Slávnostná inštalácia novej zborovej farárky Anny Debnárovej sa v cirkevnom zbore Budimír uskutočnila 29. júna. Tento deň – sviatok pamiatky apoštolov Petra a Pavla – svojou symbolikou podčiarkol skutočnosť, že do služby zvestovať evanjelium bola povolaná a slávnostne inštalovaná nová služobnica na Pánovej vinici.

Anna Debnárová sa prihlásila do súbehu na miesto zborovej farárky (po úmrtí zborového farára D. Dudáša) a 10. marca bola riadne zvolená volebným konventom CZ Budimír za zborovú farárku. Nová duchovná pastierka v Budimíre úspešne ukončila štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a kaplánske skúšky zložila v roku 2012, keď bola v Michalovciach ordinovaná generálnym biskupom Milošom Klátikom. Po vysvätení jej bolo pridelené miesto biskupskej kaplánky na generálnom biskupskom úrade v Bratislave, kde okrem iného viedla pravidelné ranné pobožnosti a služby Božie na GBÚ ale aj na Úrade vlády. V roku 2014 zložila farárske skúšky a bola generálnym biskupom menovaná aj na miesto duchovnej správkyne Teologického domova ECAV pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako duchovná správkyňa spolu s kolegyňou zabezpečovala duchovný, vnútromisijný a spoločenský život v Teologickom domove. Zmena v osobnom živote (manželstvo, rodičovstvo) bola jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili rozhodnutie sestry farárky – prísť do služby evanjelia na východ, bližšie k svojmu rodisku i rodine.

Poznáme liek na strach
Slávnostný akt inštalácie vykonal Samuel Linkesch, senior Košického seniorátu. Počas služieb Božích liturgovali farárky a farári z Košického semiorátu ako aj bývalí kolegovia či spolužiaci inštalovanej farárky. S. Linkesch postavil inštalačný príhovor na slovách z Matúšovho evanjelia „Odpovedal Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16), kde okrem iného zdôraznil, že toto vyznanie má byť vyznaním ako kazateľov, tak aj poslucháčov slova Božieho. Zvesťou Božieho slova na text z knihy Józue 1, 9: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš,“ poslúžil Ján Meňky, zborový farár CZ Michalovce (domáci zbor inštalovanej farárky). Zazneli silné slová povzbudenia, vyslovené samotným Hospodinom, keď poveril Józuu, aby po Mojžišovej smrti viedol Boží ľud a priviedol ho do zasľúbenej krajiny. Józue totiž stál v bázni pred Pánom Bohom a bál sa zobrať na seba túto vážnu úlohu, pretože vedel, čo všetko tento národ povystrájal a že je to národ tvrdej šije. Pripomenul tiež, že na strach, ktorý človeka sprevádza od narodenia, máme liek od Hospodina, ktorý je v Božej prítomnosti. Preto máme skladať svoj strach pod Kristov kríž. Ján Meňky poprial novej zborovej farárke veľa zdravia, ochoty slúžiť a verne viesť svoj cirkevný zbor.

Kostol dvoch vyznaní
Po kázni pozdravil farárku aj ostatných účastníkov slávnosti zborový spevokol z cirkevného zboru Michalovce Peniél, básňou od A. Hajduka pozdravila B. Fazekašová, nasledovali príhovory Vladimíra Petra, zborového dozorcu, E. Valkovej- Krišťákovej, duchovnej správkyne TD ECAV pri EBF UK v Bratislave a M. Hamariho za Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, ktorý vo svojom pozdrave okrem iného povedal, že s novou farárkou budú zdieľať kostol, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorý je spoločným dielom „luteránov a kalvínov“ v Rozhanovciach, kde obaja striedavo slúžia veriacim. Starosta obce Budimír V. Staňo vyjadril radosť z toho, že má v obci nových obyvateľov a že je to práve rodina Anny Debnárovej, ktorá je prvou ženou farárkou v obci. Zároveň ju uistil o svojej pomoci z titulu svojej funkcie, poprial veľa zdravia a spokojný život v novom domove. Pozdravy ukončili najmenší – deti z detskej besiedky svojimi pesničkami. Inštalovaná farárka vo svojom príhovore, založenom rovnako na slovách z knihy Józue, povedala, že tieto slová, ktoré boli aj súčasťou pozvánky na inštaláciu, ju sprevádzali od čias štúdia teológie a sú pre ňu slovami povzbudenia v každom čase, i teraz, keď začína na novom mieste. V príhovore vyjadrila vďačnosť Pánu Bohu za ľudí, ktorí ju sprevádzali a povzbudzovali už od čias štúdia, ale ktorí sú jej oporou dodnes. Vďaku vyjadrila aj cirkevnému zboru za dôveru, ktorú jej prejavil pri voľbe i za ich obetavú službu pre tento cirkevný zbor, ktorá sa preukázala pri príprave bývania na fare i slávnosti inštalácie.

Informovala: B. Fazekášová