Milí členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov,

 

iba nedávno sme uzatvorili prvý rok od vzniku Asociácie, ktorá vznikla ako alternatívna platforma k zlému vývoju v ECAV na Slovensku, ktorý bol poznačený majetkovými kauzami a volebnými podvodmi – správaním, ktoré nemá v kresťanskej cirkvi, ktorá chce ísť vzorom pre tento svet, čo hľadať. Hoci sme pôvodne chceli riešiť najmä to čo “bolo vtedy”, dnes vidíme resp. máme veľa ďalších podnetov, s ktorými sa nedá súhlasiť – koncentrácia moci v rukách úzkej skupiny osôb, snaha o centralizáciu moci, zámer vyťahovať ďalšie peniaze zo zborov do netransparentného systému, ktorému nie je možné dôverovať.

 

V Asociácii slobodných zborov sme presvedčení, že právo namietať proti zle a špekulatívne fungujúcemu systému má len ten, kto vedome neopakuje tie isté chyby, na ktoré poukazuje u iných. V tomto smere chceme ísť príkladom, a aj preto sme nechali revíznu komisiu preveriť celé účtovníctvo AsloZ, až na úroveň dokladov. Sme radi, že aj v tejto náročnej kontrole sa preukázalo, že všetko je v poriadku, čo je veľmi dôležité vedieť najmä pre ľudí, ktorí v dobrom úmysle Asociáciu slobodných zborov podporujú. Pre nich je rovnako dôležité aj to, že revízna komisia potvrdila, že všetky aktivity, ktoré AsloZ realizuje sú v plnom súlade s jej cieľmi a zámermi, tak ako to bolo stanovené pri jej vzniku.  O to viac si to vážime v situácii, kedy pre Asociáciu nik nepracuje na plný úväzok, a všetci aktívni členovia si plnia svoje povinnosti a poslanie popri zamestnaní, v ktorom pracujú.

 

Naším zámerom je vytvoriť alternatívnu platformu v rámci ECAV na Slovensku, kde si nájdu svoj priestor na realizáciu tí, ktorí majú úprimný záujem o nápravu pomerov v ECAV na Slovensku k lepšiemu. Chceme aby ECAV bola znova cirkvou vernou svojmu Pánovi, aby znova mohla byť svetlom pre svet okolo nás.

 

To je však veľmi obtiažne v situácií, kedy sú ľudia prenasledovaní pre svoj názor, kedy sú vylučovaní z výborov, pozývaní na pohovory, ktoré skôr pripomínajú výsluch, kedy sa im vyhrážajú odobratím titulov či príplatkov, kedy sú tí čo majú iný názor verejne dehonestovaní. Samostatne chceme uviesť aj žaloby resp. súdne spory za údajne formálne nedostatky voči tým, ktorí sa odvážia nesúhlasiť s politikou nového vedenia cirkvi, a verejne prezentujú tento svoj názor.

 

Zvlášť chceme preto poďakovať farárom, duchovným ECAV na Slovensku, ktorí sa nezľakli, a verejne prezentujú svoj názor. Za to im patrí mimoriadna vďaka, ale aj obdiv a uznanie. Ale nielen to. V tomto svojom úsilí nepochybne potrebujú aj podporu, ktorú im v Asociácii slobodných zborov poskytujeme a budeme poskytovať aj v budúcnosti. Viacerí z našich podporovateľov sa pýtali ako budeme reagovať na tieto represívne kroky vedenia cirkvi, čo plánujeme robiť. Aj keď to spočiatku možno vyzeralo tak, že sa v zmysle ochrany duchovných nič mimoriadne nedeje, opak bol pravdou. Vedomí si vážnosti situácie sme už skôr prijali rozhodnutie o právnej ochrane farárov, ktorí poukazujú na nepravosti v cirkvi, a ktorí sú na základe nezmyselných a vykonštruovaných obvinení zastrašovaní. Niekoľko týždňov až mesiacov sa zhromažďovali dôkazy, a tiež zabezpečovali financie, aby táto právna ochrana bola čo najlepšie pripravená. Keď bol tento proces ukončený, nepristúpili sme priamo k podaní žaloby na súd, ale najskôr k podaniu sťažnosti na vedenie ECAV na Slovensku, kde sme ich žiadali o zastavenie uvedených, podľa nášho názoru protiprávnych krokov a ospravedlnenie. Jedným z dôvodov bolo neunáhliť sa s podaním na súd v záležitosti, ktorá by mohla byť pred tým riešená v cirkvi. Druhým dôvodom bolo zas to, aby sme sa vyhli arogantnému a silovému postupu, tak ako ho prezentovalo práve nové vedenie ECAV na Slovensku (spolu s novým vedením Tranoscia), keď podalo žalobu na Asociáciu, Spolok Tran.vský (dnes Lutherus) a 4 fyzické osoby bez toho aby sa pokúsilo o mimosúdnu dohodu resp. vôbec o komunikáciu ako takú.

 

Tak sme postupovali aj v prípade právnej ochrany zborového farára CZ ECAV Michalovce Jána Meňkyho. Obvinenia, ktoré boli vznesené na jeho adresu považujeme za vykonštruované, nepravdivé a formálne.  Ako hlavný dôvod naopak vidíme pevný a zásadový postoj Jána Meňkyho k neprávostiam, ktoré sa udiali v ECAV na Slovensku, jeho neustávajúcu kritiku pomerov v cirkvi, a tiež jeho neúnavnú snahu o nápravu tejto situácie. Keďže vedenie cirkvi na sťažnosť podanú prostredníctvom právneho zástupcu nijako nereagovalo, a naopak prostredníctvom presbyterstva Šarišsko-zemlínskeho seniorátu tento svoj postoj iba potvrdilo, bola následne podaná žaloba na súd. Jedná sa o tzv. antidiskriminačnú žalobu, keďže sme toho názoru, že Ján Meňky je v skutočnosti postihovaný svojim zamestnávateľom za oznamovanie protispoločenskej činnosti, a poukazovanie na skutočnosti, ktoré nemajú v demokratickej spoločnosti čo hľadať (v cirkvi ani nehovoriac).
Tak ako sme sa zastali Jána Meňkyho sme pripravení sa zastať aj ďalších duchovných, a rovnako sme pripravení hájiť aj dobrú povesť a poslanie Asociácie slobodných zborov. A to preto, lebo sme pevne presvedčení, že súčasné vedenie ECAV na Slovensku sa odklonilo od pôvodného zámeru cirkvi, a že časné finančné a osobné záujmy prevážili nad jej charakterom, cieľom a poslaním. Naším zámerom je teda prispieť k náprave tohto stavu a zároveň podporiť a ochrániť všetkých tých, ktorí majú úprimný zámer kráčať cestou, ktorú nám ukázal náš Pán Ježiš Kristus.

 

Na záver by sme vám chceli poďakovať za trpezlivosť, a tiež za podporu a pomoc. Tu budeme potrebovať aj v nasledujúcom období, keďže ako bolo uvedené vyššie, právna ochrana je náročná nielen na dobrú prípravu, ale aj finančne. Ak ste aj vy rozhodnutí tento zámer podporiť a zastať sa prenasledovaných duchovných, svoj dobrovoľný príspevok pošlite na číslo účtu:

 

IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576
Variabilný symbol: 959

 

Ďakujeme!

 

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com