S pánom MUDr. Imrichom Lukáčom som sa stretol v generálnom presbyterstve po páde komunistickej totality, kde sme boli jedno celé volebné obdobie. Keď bol neskôr zvolený za generálneho dozorcu našej drahej evanjelickej cirkvi, moje srdce plesalo nevysloviteľnou radosťou. Povedal som si vtedy: konečne človek s veriacim srdcom na pravom mieste. Keď písal o čudných finančných operáciách v Reformate, povedal som: konečne bude v cirkvi poriadok.

Zarmútilo ma, keď som videl mnohých duchovných i laikov, ktorí sa postavili na stranu bývalých predstaviteľov Reformaty a odsúdili generálneho dozorcu – medzi nimi bol aj dištriktuálny dozorca Brozman. Ten Brozman, ktorého kandidačná porada uprednostnila pred I. Lukáčom. Ten istý Brozman, ktorý doteraz ani na požiadanie nepredložil doklad o vystúpení z rímskokatolíckej cirkvi. Ten istý Brozman, ktorý rád číta a rozširuje zápisnice zo súdu iných, no tú svoju dosiaľ nezverejnil. Takýto človek má viesť našu evanjelickú a. v. cirkev? Je to ten istý Ján Brozman, ktorý na 27. valnom zhromaždení spoločnosti Tranoscius spolu s dištriktuálnym biskupom Sabolom žiadal odvolanie šéfredaktorky Evanjelického posla, aby sa zabránilo informovaniu verejnosti o nakladaní s cirkevným majetkom, aby sa všetko ututlalo? Cirkev je Božia i cirkevný majetok je Boží, teda kto zle šafári s cirkevným majetkom, nemôže byť Boží, lebo prestupuje 7. Božie prikázanie. Takí ľudia sú v Božích očiach horší, ako keď to isté robia neveriaci. Je zjavné, že dozorca Brozman škodí evanjelickej cirkvi. Ním založené občianske združenie podporuje rozširovanie nepravdy prostredníctvom časopisu Effata a Reformačných listov.

Prosím členov našej evanjelickej cirkvi a. v., trpiteľskej cirkvi, aby pána Brozmana nevolili za generálneho dozorcu. Pán vám daj silu a odhodlanie k tomuto skutku.

Ondrej Koč st.