravení odísť zo svojej komfortnej zóny a opustiť svoje pohodlie a svoje myšlienky, ktoré vás chlácholili tým, že je všetko v poriadku?

Pretože môže sa stať, že to, čo budeme počuť, sa nám páčiť nebude. Môže sa stať, že nás to zraní. Môže sa stať, že kvôli tomu padneme až na samé dno. Ale nezabúdajme na to, že aj keď to bolí, tak práve tá bolesť nás oslobodzuje. Nezabúdajme na to, že ak sme práve na samom dne svojho bytia, neznamená to, že sme na konci, ale práve na začiatku svojho života, ktorý môžeme vložiť do Božích rúk. Podvoľme sa pod mocnú Božiu ruku a nechajme sa viesť. Nechajme prehovárať Svätého Ducha do svojho srdca. Nechajme sa naplno uzdraviť Božím Slovom, aby sme potom mohli byť pravými učeníkmi a tak zvestovať aj pravé evanjelium Kristovo.

Pretože Pán Ježiš uzdravuje. Dnes sme čítali len jeden z množstva ďalších príbehov, ktoré máme zaznamenané v Písme svätom. Len si spomeňme na ľudí v zástupe, ktorý sprevádzal Pána Ježiša na Jeho poslednej ceste, a ktorí dohovárali slepému žobrákovi Bartimajovi, aby mlčal. Ale on sa nedal nikým a ničím odradiť. Ba naopak, ešte hlasnejšie kričal a volal, aby ho Pán Ježiš počul. Chcel, aby jeho hlas, jeho volanie preniklo až do Jeho uší. V konaní Bartimeja sa zrkadlí obrovské odhodlanie s nezlomnou túžbou po uzdravení, ako aj presvedčenie s vierou, že Pán Ježiš mu môže pomôcť. A toto Pán Ježiš nenechá bez odozvy. Žalmista hovorí: či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho?(Ž 94, 9) Akoby nepočul! Veď Pán Ježiš počuje aj nemých. Pán Ježiš počuje vždy, keď hovorí veriace srdce. Ľudia vyznávali o Ňom: „aj nemým dáva reč, aj hluchým sluch“. Spomeňme si na ženu, ktorá trpela od svojich dvanástich rokov. Tá nič nepovedala Ježišovi, ale zaumienila si, že sa dotkne Ježišovho rúcha, aby sa uzdravila. A Pán Ježiš to „počul“. Jej srdce volalo k Nemu o pomoc. Ako to bolo aj pri Bartimajovi, keď žiadal Ježiša o zmilovanie. Ústa možno ľuďom zavrieť, ale nikto nezabráni Pánovi Ježišovi, aby počul, keď k Nemu volá úprimné srdce.

Kristus je pripravený uzdraviť aj nás. Je pripravený uzdraviť našu hluchotu, je pripravený otvoriť naše srdcia a naše ústa pre Jeho Slovo. Nebojte sa, je to zadarmo. Nič od nás nežiada, na oplátku potrebuje iba počuť naše rozhodnutie o tom, že chceme byť uzdravení Jeho Slovom. On nám vždy chce dať viac. Chce nám dať všetko. Chce nám dať seba. On nie je lekár, ktorý pomôže a viac sa nestará. On nie je liečiteľ, ktorý chce zarobiť a viac ho nezaujíma ďalší osud. Pán Ježiš sa chce s nami stretnúť. Chce, aby sme Ho poznali, aby sme si s Ním boli blízki. To je Jeho cieľ. On vie, že potrebujeme viac, ako vypočutie jednej prosby. Viac, ako uzdravenie, vrátenie sluchu, zraku, a podobne. Potrebujeme Jeho dotyk, potrebujeme Jeho slovo, potrebujeme Jeho lásku. A Pán Ježiš nám chce dať naozaj všetko – nielen pre časný, ale aj pre večný život. Amen

Modlitba

Drahý Hospodine, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Pána Ježiša Krista, ktorý dokáže uzdraviť každého z jeho trápení a bolestí. Ďakujeme Ti, že stačí len dotyk a všetko je zrazu iné. Pane aj my chceme pocítiť tento Tvoj dotyk vo svojom živote. Prosíme vylieč nás zo strachu, netrpezlivosti, či bolestí a starostí. Prosíme Ťa Hospodine dopomôž nám mať otvorené srdce pre Teba, pre Tvoju uzdravujúcu milosť, ktorá dokáže uzdraviť nás z našej duchovnej hluchoty. My sa vkladáme do Tvojich rúk nech Tvoje slovo k nám prehovára, aby sme činili Tvoju vôľu vo svojom živote. Amen

Bohuznáma evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pixabay.com