Pracovná skupina, riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval právnik – doktor Juraj Čech na diskusiu pre ordinovaných aj neordinovaných členov cirkvi. Vaše diskusné príspevky zašlite do redakcie Evanjelického posla Spolku Tranovský na mail: redakcia@spoloktranovský.sk alebo na adresu: Spolok Tranovský, P. O. Box 84, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku chce pracovať na rozvoji cirkvi a priniesť návrhy na zmeny ústavných zákonov aj cirkevnoprávnych predpisov tak, aby duchovní mohli pracovať plnohodnotne a bez diskriminácie, ktorá sa deje v súčasnosti pod novým vedením cirkvi, a to nielen v rozpore s cirkevnými ale aj štátnymi zákonmi.

Čl. 13 – Cirkevná disciplína Ods. 1 – „ECAV… proti porušovaniu cirkevnej disciplíny bojuje opatreniami napomínajúcej lásky.“

Stanovisko právnika: Tento na prvý pohľad jednoznačný postoj treba vysvetliť, prípadne odkázať na príslušné ustanovenia v osobitných zákonoch, aby si opatrenia napomínajúcej lásky nevysvetľoval každý po svojom a každý inak. (Napr. možno použiť na riešenie medzi kňazmi § 51 ods. 1 – 2 z. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov, alebo treba objasniť uvedený pojem aj u nekňazov.)

Riešenie: Upraviť problematiku „opatrení napomínajúcej lásky.“ Ods. 3 – „Vylúčenie z ECAV ako disciplinárny trest možno uložiť len tomu, kto: a) Hrubo poruší Božie prikázania, vedome koná proti životným záujmom cirkvi, vedie nemravný, nečestný a pohoršujúci život. b) Pritom neprejavuje žiadnu snahu o polepšenie, ba ani ľútosť.

Stanovisko právnika: Opakovane sa vyžaduje úmyselné konanie: – „hrubo poruší Božie prikázanie“, – „vedome koná proti životným záujmom cirkvi“, – „vedie nemravný, nečestný a pohoršujúci život.“ Týchto konaní sa nemožno dopustiť z nedbanlivosti, ale podľa cit. zák. 3/2004 stačí na disciplinárne previnenie nedbanlivosť. Zároveň treba bližšie definovať, čo sú to „životné záujmy cirkvi“, resp. odkázať na tento postulát v príslušných predpisoch, aby si ich nevysvetľoval každý po svojom. Z uvedeného vyplýva, že ak niekto hrubo porušil Božie prikázania a ďalšie uvedené konania, ale dodatočne ich oľutoval, nemôže byť vylúčený z cirkvi. Ods. 4 – „Vylúčiť z cirkvi môže len dištriktuálne presbyterstvo.“

Stanovisko právnika: Ako už bolo uvedené, je vážnou chybou, že v § 26 ods. 1 Ústavy pri vymedzovaní kompetencií dištriktuálneho presbyterstva nie je uvedené, že dištriktuálne presbyterstvo vykonáva disciplinárnu právomoc, pričom vylúčenie z cirkvi je najprísnejšie disciplinárne opatrenie proti jej členom.

Riešenie: Doplniť Ústavu ECAV o disciplinárnu kompetenciu pre dištriktuálne presbyterstvo.

Čl. 14 – Organizačná štruktúra cirkvi Všeobecné stanovisko: Pri vymedzení kompetencií cirkevných orgánov sa pri disciplinárnej právomoci používajú v Ústave rozličné pojmy: a) Zborové presbyterstvo (Čl. 18 ods. 2 písm. e): „rieši prípady porušovania cirkevnej disciplíny“. b) Seniorátne predsedníctvo (Čl. 23 ods. 2 písm. d): „vykonáva disciplinárnu právomoc“. c) Dištriktuálne predsedníctvo (Čl. 27 ods. 2 písm. e): „vykonáva disciplinárnu právomoc“. d) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi (Čl. 32 ods. 2 písm. e): „vykonáva disciplinárnu právomoc“. e) Zborový farár (Čl. 41 ods. 4 písm. c): „zabezpečuje disciplínu v cirkevnom zbore“. f) Senior (Čl. 42 ods. 4 písm. c): „zabezpečuje cirkevnú disciplínu“. g) Dištriktuálny biskup (Čl. 43 ods. 4 písm. d) „zabezpečuje cirkevnú disciplínu“. h) Generálny biskup (Čl. 44 ods. 5 písm. c) „zabezpečuje cirkevnú disciplínu“. i) Generálny dozorca (Čl. 49 ods. 3 písm. d) „zabezpečuje cirkevnú disciplínu“.

Riešenie: 1. Upraviť Ústavu jednotne, aby pri stanovení kompetencií orgánom cirkvi sa všade použilo jednotne vymedzenie: „… vykonáva disciplinárnu právomoc.“ 2. Keďže pri zborovom farárovi sa v Ústave uvádza, že zabezpečuje cirkevnú disciplínu v cirkevnom zbore, malo by sa to takto územne vymedziť pri všetkých cirkevných orgánoch vo väzbe na ich územnú pôsobnosť.

Čl. 31 – Ústredné orgány cirkvi Ods. 3 – Vymedzenie úloh pre generálne presbyterstvo

Stanovisko právnika: Opätovne ide o závažnú chybu a právny nedostatok, lebo v ods. 3 písm. a – l) nie je uvedená disciplinárna kompetencia pre Generálne presbyterstvo, pričom tento orgán podľa § 7 ods. 5, písm. c) z. 2/2004 je odvolacím orgánom vo veciach rozhodnutých dištriktuálnym presbyterstvom.

Riešenie: Upraviť Ústavu ECAV a doplniť pre Generálne presbyterstvo v Čl. 31 ods. 3 kompetenciu: „vykonáva disciplinárnu právomoc.“

Čl. 32 – Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi Ods. 2 písm. h) – „rozhoduje o udelení milosti na návrh predsedníctva dištriktu.“

Stanovisko právnika: Tento inštitút nie je v osobitných zákonoch – o disciplinárnych previneniach (3/2004) a o disciplinárnom konaní (2/2004) rozpracovaný.

Riešenie: Upraviť príslušné osobitné zákony, riešiace disciplinárne previnenia o tento uvedený inštitút a stanoviť, či je možná jeho preskúmateľnosť Generálnym súdom. V takom prípade aj Generálny súd by musel mať právne upravenú túto kompetenciu.

Čl. 37 – Generálny súd Ods. 2 – „Generálny súd ako súd prvého stupňa rozhoduje o disciplinárnych veciach proti členom generálneho predsedníctva a členom dištriktuálnych predsedníctiev.“

Stanovisko právnika: V Ústave je rozpor medzi Čl. 32, ktorý používa pojem „Predsedníctvo evanjelickej cirkvi“ a cit. Čl. 32 ods. 2, ktorý používa pojem… členom Generálneho predsedníctva.

Riešenie: Treba upraviť a zjednotiť Ústavu a používať iba pojem pre orgán, ktorý tvorí generálny biskup a generálny dozorca („Predsedníctvo ECAV“).

Čl. 38 – Cirkevní žalobcovia Ods. 1 – „Dištriktuálneho žalobcu a zástupcu dištriktuálneho žalobcu volí dištriktuálny konvent.“

Stanovisko právnika: 1. Všade tam, kde sa uvádza, že niektorý cirkevný orgán volí do funkcie nejakého člena, treba uviesť aj kompetenciu… volí a odvoláva… (napr. tak, ako je to uvedené v Čl. 31 ods. 3 písm. f) Ústavy – Generálne presbyterstvo „volí a odvoláva na návrh predsedníctva ECAV riaditeľa Generálneho biskupského úradu.“) 2. Druhé riešenie je uviesť v Ústave a ostatných právnych predpisoch všeobecnú zásadu, že orgán, ktorý má kompetenciu voliť alebo niekoho menovať do funkcie, má právo ho z uvedenej funkcie aj odvolať.

JUDr. Juraj Čech, PhD., podpredseda právneho výboru
ilustračné foto: pixabay.com