Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, v piatok 13. júla konštatovala, že do úradu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku bol zvolený Ján Brozman. Po prvýkrát v histórii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku tak budú mať evanjelici v tejto funkcii človeka, ktorý má členstvo v rímskokatolíckej cirkvi (RKC).
„Zdá sa, že už potrebujeme len rímskokatolíckeho biskupa, ktorých má rímskokatolícka cirkev dostatok, mohol by ním byť jeden so súčasných, napr. Zvolenský a už nemusíme mať svoju ECAV,“ tlmočili svoje rozčarovanie redakcii internetového portálu www.volbyecav.sk viacerí evanjelickí voliči, ktorí si zjavne uvedomujú kontroverziu spojenú s menom Jána Brozmana. Zároveň konštatujú, že mnohí evanjelickí farári tak svojím činom zapredali cirkev a zradili evanjelickú a. v. vieru, pravdu a slušnosť. „V mnohých cirkevných zboroch to boli práve duchovní, ktorí bránili voličom v informáciách a skrývali pred nimi Evanjelický posol. Veď len vďaka tomuto periodiku sa evanjelici mohli dozvedieť skutočnosť, ktorú Ján Brozman tajil – že nevystúpil z rímskokatolíckej cirkvi, hoci kandidoval na vysoký post v cirkvi už niekoľkokrát a to najskôr ako dištriktuálny a potom generálny dozorca. Pred voličmi takisto nepriznal, že bol trestne stíhaný,“ píšu ďalší.
Vo voľbách na post generálneho dozorcu hlasovalo 18 667 voličov. Kandidát Ján Brozman získal 61,57 % (11 493 hlasov). Vo voľbách tak dostal potrebnú trojpätinovú väčšinu na zvolenie (asi 200 hlasov ho delilo od nezvolenia). Napriek tomu, že kandidačnej porade doručil čestné prehlásenie, ktoré nezodpovedalo Pokynom pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré 20. apríla 2018 prijalo generálne presbyterstvo, kandidačná porada mu umožnila ísť do volieb (ako člen kandidačnej porady zároveň mal možnosť hlasovať za seba a vylúčiť svojho súpera Imrich Lukáča) a naopak, vylúčila tých, ktorí spĺňali zákonné podmienky. V pokynoch sa v bode 5) pod písmenom iv) totiž uvádza, že kandidát má prehlásiť, že „nebol právoplatne odsúdený“, pričom Ján Brozman prehlásil, že „nie je právoplatne odsúdený“. Rovnako pred voličmi nepriznal, že bol krstený v rímskokatolíckej cirkvi. Urobil tak až po medializácii v Evanjelickom posle. Napriek výzve generálneho presbyterstva dodnes nepredložil ani doklad o vystúpení z rímskokatolíckej cirkvi. Evanjelici si tak za generálneho dozorcu zvolili člena aj inej cirkvi.
Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov. Kandidát Ivan Eľko získal 36,46 % (6820 hlasov), Sidonia Horňanová 12,31% (2302 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 % (3513 hlasov) a Marián Kaňuch 27,71 % (5183 hlasov). Keďže v prvom kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postupujú Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Voľby v druhom kole by sa v cirkevných zboroch mali uskutočniť v týchto termínoch: 9. 9., 16. 9., 23. 9.
Na sčítanie hlasov prišli aj dvaja kandidáti – Ivan Eľko a Ján Brozman. Po upozornení stránky volbyecav.sk na podobnú situáciu v Západnom dištrikte, kde si hlasy sčítaval i kandidát na biskupa ZD Ján Jančo, si hlasy nezrátavali. Držali však nad nimi dozor.
Piatok 13. skutočne nebol pre ECAV na Slovensku šťastný deň. Práve tohto dňa sa do funkcie, aj vďaka znechuteniu veriacich voči postojom kandidačnej porady, ktorú tvoria vrcholní predstavitelia seniorátov, presadil človek, ktorý nemá iný program, iba získať všetku moc. Farári chcú zmenu, cynická revolúcia „Krásneho Janka“, jeho Reformačných listov aj H. E. L. P. ju, ak voľby nebudú napadnuté, prinesie. Vzhľadom k podpore necelé štyri percentá evanjelikov a bez presvedčivého programu nebude mať však Brozmanova vláda vierohodnosť, silu ani demokratickú legitimáciu, môže však ECAV pripraviť o majetok, vierovyznanie i celkový charakter cirkvi.
Redakcia volbyecav.sk