LIST PREDSEDNÍCTVA ECAV DO VŠETKÝCH CIRKEVNÝCH ZBOROV

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, vážení členovia cirkevných zborov, bratia a sestry!

Listom zo dňa 30. 5. 2018 sa na Vás obrátil jedi­ný kandidát na funkciu generálneho dozorcu Ján Brozman, ktorý svojím vyjadrením skresľuje a zahmlieva podstatu problémov, súvisiacich s jeho osobou ako kandidátom na post generálneho do­zorcu. Vzhľadom na to, že brat Ján Brozman sa rozhodol osloviť Vás svojím listom, považujeme za potrebné a nutné, aby ste dostali aj informácie od Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa snažilo tieto problémy vyjasniť dávno predtým, než sa za­čali voľby.

  1. Dôsledné utajovanie pred evan­jelickou verejnosťou skutočnosti, že krst Jána Brozmana bol v rímsko­katolíckej cirkvi

Problém krstu brata Jána Brozmana v rímskoka­tolíckom kostole nie je v tom, že by, ako píše, mal byť považovaný v ECAV za „druhotriedneho čle­na“. Konštatujeme však fakt, nad ktorým by sa mal zamyslieť každý evanjelik: že brat Ján Brozman, ako sám uvádza, do evanjelickej cirkvi prestú­pil až 27-ročný, teda ako dospelý. Je teda jasné, že jediný kandidát na generálneho dozorcu ECAV ne­mal možnosť byť vychovávaný ako evanjelik, a teda nebol vychovávaný v evanjelicko-kresťanskom du­chu. Zásadný problém je však v tom, že ešte v aprí­li 2016 napriek oficiálnej výzve vtedajšej generál­nej právnej zástupkyne JUDr. Anny Drobnej na za­sadnutí Generálneho presbyterstva ECAV nepred­ložil relevantný dokument, ktorý by potvrdzoval, že vystúpil z rímskokatolíckej cirkvi. Ak je niekto pri krste zapísaný v matrikách rímskokatolíckej cirkvi, je členom tejto cirkvi, až kým nie je príslušným diecéznym biskupom oficiálne „exkomunikovaný pre odpadnutie od (katolíckej) cirkvi“ (pozri vzor do­kladu) č. 1). Predsedníctvo ECAV nesúhlasí s tým, aby do najvyšších funkcií ECAV na Slovensku boli volení ľudia, ktorí sú členmi dvoch cirkví. Na túto skutočnosť bol brat Ján Brozman upozornený a do dnešného dňa oficiálne takýto doklad ECAV ne­predložil. To mala preskúmať kandidačná porada, ktorá to však neurobila. Nám všetkým by malo záležať na tom, že za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku by nemal byť volený niekto, kto je čle­nom inej cirkvi, keďže o vystúpení z rímskokatolíc­kej cirkvi nepredložil relevantný doklad.

  1. Zatajovanie pred evanjelickou ve­rejnosťou skutočnosti trestného stí­hania, právoplatného odsúdenia a ná­sledného uväznenia

Predsedníctvo ECAV chápe, že problém autoneho­dy, pri ktorej zahynuli dve nevinné obete, keď auto šoféroval Ján Brozman, je traumou aj pre vodiča, ktorý nehodu spôsobil. Pre Predsedníctvo ECAV je však problémom, ako brat Ján Brozman celú kauzu komunikoval, resp. nekomunikoval s evanjelickou verejnosťou. Táto informácia mala zaznieť už pred voľbami 2006, resp. pred voľbami 2012. On túto skutočnosť zatajoval dôsledne, dlhodobo a zrejme zámerne, napriek výzvam oficiálnych grémií ne­zverejnil tieto skutočnosti voličom. Brat Ján Brozman zvolil taktiku zamlčovania, čo je nekorektné. Na základe informácií, ktoré začali v cirkvi kolovať už od roku 2006, sa k problému vyjadril až na Sy­node 2017, teda až po 11 rokoch, o čom však ne­vie väčšina evanjelikov, ktorí majú právo voliť Pred­sedníctvo ECAV na Slovensku. Takýto prístup sys­tematického, niekoľkoročného a dôsledného za­tajovania skutočnosti právoplatného odsúdenia s následným uväznením ho diskvalifikuje ako kan­didáta na najvyššiu funkciu v rámci našej cirkvi. To nie je dobrý príklad pre našu evanjelickú cirkev a celú spoločnosť.

  1. Zakrývanie problémov v Reformate

Problém odvolania Predsedníctva VD voči uzne­seniu Generálneho presbyterstva, ktorý brat Ján Brozman spomína, je dávno vyriešený. Synoda ECAV v Nových Zámkoch v roku 2015 odvolanie odmietla a podozrenie, že by Predsedníctvo ECAV konalo v rozpore s Obchodným zákonníkom, nepo­tvrdil ani „svetský“ súd. Považovať spájanie mena kandidáta Jána Brozmana s dianím v spoločnos­ti Reformata, ktorej konateľom bol brat Vladimír Daniš, za účelové, ako píše brat Brozman, je vý­smechom všetkého, čo sa na rokovaniach grémií ECAV dialo. „Ochrana“, ktorej sa bratovi Danišo- vi zo strany brata Brozmana dostávalo, poškodi­la cirkev i Reformatu, no najviac ublížila samotné­mu bratovi Vladimírovi Danišovi, keď ho brat Ján Brozman podporoval v protizákonnom konaní, ako je napr. neodovzdanie účtovníctva. Na neporiadky v Reformate upozornil brat generálny dozorca Im­rich Lukáč – tak ako na ne predtým upozorňoval aj bývalý generálny dozorca Pavel Delinga a ešte pred ním aj bývalý generálny dozorca Ján Holčík. Teda brat Brozman chce tvrdiť, že všetci traja generálni dozorcovia sa mýlili?

Účtovníctvo Reformaty bolo skontrolované prís­lušnými grémiami, a to Dozornou radou Reforma­ty aj Generálnym hospodárskym výborom ECAV, ktoré konštatovali veľké nedostatky. Nakoľko záve­ry týchto vnútorných kontrolných orgánov cirkvi brat Ján Brozman a jeho prívrženci neakceptovali a spochybňovali, boli oslovení nezávislí audítori.

Avšak aj audítori, ktorí nezávisle od seba konštato­vali, že s takým arogantným porušovaním zákonov sa ešte nestretli, boli zo strany brata Daniša a jeho priaznivcov na čele s bratom Brozmanom tiež spo­chybnení. Preto sa nový konateľ Reformaty obrátil na Znalecký ústav s nádejou, že ich znalecký posudok bude akceptovaný – ako všade v civilizova­nom svete vo svetskej sfére, ale nestalo sa tak. Na­opak, brata Vladimíra Daniša pozývali jeho priaznivci na rôzne oficiálne i neoficiálne stretnutia v cirkvi a dávali mu priestor, aby zahmlieval pod­statu problémov. Pozvania na zasadnutia orgánov, ktorým sa mal zodpovedať – Predsedníctvu ECAV a Generálnemu presbyterstvu ECAV – však ignoro­val, a to všetko s tichou či verejnou podporou bra­ta Jána Brozmana a niekoľkých členov GP. Na zák­lade zistení v znaleckom posudku podal nový kona­teľ Reformaty trestné oznámenie (čo bola jeho povinnosť) a do vecí, ktoré sme si mali vyriešiť vo vnút­ri cirkvi, sa tak zaangažovali orgány činné v trest­nom konaní. Dnes máme k dispozícii prvé výsled­ky daňovej kontroly, ktoré svedčia nielen o poruše­ní zákonov Reformatou, ale aj o finančných dôsled­koch pre cirkev (bude nás to stáť 57 800 €). Vladi­mír Daniš dal Reformatu na civilný súd. Sudkyňa v tomto spore iniciovanom bratom Danišom vyhlá­sila, že výpoveď z pracovného pomeru bola opráv­nená tak morálne, ako aj formálne. Je zaujímavé, že až v tejto situácii brat Ján Brozman zrazu nechce, aby bolo jeho meno spájané s Reformatou. Až te­raz sa chce dištancovať od konania brata Vladimíra Daniša? Z nášho pohľadu je to predvolebný trik. Každý, kto pôjde k voľbám, nech má toto na mysli!

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup