Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.
Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.
A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa. Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám to povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami.

Evanjelium podľa Jána 15,26 – 16,4

Všetko teda záleží na slovíčku, „bude svedčiť o mne.“
Je to potrebné si pripomenúť zvlášť proti duchom spurným a falošným kazateľom. Lebo tu vidíme, že Duch svätý má tešiť, nič iné činiť nebude, iba svedčiť o Kristovi, a uvádzať Ho ľudských sŕdc.
Zlý duch zase straší svedomie, predstavujúc mu hriech i smrť podľa svojho zvyku. Jemu musí Duch svätý svojím svedectvom brániť a cez slovo do našich sŕdc volať i hovoriť.: Ach človeče, čo to robíš? Či o ničom inom nemôžeš premýšľať iba o smrti, hriechu a odsúdení?
Odvráť svoje oči od tohto príšerného a strašného výhľadu a pozri sa tu: Či nepoznáš muža, ktorý sa volá Kristus Ježiš? O Ňom je napísané: Že sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol, zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá. Povedz, prečo sa to stalo? Či nie preto, aby si mal útechu proti hriechu a smrti? Prestaň sa už tak veľmi báť a upadať na mysli, veď nemáš na to žiaden dôvod. Keby Pán Kristus nebol pri tebe i okolo teba a neurobil by to pre teba, vtedy by si mal dôvod sa báť. Ale On je pri tebe i okolo teba, ako hovorí: Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Preto On za teba pretrpel smrť a sedí na pravici Otca svojho nebeského.
Kde sa toto kázanie rozlieha, tam môžete počuť hlas Ducha svätého, jeho svedectvo i náuku. Tam, kde nie je toto takto zvestované, to v najlepšom prípade môže byť svedectvom Mojžišovým alebo tiež svedectvom samotného diabla, ktorý cez svojich svätuškárov, pokrytcov a sektárov tiež svedčí a káže. Odtiaľ neprichádza nič iné, ako strach, úzkosť a rozpaky. Od toho nech nás ochraňuje náš Pán Boh a pri tom blahoslavenom svedectve Ducha svätého v poslednej hodine zachovať ráči!

Dr. Martin Luther
Kázanie na nedeľu Exaudi – po Vstúpení Krista Pána na nebesá

Pripravil Ján Meňky
ilustračné foto: pixabay.com