„Spájanie môjho mena so spoločnosťou Reformata je účelové. Nikdy som nič podlého nezakrýval,“ tvrdí Ján Brozman.

No spájanie mena Jána Brozmana, generálneho presbytera posledných 12 rokov, so spoločnosťou Reformata je úplne namieste, tak ako aj spájanie mien všetkých ostatných generálnych presbyterov s touto spoločnosťou, lebo oni nesú cirkevnou ústavou im zverenú zodpovednosť za stav a hospodárenie s nehnuteľným majetkom ECAV, na spravovanie ktorého bola zriadená spoločnosti Reformata. Povinnosťou každého generálneho presbytera, aj Jána Bozmana, je kontrolovať, či spoločnosť Reformata nakladá s majetkom ECAV so starostlivosťou riadneho hospodára a či ho využíva podľa zásad trhového hospodárstva. Generálni presbyteri samozrejme nekonajú a nerozhodujú samostatne, ale ako kolektívny orgán – generálne presbyterstvo. Pri prerokovávaní a rozhodovaní o veciach nehnuteľného majetku ECAV a jeho správe spoločnosťou Reformata v generálnom presbyterstve však zodpovednosť za svoj postoj a hlasovanie nesie každý jeden generálny presbyter.

Aktivity brata dištriktuálneho dozorcu VD Brozmana nesiahajú len k zmene zakladateľskej listiny Reformaty, s. r. o., ako to tvrdí vo svojom vyhlásení. Predmetom odvolania bol problém, kto je valným zhromaždením spoločnosti Reformata. Túto problematiku jednoznačne upravuje Obchodný zákonník (bez ohľadu na vôľu zakladateľa) a konkrétne v prípade Reformaty to určil príslušný súd ešte pred podaním spomínaného odvolania. Áno, tento moment bol kľúčový, pretože Reformata prestala byť pre ECAV „čiernou dierou“, z ktorej nedokázali predchádzajúce predsedníctva cirkvi získať relevantné informácie o jej hospodárení. Reformata nikdy nepredložila obchodný plán a finančný rozpočet a ani plán investícií. Ani jeden z generálnych dozorcov, ktorí v tomto období pôsobili, sa nemohol dostať k takým materiálom Reformaty, z ktorých by sa dalo skontrolovať, či Reformata nakladá s majetkom ECAV so starostlivosťou riadneho hospodára a či ho využíva podľa zásad trhového hospodárstva. Napriek svojmu úsiliu dostali len toľko, koľko považovali bývalí konatelia za vhodné. Ale s odchodom – hoci nedobrovovoľným – bratov Daniša a Mlynára sa veci začali meniť. Dnes konateľ brat Štefan Sabol pravidelne a aj z vlastnej iniciatívy informuje o výsledkoch a situácii v spoločnosti ako na synode, generálnom presbyterstve, tak aj na predsedníctve cirkvi. Aký to rozdiel!

Prečo tajili nákup bezcenného podielu na pozemku?

Vo vzťahu k Reformate toho však bolo zo strany brata dozorcu J. Brozmana oveľa viac.

V roku 2015 bolo na GP zistené, že vtedajší konatelia Reformaty   protiprávne – v rozpore so zmluvou a bez vedomia ECAV kúpili ešte v roku 2012 z doteraz neznámych dôvodov podiel na bezcennom pozemku   v spoluvlastníckom podiele s ďalšími 52 vlastníkmi. Problémom z pohľadu ECAV bolo najmä to, že brat Daniš, tiež generálny presbyter, nepredložil túto tému na GP, a teda ani nečakal na schválenie, ale konal sám, hoci na to nemal plnomocenstvo. Vtedy bol brat Brozman, tiež generálny presbyter, vyzvaný, aby sa k téme vyjadril, ale ten na túto tému neodpovedal, hoci o tom vedel ako člen Kuratória, ktoré podľa Daniša  kúpu vopred schválilo. Prečo tento nákup pred ECAV utajovali? Z tohto nákupu má dodnes ECAV akurát povinnosť platiť dane, lebo  o kúpu resp. prenájom  podielu na takomto pozemku nemá nikto záujem. Či je takýto „nákup“ dobrým alebo podlým skutkom, nech posúdi čitateľ.

Na GP 6/2015 napriek tomu, že väčšina nedostatkov z účtovníctva a hospodárenia nebola adekvátne vysvetlená, brat Brozman tvrdil, že veci boli vyargumentované a vysvetlené zo strany bývalých konateľov a účtovníčky.  To ale nebola pravda, pretože aj v samotnom zápise vidno, že účtovníčka či konatelia nevedeli presne vysvetliť viaceré chýbajúce zmluvy, faktúry či peňažné doklady, a iba prisľúbili, že tieto informácie dodajú, čo sa však v požadovanom rozsahu nikdy neudialo! Ako ináč než snaha „zamiesť problémy pod koberec“ sa dá označiť táto snaha dozorcu VD J. Brozmana? To, čo nasledovalo absurdnosť situácie iba znásobilo, keď brat Žilinčík predložil návrh na uznesenie, „Generálne presbyterstvo ukladá členom Generálneho presbyterstva, zamestnancovi a konateľke spol. Reformata, aby nepublikovali informácie o spol. Reformata, a osobách V. Danišovi a J. Brozmanovi v médiách.“Uznesenie bolo prijaté 8 hlasmi z 15, a môžete len hádať, ako hlasoval brat Brozman. Signál pre zúčastnených bol jasný: „Sloboda prejavu sa skončila, a napriek tomu, že o Reformate bolo konštatovaných veľa pochybení a nedostatkov, a tiež chýbajúcich informácií, odkaz časti GP a verejnosti znie: jednoducho buďte ticho!

Neodovzdanie elektronickej formy účtovníctva pôsobí podozrivo

Na GP 5. 2. 2016 bolo konštatované, že zásadné veci od účtovníčky pani Danišovej stále neboli doručené. Na základe týchto dôvodov bol o. i. konštatovaný nesúlad údajov medzi tým, čo bolo odovzdané na daňový úrad a účtovnými knihami. Na základe obvinenia zo sprenevery – využívania služobného bytu pre vlastné účely, a tiež kúpenia pozemku v Beckovskej Vieske, a neodovzdania kompletnej elektronickej formy účtovníctva bol predložený návrh na uznesenie: „Generálne presbyterstvo vyslovuje nedôveru V. Danišovi a vyzýva ho, aby odstúpil zo všetkých funkcií.Uznesenie bolo prijaté, no keďže sa hlasovalo po mene, vieme, že dozorca VD J. Brozman bol proti prijatiu uznesenia. Pre spresnenie je potrebné povedať, že so zdôvodnením, že je potrebné počkať na rozhodnutie súdu, ale pravdupovediac, všetky tri dôvody boli preukázateľné aj bez externého dokazovania.

Na ďalšom zasadnutí GP 13. 5. 2016 brat Brozman v časti „Informácia o disciplinárnom konaní na V. Daniša“ znova bývalého konateľa obhajoval s tým, že „V. Daniš urobil pre cirkev veľa vecí, nie všetko zlé porobil. Neurobil nič, čím by sa obohatil.To bolo už vtedy v rozpore s názorom väčšiny členov GP, ktorí už skôr vyjadrili bývalému konateľovi nedôveru. Tu je potrebné povedať, že neodovzdanie elektronickej formy účtovníctva spolu so zásadnými chybami v papierovej verzii pôsobí viac ako nedôveryhodne a podozrivo, čo sa samozrejme priamo prenáša na bývalého konateľa. Nedôveru vzbudzuje aj to, že účtovníctvo viedla jeho sestra. Ak niekto neodovzdá kompletné účtovníctvo, automaticky vzbudzuje oprávnené pochybnosti o tom, čo sa v Reformate naozaj dialo, a čo vlastne skrýva. Tento postoj dozorcu Brozmana je pri zohľadnení týchto skutočností možné hodnotiť ako ďalšiu paušálnu podporu brata Daniša, ktorý v tom čase nevedel vysvetliť ani viacero káuz v spojení s neodovzdaním elektronickej formy účtovníctva, a to napriek viacerým výzvam.

GP vyjadrilo pohoršenie nad konaním bývalého konateľa i účtovníčky

Podpora bývalých konateľov, tentokrát spojená aj s útokom na súčasných konateľov, pokračovala aj na zasadnutí GP 2. 12. 2016. Po detailnom prezentovaní znaleckého posudku z Ekonomickej univerzity, ktorý preukázal množstvo závažných nedostatkov vo vedení účtovníctva, sa dozorca Brozman vyjadril, že súčasný ekonóm Reformaty mal prevziať účtovníctvo (stále papierovú verziu) aj po odbornej stránke, nielen to prevziať oproti podpisu. Ekonóm Š. Sabol oponoval, že išlo o 161 strán, plných väzieb a súvislostí, ktoré nebolo možné posúdiť v reálnom čase, a preto sa k tomu pristúpilo až následne. Dozorca VD Brozman v tejto súvislosti obvinil Š. Sabola z toho, že podpísaním preberacieho protokolu vraj potvrdil, že dokumenty nechýbali, a tak časť zodpovednosti za stav účtovníctva (!) musí vziať na seba. Niektorí členovia GP následne zareagovali na brata Brozmana, že toto obvinenie je nekorektné a nedôstojné dozorcu VD

Po analýze dodaných podkladov, ktoré mali pôvodne prísť do mesiaca, a prišli až po roku a pol, sa ukázalo, že obsahujú stále zásadné nedostatky, a teda stále nie je k dispozícii ani elektronická, ani korektná (a kompletná) papierová verzia účtovníctva. Po skončení diskusie nasledovali hlasovania o jednotlivých uzneseniach GP, kde sa uvádza, že

„Generálne presbyterstvo konštatuje, že bývalý konateľ spoločnosti Reformata Vladimír Daniš a bývala ekonómka Jana Danišová zavádzali vtedajšie generálne presbyterstvo tým, že uvádzali v správach o hospodárení za rok 2012 a 2013 údaje, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v Hlavných (účtovných) knihách.

„Generálne presbyterstvo akceptuje závery Znaleckého posudku č. 12/2016 vo veci posúdenia účtovníctva spoločnosti Reformata, ktorý vypracoval Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite v Bratislave zo dňa 30. 9. 2016.“

„Generálne presbyterstvo vyjadruje pohoršenie nad konaním bývalého konateľa spoločnosti Reformata s. r. o. V. Daniša a konaním bývalej účtovníčky J. Danišovej, ktorí vykonávali vedenie účtovníctva a ktorí svojím konaním spôsobili závažné nedostatky, ako sú uvedené v znaleckom posudku a zavádzali tak Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku.“

Prečo sa J. Brozman a S. Sabol usilovali o návrat bývalého vedenia Reformaty?

Všetky hlasovania boli schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov, a keďže sa hlasovalo po mene, tak vieme, že brat Brozman nehlasoval ani za jedno z uznesení so zdôvodnením“ „nezvládnutý proces odovzdania dokladov konateľmi spoločnosti Reformata s r. o.“ O tom, že odovzdanie nekomplikovali konatelia súčasní ale bývalí sme už hovorili. Na zvýraznenie absurdity použitého zdôvodnenia stačí dodať, že to, čo stačilo ekonomickej univerzite na vypracovanie znaleckého posudku, bratovi Brozmanovi evidentne stále nestačilo. Otázne je, prečo, lebo problémy už boli potvrdené nielen vo formálnej (odovzdávacej) rovine ale aj v rovine vecnej!

Ak postúpime na časove línii ďalej, dostávame sa k Synode 12. – 13. 6. 2015, kde dištriktuálny biskup a dozorca VD reagovali na údajne nesprávny proces odvolávania bývalých konateľov Reformaty, načo po krátkej diskusii predložil predsedajúci návrh uznesenia:

„Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe odvolania Predsedníctva Východného dištriktu ECAV na Slovensku voči uzneseniam Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku:

ruší uznesenie GP 104-6/2014 (Zmena zakladateľskej listiny)

ruší uznesenie GP 105-6/2014 (odvolanie pôvodných a menovanie nových konateľov a členov DR).

Uvedené uznesenie (našťastie pre evanjelickú cirkev) nebolo prijaté, synodálov zjavne nové vedenie s otvoreným a transparentným spôsobom riadenia zmlúv, účtovníctva a projektov presvedčilo viac. Znova sa tu však vynára otázka: Akú motiváciu mali bratia J. Brozman a S. Sabol po tom, čo boli podrobne informovaní o kauzách bývalého vedenia, aby sa usilovali o jeho návrat?!

Synoda v Prešove 10 – 11. 6. 2016 sa začala v štýle procedurálnych námietok voči rozhodnutiu Generálneho súdu vo vzťahu k funkcii dištriktuálneho dozorcu, bývalého konateľa Reformaty brata Daniša. Po búrlivej diskusii uznesenie „Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 2016 konštatuje, že PaedDr. Vladimír Daniš je riadnym členom Synody ECAV 2016 s hlasovacím právom vo funkcii dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV“však nebolo prijaté.

Nepotrebný majetok chcel namiesto predaja „prihrať“ bratislavským zborom

Nekonštruktívna atmosféra, ktorá viac pripomínala osobnú obhajobu bývalých konateľov než hľadanie pravdy a efektívneho fungovania,vyústila do neprijatia dvoch zásadných uznesení. Prvé sa týkalo vydania elektronickej formy účtovníctva, kde znova ako brat Daniš, tak aj Brozman argumentovali zbytočnosťou takéhoto kroku, pretože vraj má o tom rozhodnúť okresný súd v Senici. Akoby na tom malo záležať viac okresnému súdu ako nám. Skôr by sa však za týmto postojom mohla skrývať motivácia: „čo oči nevidia, srdce nebolí”, čiže sa tu prejavuje snaha podozrivé praktiky skôr zamlčať ako odhaliť.Aký to vzťah k „milovanej evanjelickej“ cirkvi?!

Druhé neprijaté uznesenie zas nekonštruktívne a nezodpovedne zablokovalo možnosť opravy dlhodobo zanedbanej budovy na Panenskej 25. Môžete len hádať, komu text uznesenia o predaji nepotrebných pozemkov na tento účel nevyhovoval. A tak zanedbanie starostlivosti o cirkevné budovy pokračuje – po tom, ako ich po 16 rokoch odovzdali bratia Daniš a Mlynár túto agóniu napriek úsiliu predsedníctva cirkvi a nového vedenia Reformaty predlžuje samotná synoda ECAV.

Až na ďalšej synode v Nimnici 16. – 17. 6. 2017 bol po detailnej správe konateľa Reformaty o stave majetku odsúhlasený predaj nepotrebných a nízko profitabilných nehnuteľností. O 20 členoch synody, ktorí boli proti, radšej pomlčím (40 bolo za). Za zmienku stojí ešte aktívna a následná činnosť brata dozorcu Brozmana, ktorý sa snažil dodatočne podporiť o. i. prevod týchto budov a pozemkov do dvoch bratislavských zborov, ktoré prejavili „záujem“. Im by to určite pomohlo, len sa tu akosi stratil pôvodný zámer, a to, že by to určite nepomohlo Reformate pri snahe získať zdroje na opravu dlhodobo zanedbanej budovy na Panenskej 25, a zároveň by popieralo význam prijatého uznesenia na synode!

Aktivity dozorcu VD mimo GP a synody

Napriek vyššie uvedenému dozorca VD J. Brozman 30. 6. 2016 posiela všetkým zborom na Slovensku mail: „Bratia a sestry, Okresný súd rozhodol: Účtovníctvo bolo odovzdané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Myslí sa účtovníctvo Reformaty s. r. o.Ak by ste si mysleli, že bratovi Brozmanovi ide o pravdu, tak by ste čakali niečo podobné po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave 30. 1. 2018, ktorý zrušil rozhodnutie okresného súdu v Senici, a zároveň súdu v Senici vrátil vec na ďalšie konanie a rozhodnutie. V tomto prípade však brat dozorca Brozman ostal ticho, a tak žiaľ môžeme konštatovať, že pred hľadaním pravdy či presadzovaním celocirkevných záujmov uprednostnil obhajobu bývalého vedenia Reformaty. Tu je potrebné zdôrazniť, že to napriek všetkému, čo o bývalých praktikách v Reformate počul a videl na zasadnutiach GP a synody ECAV.

Ako vidno, názor brata Brozmana: „Spájanie môjho mena so spoločnosťou Reformata je účelové“ – sa nezakladá na pravde. Jeho aktivity smerom k Refomate boli viac než výrazné, a to je potrebné povedať, že zasadnutia GP a synody sa v podstate až na 80 % venovali práve tejto téme. Problémom však nie je ani tak to, že sa tejto téme aktívne venoval ako skutočnosť, že sa snažil bagatelizovať, odsúvať či relativizovať problémy, ktoré spôsobili bývalí konatelia Reformaty bratia Daniš a Mlynár. A naopak, slušne povedané, komplikovať život novému vedeniu Reformaty, či už relativizovaním faktov alebo procedurálnymi námietkami, hoci nové vedenie spoločnosti zaviedlo (konečne) transparentné, priame a otvorené prejednávanie všetkých otázok spojených s Reformatou. Dnes, keď vyšlo najavo, že „stará“ Reformata mala nielen problém s odovzdaním účtovníctva ale aj s účtovaním ako takým, a že dochádzalo k nehospodárnemu investovaniu dostupných zdrojov, až do situácie, keď musí Reformata zaplatiť pokutu daňovému úradu, neobstojí žiadna výhovorka typu „mňa s tým nespájajte“. Naplno sa potvrdili všetky podozrenia, a napriek urputnej snahe nič neuznať (a neinformovať verejnosť) našťastie všetko vyšlo najavo. Našťastie preto, lebo sa z tejto situácie môžeme poučiť a zaviesť také procesné a kontrolné opatrenia, aby k takémuto zneužívaniu cirkevných zdrojov v budúcnosti už nedochádzalo.

Poznámka:Na petícii proti činnosti Generálneho predsedníctva z roku 2014, ale aj na ďalších výzvach proti vedeniu cirkvi, sú zvyčajne prví dvaja podpísaní J. Brozman a V. Daniš. To sa opakuje aj pri ďalších aktivitách, zrejme si dobre rozumejú. Meno brata Daniša sa začalo strácať z výziev až vtedy, keď prebehli prvé informácie o výsledkoch daňovej kontroly. Zrejme už jeho prítomnosť v blízkosti jediného kandidáta na generálneho dozorcu nie je z marketingových dôvodov žiadúca.

JUDr. Anna Drobná,

GPZ a členka GP v rokoch 2011-2017