Sté výročie zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi si pripomenuli účastníci slávnostných služieb Božích 6. apríla v evanjelickom kostole v Poprade-Veľkej. V apríli 1919 sa začala formovať jej autonómia, ktorá súvisela so vznikom Československej republiky. Dovtedy totiž nebola právne uznaná.

Udalosti z apríla 1919 boli pre evanjelikov a. v. na Slovensku významným medzníkom. V tom období sa totiž v krajine začala formovať evanjelická cirkev augsburského vyznania ako autonómna cirkev, nadväzujúc na odkaz reformácie z roku 1517. Napriek tomu na významné výročie, sto rokov od tohto momentu, súčasné vedenie ECAV na Slovensku zabudlo a na ofi ciálnej úrovni si ho vôbec nepripomenulo žiadnym podujatím.
V cirkevnom zbore v Poprade- Veľkej sa však na pripomienku udalostí spred sto rokov nezabudlo. V spolupráci s Asociáciou slobodných zborov ECAV na Slovensku sa tu uskutočnili slávnostné služby Božie k spomínanému jubileu, ktoré boli spojené s prednáškou o histórii cirkvi a diskusným fórom o jej súčasnom stave. Stovky veriacich z celého Slovenska tak prišli do chrámu vo Veľkej nadviazať na úsilie predkov spred storočia, keď sa po vzniku prvej Československej republiky kreovala i Slovenská evanjelická a. v. cirkev. Rozhodujúci medzník z dejín vo svojej kázni zdôraznil i emeritný generálny biskup Miloš Klátik, citujúc dobové svedectvo vtedajšieho biskupa Jura Janošku o okolnostiach zriadenia cirkvi a jej spätosti s prvou republikou. „Pred vyše sto rokmi vznikla Československá republika a odrazu sa naša cirkev na území dnešného Slovenska ocitla bez biskupov,“ načrtol dejinnú súvislosť kreovania cirkvi na tomto území emeritný generálny biskup Miloš Klátik. Podľa neho tak vyvstala potreba autonómie, samostatnosti, nového postavenia cirkvi vo vzniknutej republike. Domáci zborový farár Jozef Vereščak k tomu doplnil, že cirkev ako taká vznikala po reformácii, no storočné výročie má svoj význam v tom, že cirkev už tvorili Slováci v novej republike.
„Je dôležité, aby sme na tú cirkev nezabudli,“ dodal k tomu emeritný generálny dozorca Imrich Lukáč s tým, že cirkev veľa urobila pre slovenský národ, ktorému dala mnohých významných ľudí. Emeritný biskup M. Klátik v tomto kontexte pripomenul i osobnosti dvoch dištriktuálnych biskupov z obdobia prvorepublikovej cirkvi, ktorými boli Jur Janoška a Samuel Zoch. Uviedol, že obaja zohrali významnú rolu pri tom, ako sa organizačne štruktúrovala naša cirkev. Dodal, že v tejto podobe ju viac-menej poznáme dodnes, keď je ešte stále členená na Východný a Západný dištrikt, ako sa to ustanovilo pred storočím. S konštituovaním cirkvi pred sto rokmi súvisel aj rozvoj evanjelického školstva.
Evanjelici a. v. mali počas služieb Božích možnosť prijať sviatosť Večere Pánovej, ktorá práve v pôstnom čase nanovo upriamila pozornosť na nevyhnutnosť stáleho pokánia a vyznávania hriechov. V kostole vo Veľkej popoludní dostal priestor i historický prierez z dejín cirkvi. Prednášku o historických míľnikoch prezentoval Michal Zajden, evanjelický a. v. farár v Banskej Bystrici- Radvani. O aktuálnom smerovaní cirkvi sa hovorilo na diskusnom fóre s názvom: ECAV v súčasnosti.

„My evanjelici augsburského vyznania, zhromaždení na diskusnom fóre pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poprade- Veľkej, vás (vedenie cirkvi) pozdravujeme a žiadame, aby ste v záujme zachovania jednoty ECAV na Slovensku začali seriózny rozhovor s Asociáciou slobodných zborov ECAV na Slovensku.“
Vyhlásenie účastníkov stretnutia

Redakcia EP