VYJADRENIE JÁNA MEŇKYHO K OBVINENIAM ZO STRANY PREDSEDNÍCTVA ŠZS

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu podmienečne odvolalo z funkcie zborového farára v Michalovciach Jána Meňkyho. Trest mu udelilo podľa vlastných slov aj za to, že na seniorát neodovzdal svoju správu za rok 2018 a zápisnicu z výročného konventu. Dôvody, prečo takto konal, vysvetlil J. Meňky v nasledujúcom stanovisku.

Prečo som neposlal zápisnicu a správu

„V zásade zákony budú vždy také, aká bude celá spoločnosť, a ich aplikácia bude do tej miery spravodlivá a morálna, do akej miery bude spravodlivý a morálny človek, ktorému je zverená moc.“ To sú slová právničky pani Michaličkovej. A tieto slová platia aj o zákonoch a predstaviteľoch našej evanjelickej cirkvi. V roku 1935 boli v Nemecku prijaté Norimberské zákony. Stali sa nástrojom na perzekúciu a likvidáciu tzv. „rasovo menejcenného obyvateľstva.“ Zákonne prišli o majetok a životy milióny nevinných ľudí. Našlo sa málo jedincov, ktorí mali odvahu a pozdvihli svoj hlas. Stálo ich to život. Väčšina si tlieskala a hanobila týchto nepriateľov ríše. Len tí, ktorí stáli pevne na Božom slove, sa nenechali strhnúť rasovým ošiaľom a zaplatili za to životom. Zločinci, súdení v Norimbergu za zločiny na ľudskosti, sa vyhovárali: „My sme len plnili rozkazy, všetko bolo podľa vtedy platných zákonov.“ Nie je správne vždy dodržiavať zákon. Boh nám dal svedomie a dal nám svoje Slovo. Bolo možné vtedy zachrániť rasovo menejcenného človeka zákonne? Nie. Iba porušením diabolského zákona. Vďaka Bohu, že sa našli aj takíto. Pýtate sa, prečo o tom píšem? Či máme v cirkvi rasizmus a zlé zákony? Máme niečo podobné. Kultúru vylučovania z grémií a kandidátky bez udania dôvodu. Cirkevnoprávne predpisy, ktoré sú v rozpore s Božím slovom vysvetľovaným v duchu Symbolických kníh. Zákony sú také, do akej miery boli spravodliví a morálni členovia synody, ktorí za ne dvihli ruku. Mnohí verne spolupracovali so zločineckou organizáciou, no dodnes nepovedali „prepáčte“. Pripravili si pôdu prostredníctvom cirkevnoprávnych predpisov (CPP) na zastrašovanie, pomstu a likvidáciu oponentov. Ani im nenapadlo spýtať sa, čo na to Božie slovo, vykladané v duchu Symbolických kníh. Je to bohapusté. Vziať moc cirkevnému zboru a dať ju dvom hriešnym ľuďom, predsedníctvu seniorátu. Väčšina sa nepýtala, či je to zodpovedné, alebo v súlade s učením cirkvi, kde sú všetci zhromaždení na princípe rovnosti a jediným prvým je Pán Ježiš Kristus. Máme v cirkvi diskrimináciu? Platia zákony pre všetkých rovnako? Niekoľko príkladov:

 1. Zasielanie zápisníc
  Senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu môže poslať zápisnicu zo zasadania seniorálneho presbyterstva z januára až na konci marca, deň pred seniorálnym konventom, bez ospravedlnenia sa. Zápisnicu z februárového zasadania až dva dni po marcovom seniorálnom konvente. Neudelil si za to žiadnu disciplínu. Ide o 1. porušenie CPP. Poďme ďalej. Bývalý biskup VD, podľa mne dostupných informácií, opakovane neposielal zápisnice z vizitácií v termíne podľa CPP. Jednu zápisnicu z vizitácie zaslal až po troch rokoch. No za svoju prácu nedostal disciplinárku, ale ocenenie zlatou medailou. Podľa našej cirkevnej ústavy sa disciplína vykonáva príkladom. Čl. 13/1: „Evanjelická cirkev zabezpečuje cirkevnú disciplínu predovšetkým náboženskou výchovou a osobným príkladom svojich predstaviteľov.“ Keď si zoberiem za príklad bývalého biskupa VD Slavomíra Sabola, mám ešte dva roky na odoslanie zápisnice, a potom požiadam o zlatú medailu. Cirkev je taká spravodlivá a morálna, do akej miery bude spravodlivý a morálny človek, ktorému je zverený úrad.
 2. Neznalosť a nepochopenie CPP
  Senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, keď má chuť, zašle uznesenie zo seniorálneho konventu cirkevnému zboru skôr, ako bola napísaná zápisnica zo seniorálneho konventu (potvrdila mi to zapisovateľka), samozrejme, že zápisnica nebola overená, keď ešte nebola napísaná. Ide o 2. porušenie CPP. Senior predsedajúci konventu spolu so seniorálnym dozorcom dajú hlasovať o uznesení, na ktoré seniorálny konvent nemá kompetenciu (Seniorálny konvent ŠZS zaväzuje CZ Michalovce, aby najneskôr do 5. apríla 2019 zaslal na seniorský úrad: kňazskú správu za rok 2018 a zápisnicu z výročného konventu za rok 2018, takisto, aby doplatil do toho istého termínu cirkevný príspevok do seniorátu a seniorálnej podporovne za rok 2018; uznesenie č. 12/2019 zo dňa 30. 3. 2019). Toto uznesenie je vydané v rozpore s cirkevnou ústavou a inými platnými CPP. Seniorálny konvent podľa cirkevnej ústavy nemá právomoc prijímať podobné uznesenia, jeho kompetencie sú vymedzené v čl. 21 ods. 2 Cirkevnej ústavy, a ukladanie povinnosti cirkevným zborom medzi jeho kompetencie nepatrí! Seniorálny konvent nemôže rozhodovať o právach a oprávnených záujmoch COJ, o čo v tomto prípade ide. Z tohto dôvodu je predmetné uznesenie nulitným právnym aktom, a preto sme proti nemu nepodali odvolanie. Predsedníctvo ŠZS porušilo § 4 ods. 1 CZ č. 15/1994: „Predsedníctvo má právo a povinnosť zastaviť rokovanie a hlasovanie v prípade, ak rozhodovanie o veci patrí do právomoci iného orgánu.“ Ide o 3. porušenie CPP.
 3. Nekompetentnosť a svojvôľa
  Vrcholom je disciplinárne rozhodnutie. Senior Martin Chalupka a seniorálny dozorca Marián Damankoš ma odvolali z funkcie zborového farára, podmienečne s odkladom na skúšobnú dobu jeden rok. Takýto trest v našich cirkevnoprávnych predpisoch nenájdete. Vo svojej svojvôli si dovolia vyrábať ešte aj tresty na mieru, neuvedomujúc si pritom, že porušujú cirkevnoprávne predpisy a svoje kompetencie. Ide o 4. porušenie CPP. K zvýšeniu ich morálnosti a zachovaniu dobrých mravov, ako ich spomína naša cirkevná ústava, neprispelo ani ich zverejnené stanovisko k disciplinárnemu konaniu, ktoré nie je ukončené a stojí na „vode“. Ide o 5. porušenie CPP. Ako v päťdesiatych rokoch, fakty nie sú dôležité. Ignorujú fakt, že komunikovali s cirkevným zborom prostredníctvom predsedníctva CZ. Chcú iba Jána Meňkyho. Cieľ je jasný. Umlčať, zastrašiť a zlikvidovať.
 4. Senior a dozorca ŠZS boli členmi kandidačnej porady
  Dovolím si v bratskej láske ich napomenúť a upozorniť ich na hriech, ktorého sa dopustili spoluúčasťou na zakrývaní hriechu, ktorý sa konal prostredníctvom Reformaty. Boli členmi kandidačnej porady v roku 2018 a vy lúčili tých, ktorí chceli nápravu a tiež to, aby majetok cirkvi slúžil cirkvi. Oni sa rozhodli a nechali zelenú tomu, ktorý sa vyjadril, že Reformata pre neho nie je kauzou. Toto je hriechom proti cirkvi a evanjeliu Kristovmu. Takých, ktorí toto konajú, podľa Augsburského vyznania nemáme poslúchať. Symbolické knihy zdôrazňujú apoštolské právo: Viac počúvať Boha ako ľudí. Nezastavili sa. Ako členovia kandidačnej porady pri voľbe biskupa VD pokračovali v spoluúčasti na páchaní hriechu. Kandidátov, ktorí vo svojom programe prezentovali snahu zasadiť sa o to, aby peniaze z Reformaty išli cirkvi, vylúčili z kandidátky. Hriech kryjú do konca. V tomto konaní vidieť, že ich zatvrdilosť v hriechu pretrváva. Takýchto ľudí podľa Božieho slova nemáme poslúchať. Nemáme s nimi ťahať spoločne jarmo. Zvolili kandidáta, ktorý nesplnil podmienky voliteľnosti podľa našich CPP, ktoré sú im v niektorých prípadoch „sväté“ a vhodné na zastrašovanie kritikov a oponentov, nie už vtedy, keď ich žiadame, aby ich dodržiavali oni. Koľko životov by bolo zachránených, keby sa našli ľudia, ktorí by viac počúvali Boha ako ľudské zákony v štyridsiatych rokoch minulého storočia. O koľko skôr sa dostaneme z tohto babylonského zajatia cirkvi, keď sa nájdu ľudia, ktorým je evanjelium viac ako CPP. Zborový konvent CZ Michalovce vyslovil konateľom týchto neprávostí nedôveru a zaviazal predsedníctvo CZ dôsledne dodržiavať Augsburské vyznanie pri komunikácii s takýmito ľuďmi. Pre mňa je najvyšším orgánom zborový konvent, ktorý si ma zvolil za farára. Tak som sa to učil od mojej mladosti. V službe cirkvi som už 34 rokov. Varovaním pred zaslaním zápisnice zo zborového konventu bola pre mňa skúsenosť CZ Opiná, kde zborové presbyterstvo schválilo vstup cirkevného zboru do Asociácie slobodných zborov a seniorálne presbyterstvo napadlo toto uznesenie, odvolalo sa proti nemu a následne prichystanou cestou zborového konventu aj zrušilo. Na poslednej seniorálnej schôdzi sa senior ŠZS vyjadril v tom zmysle, tak som porozumel, že nemáme CPP na vyjadrenie nedôvery a že sme nedôveru vyjadrili mimo CPP.

Cirkev je o viere, cirkev je o dôvere
Keď niekto dá farárovi, ktorý celý život zasvätil cirkevnému zboru i celej cirkvi – a zbor je ním spokojný –, hneď jeden z najťažších trestov (aj keď v CPP neexistujúci), ťažko niekoho presvedčí o svojich dobrých úmysloch, osobnej zrelosti a pastorálnej citlivosti. Keď niekto nemá záujem, aby peniaze z nehnuteľností cirkvi slúžili zvesti evanjelia a tým, ktorí mu slúžia, stratil dôveru a ukázal, že nemá dobrý úmysel s našou cirkvou.

Ján Meňky,
farár v CZ Michalovce