Úlohou kandidačnej porady je okrem iného skontrolovať, či kandidát spĺňa podmienky, ktoré stanovujú cirkevnoprávne predpisy. Bol tento postup dodržaný aj pri kandidačnej porade pre voľby generálneho dozorcu ECAV?

Návrh na kandidáta sa predkladá prostredníctvom niektorého člena kandidačnej porady. Navrhovateľ musí zároveň (v zmysle pokynov pre vykonanie volieb, ktoré 20. apríla 2018 schválilo generálne presbyterstvo) doložiť niekoľko dokumentov, medzi inými aj písomné prehlásenie kandidáta, v ktorom potvrdí aj to, že:

– súhlasí s kandidatúrou a je ochotný prevziať funkciu v prípade zvolenia

– plní si povinnosti člena ECAV stanovené v čl. 9 cirkevnej ústavy

– spĺňa požiadavky podľa čl. 10 odsek (1) cirkevnej ústavy

– nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie do jeho zahladenia, nebol právoplatne odsúdený a nebolo proti nemu začaté trestné stíhanie orgánmi činnými v trestnom konaní.

A práve konštatovanie: „nebol právoplatne odsúdený“ vyvoláva rozpor a otázku, či kandidačná porada skutočne preskúmala splnenie podmienok pre kandidáciu v prípade uchádzača o post generálneho dozorcu Jána Brozmana. Ten totiž vo svojom vyhlásení uviedol: „NIE

SOM právoplatne odsúdený.“ Napriek tomu, že predpisy od neho vyžadujú konštatovanie: NEBOL SOM právoplatne odsúdený.

Hra o slovíčko je v prípade Jána Brozmana celkom opodstatnená. Na minuloročnej synode totiž verejne priznal, že v minulosti spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej prišli o život dvaja ľudia. Za tento skutok bol právoplatne odsúdený a niekoľko mesiacov aj väznený. Trest sa mu skrátil vďaka amnestii od prezidenta. Na amnestovaného človeka sa podľa zákona má hľadieť ako na nevinného, no na fakte, že kandidát na generálneho dozorcu bol v minulosti právoplatne odsúdený, sa nič nemení.

„Myslím si, že kandidačná porada nepreskúmala – resp. nedostatočne preskúmala zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát. Ak by splnila svoju úlohu, ktorú jej ukladá § 30 ods. 4 Cirkevného zákona č. 11/1994 o voľbách – teda ak by skontrolovala podmienky kandidácie, musela by Jána Brozmana vyradiť z kandidátky bez ďalšieho rozhodovania na základe konštatovania o nesplnení podmienok kandidácie,“ uviedla cirkevná právnička Anna Drobná. Podľa jej slov tento kandidát síce doložil výpis z registra trestov, ktorý sa vyžaduje, no nezohľadňuje inkriminovaný skutok z minulosti – odsúdenie a väzbu, ukončenú amnestiou. Tieto skutočnosti zakryl vyhlásením, že aktuálne nie je právoplatne odsúdený. A nejde o prvý prípad. Spomínaný skutok vo svojom životopise zatajil minimálne v troch prípadoch pri svojich kandidatúrach do vysokých cirkevných funkcií.

  1. Drobná v tomto kontexte upriamuje pozornosť aj na fakt, že Ján Brozman zatajil i svoje členstvo v rímskokatolíckej cirkvi, kde bol pokrstený. Napriek výzvam do dnešného dňa nepredložil doklad o vystúpení z rímskokatolíckej cirkvi, čo vedie k predpokladu, že má tzv. dvojité členstvo – stále figuruje v evidencii rímskokatolíckej cirkvi, napriek tomu, že vstúpil do evanjelickej cirkvi. Nepredložil, podľa vyjadrenia A. Drobnej, ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Tu právnička zdôrazňuje, že človek, ktorý sa uchádza o vrcholnú funkciu v cirkvi, by mal podľa čl. 49 ods. 1 Cirkevnej ústavy požívať všeobecnú vážnosť a úctu v cirkvi. V prípade Jána Brozmana, terajšieho dozorcu Východného dištriktu, je hneď niekoľko aspektov, ktoré svedčia práve o jej nedostatku. Verejne známy je napríklad jeho podiel na krytí skutkov v Reformate a pod. „Ďalej to, že nevyužil svoju funkciu člena najvyšších cirkevných orgánov a nepredkladal v nich návrhy tak, ako mu umožňujú cirkevnoprávne predpisy. Naopak, svoje návrhy a požiadavky voči ECAV prezentoval cestou občianskych združení, petícií, vyhlásení v médiách a podobne,“ dodala s tým, že tento spôsob poškodzuje dobré meno cirkvi.

Podľa názoru A. Drobnej tak Ján Brozman nespĺňa podmienky kandidácie. Obídenie formulácie „nebol som právoplatne odsúdený“, nepredloženie dokladu o vystúpení z rímskokatolíckej cirkvi (o ktorý ho žiadalo aj generálne presbyterstvo) mali byť – ako zdôraznila – dôvodom pre jeho vyradenie z kandidátky bez ďalšieho rozhodovania, teda na základe konštatovania o nesplnení podmienok kandidácie. V tejto súvislosti A. Drobná položila priamu otázku: „Prečo kandidačná porada porušila § 30 ods. 5 CZ č. 11/1994 o voľbách a kandidáta Brozmana nevyradila z kandidátky pre nesplnenie zákonných podmienok kandidácie?“