Pracovná skupina riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval právnik doktor Juraj Čech na diskusiu pre ordinovaných aj neordinovaných členov cirkvi. Vaše diskusné príspevky zašlite do redakcie Evanjelického posla Spolku Tranovský na mail: redakcia@spoloktranovský.sk alebo na adresu: Spolok Tranovský, P. O. Box 84, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku chce pracovať na rozvoji cirkvi a priniesť návrhy na zmeny ústavných zákonov aj cirkevnoprávnych predpisov tak, aby duchovní mohli pracovať plnohodnotne a bez diskriminácie, ktorá sa deje v súčasnosti pod novým vedením cirkvi, a to nielen v rozpore s cirkevnými, ale aj štátnymi zákonmi.

Cirkevný zákon 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona 5/2006

3 – 5 – Zásady disciplinárneho konania
„ECAV a jej orgány zabezpečujú dodržiavanie cirkevnej disciplíny predovšetkým náboženskou výchovou a osobným príkladom svojich volených predstaviteľov. Disciplinárne konanie sa začne len v prípade vážnejšieho alebo opakovaného previnenia. Každý, proti komu sa vedie disciplinárne konanie, považuje sa za nevinného, kým disciplinárny orgán nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. V konaní postupuje disciplinárny orgán tak, aby ochrana práv a náprava porušenia cirkevnej disciplíny bola rýchla a účinná, a aby sa sporné skutočností spoľahlivo zistili. Konanie treba viesť tak, aby sa posilňovala dôvera členov cirkvi, jej predstaviteľov a funkcionárov v správnosť rozhodnutia, ktoré má byť presvedčivé a má viesť k dobrovoľnému plneniu povinností. Uplatňovanie tohto cirkevného zákona musí byť v súlade s Písmom svätým, vysvetľovaným v duchu Symbolických kníh ECAV a s dobrými mravmi.“

Všeobecné stanovisko právnika: Treba doplniť zásadu „in dusio pro reo“, t. j. že v prípade pochybnosti viny musí disciplinárny orgán rozhodnúť v prospech obvineného. Taktiež je dôležitá zásada, že obvinený nemá povinnosť ale právo na svoju obhajobu navrhovať dôkazné prostriedky, pričom dôkazné bremeno na preukázanie viny nesie subjekt, ktorý navrhol disciplinárne konanie, cirkevný žalobca a disciplinárny orgán. Ak vinu nepreukážu, musí disciplinárny orgán konanie zastaviť.

6 – 7 – Právomoc a príslušnosť
Disciplinárne orgány prejednávajú disciplinárne previnenia a rozhodujú o uložení disciplinárneho opatrenia. Disciplinárnym orgánom je: a) zborové presbyterstvo, b) predsedníctvo vyššej COJ, c) presbyterstvo vyššej COJ, d) predsedníctvo cirkvi, e) cirkevný súd. (2) Zborové presbyterstvo má právomoc uložiť tieto disciplinárne opatrenia: – napomenutie – verejné napomenutie – peňažná pokuta do 10 000 SKK. (3) Predsedníctvo vyššej COJ má právomoc uložiť disciplinárne opatrenie podľa ods. 2, pozastavenie výkonu funkcie a odvolanie z funkcie. (4) Dištriktuálne presbyterstvo má právomoc uložiť odňatie práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu, podmienečné vylúčenie z cirkvi a vylúčenie z cirkvi. (5) Cirkevný súd má právo uložiť ktorékoľvek disciplinárne opatrenie okrem odňatia práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu a vylúčenia z cirkvi. (6) Zborové presbyterstvo alebo predsedníctvo vyššej COJ môže odstúpiť prejednanie disciplinárneho previnenia dištriktuálnemu súdu, ak pokladá disciplinárne opatrenie, ktoré má právomoc udeliť, za neprimerane nízke. (7) Na konanie na cirkevných súdoch pri prejednávaní disciplinárnych previnení sa vzťahuje cirkevný zákon o konaní na cirkevných súdoch.
(1) Disciplinárne konanie prebieha v tej COJ, ktorej je členom osoba, ktorá sa ho dopustila. (2) Zborové presbyterstvo je príslušné na konanie v prvom stupni, týkajúce sa disciplinárneho previnenia člena cirkevného zboru, okrem konania vo veciach uvedených v ods. 3. (3) Predsedníctvo vyššej COJ je na konanie na prvom stupni príslušné: a) predsedníctvo seniorátu je príslušné na konanie týkajúce sa: – kňazov a diakonov, ktorí pôsobia v zborových a seniorálnych funkciách – zborových dozorcov a členov zborového presbyterstva – členov seniorálneho presbyterstva, b) predsedníctvo dištriktu je príslušné na konanie, týkajúce sa: – kňazov a diakonov, ktorí pôsobia v dištriktuálnych funkciách – členov seniorálneho predsedníctva – členov dištriktuálneho presbyterstva, c) predsedníctvo cirkvi je príslušné na konanie týkajúce sa: – kňazov a diakonov, ktorí pôsobia v celocirkevných funkciách – členov generálneho presbyterstva. (4) Cirkevný súd je príslušný na konanie, týkajúce sa: a) členov: – predsedníctva cirkvi – predsedníctva dištriktov – cirkevných súdov, b) kňazov a diakonov, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia rozvodom manželstva. (5) Na konanie vo veciach rozhodnutých disciplinárnym orgánom prvého stupňa je v druhom stupni príslušný odvolací disciplinárny orgán, ktorým je: a) vo veciach rozhodnutých zborovým presbyterstvom seniorálne presbyterstvo, b) vo veciach rozhodnutých predsedníctvom vyššej COJ presbyterstvo tejto COJ, c) vo veciach rozhodnutých dištriktuálnym presbyterstvom generálne presbyterstvo. (6) Predsedníctvo COJ prijíma disciplinárne rozhodnutia súhlasom obidvoch členov orgánu. Zástupca člena orgánu môže konať len vtedy, ak ho člen orgánu, namiesto ktorého má konať, zastupovaním poverí. Presbyterstvo COJ prijíma disciplinárne rozhodnutie väčšinou hlasov všetkých členov. (7) Na výkon rozhodnutia, rozhodnutie o osvedčení v skúšobnej dobe a rozhodnutie o zahladení disciplinárneho rozhodnutia je príslušný disciplinárny orgán, ktorý rozhodoval v prvom stupni.

Všeobecné stanovisko právnika: Pre porovnanie a komparáciu kompetencií disciplinárnych orgánov vrátane súdov sú spracované tabuľky. Ich cieľom je poukázať na kompetenciu jednotlivých disciplinárnych orgánov, vrátane súdov a to: 1. Voči komu vykonávajú disciplinárne orgány svoju disciplinárnu kompetenciu. 2. Akými disciplinárnymi opatreniami disponujú jednotlivé DO. 3. Aký je súlad resp. nesúlad medzi zákonom 2/2004 o disciplinárnom konaní, zákonom č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach a Ústavou ECAV.

JUDr. Juraj Čech, PhD.,
podpredseda právneho výboru

ilustračné foto: pixabay.com