10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia

Žehnaj nás v našom chráme, Kriste Pane, keď s prosbou, vďakou k Tebe prichádzame. Vypočuj hlasy modlitieb a spevov, plň Duchom nás i slova kazateľov, a všetkých k sebe volaj, Kriste Pane, nech k Tvojmu- nebies chrámu pospiechame. Amen.

Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby! Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!“
Mk 13, 1 – 2

Kajúca nedeľa nás svojím posolstvom upomína na Ježišov plač nad nekajúcnosťou Božieho ľudu. Zároveň nám pripomína zborenie Jeruzalemského chrámu, ktorý bol na základe Ježišovej predpovede vypálený a zborený v roku 70 po Kristovi. Bol to obrovský a honosný chrám, v ktorom sa Židia zhromažďovali vo svoje sviatky a prinášali obete. Aj podľa dnešného biblického textu Ježiš upriamil pozornosť na tento chrám, ktorý bol zborený. Aj my máme neraz po našich predkoch veľké budovy. Niekedy nám môže byť dokonca na ťarchu a viesť k narušeniu vzťahov. Osobné skúsenosti i udalosti vo svete nás aj dnes upozorňujú, že môžu byť i ľahko zborené, môžeme o ne prísť. To všetko nás vedie k tomu, aby sme si na našich budovách nezakladali. Nech nespyšnie naše srdce. Ničoho by sme nemali, ak by nebolo Božej moci a pomoci. Aj v tomto smere platí, komu bolo viac dané, od toho sa bude viac očakávať. ( Lk 12,48)

Ježiš povedal: „Vidíš tieto veľké stavby?“ Myslel tým na mohutný a honosný Jeruzalemský chrám. Ale Ježiš zároveň predpovedá o ňom: „ Nezostane kameňa na kameni, ktorý by nebol zborený!“ A skutočne sa toto stalo skutočnosťou po dobytí Jeruzalema cisárom Títom. A ani dodnes nemôžu dokončiť tento chrám, kde sú zakázané akékoľvek archeologické výskumy a stavby pretože chrámová hora patrí moslimom, ktorí tam majú svoju mešitu.

Nezničme si svojimi hriechmi, čo sme si postavili alebo predkovia nám zanechali. Využívajme tieto budovy na duchovný rast, na pestovanie kresťanskej spolupatričnosti!
Nejaký hosť, ktorý prišiel do istej obce pochvaľoval domácich veriacich, že si postavili krásny kostol. Na to mu domáci odpovedali: „Áno, veď my si ho aj šetríme, tým že do neho ani nechodíme.“ Naopak vieme, že ak sa v dome nebýva, tým viac chátra. Snažme, aby tieto domy nezostali prázdne. Svojimi hriechmi rúcame a boríme budovu cirkvi hmotne a najmä duchovne. Ak sa nepolepšíme, pre koho zostane náš chrám, aj tieto naše budovy? Môžeme vyjsť ako Izraelci na posmech.

Naše chrámy, pozemské budovy, hoci aj sakrálne nemajú byť cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu večného domova. Máme sa snažiť predovšetkým o budovanie duchovného domu nášho života a cirkvi. My sme( máme byť ) živými kameňmi, chrámami Ducha svätého. ( 1.Kor 3,16)

V jednej úvahe sa píše: „neminuli sme cieľ, keď máme viac nákladných slávností, ako pomoci núdznym? Neminuli sme cieľ, keď dávame viac prostriedkov a času do budov, ako do pomoci utrápeným? Neminuli sme cieľ, keď svet hladný po vzťahoch obchádza kostoly, lebo z nich vanie chlad a zvady namiesto lásky? Pán Ježiš požaduje, aby sme viac investovali do ľudí a vzťahov. Keď nám ostane čas a prostriedky, pokojne ich venujme aj na budovy.“

Snažme sa teda predovšetkým, aby ľudia hľadali a nachádzali Božie Kráľovstvo, ktoré je večné. Vieme totiž, že keď sa aj stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. ( 2. Kor. 5,1) Tento nám išiel pripraviť náš Pán Ježiš Kristus. O tento dom sa snažme a starajme a verme, že aj všetko ostatné nám bude pridané. ( Mt 6,33) Amen.

Modlitba:
Pane náš, Ty aj nad našimi hriechmi musíš neraz zaplakať. Ty nás vedieš, aby sme ich vedeli nielen ľutovať, ale aj vyznať a veriť, že nám ich odpustíš. Ty môžeš spôsobiť, aby sa nám hriech stal odporným. Preto odpusť nám, obmy svojou krvou, ktorú si vylial za nás na Golgote a priniesol si tak najdokonalejšiu obeť. Tebe chceme venovať obete našich sŕdc. Ďakujeme, že sa o nás staráš. Pomáhaj nám žiť podľa Tvojho slova, ktoré nám dávaš stále zvestovať. Otváraj nám naše oči, aby sme videli naše hriechy, Tvoje milosrdenstvo a aj potreby našich blížnych. Veď nás do domu Tvojho a nášho Otca v nebesiach. Amen.

Bohu známy duchovný
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixaby.com