Dozorná rada spoločnosti Reformata, spol. s r. o.  bola informovaná o zisteniach daňovej kontroly a kontroly dodržiavania zákona o  účtovníctve za obdobie rokov 2012 až 2014. Výsledky daňovej kontroly len potvrdili to, na čo nové vedenie spoločnosti Reformata spol. s r. o.  od svojho nástupu upozorňovalo a čo potvrdila aj nezávislá audítorka a odborný tím z Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci vypracovaného znaleckého posudku.

 

V účtovníctve a vo výkazoch účtovných závierok spoločnosti Reformata za uvedené obdobie sú závažné nezrovnalosti. Bol porušovaný zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov. Následkom týchto zistení bude musieť cirkev zaplatiť pokutu, dane či penále vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur. V porušovaní zákonov, najmä zákona o dani z príjmov, zo strany bývalých konateľov Reformata spol. s r. o. vidíme negatívny trend, a preto je potrebné voči negatívnemu trendu zaujať adekvátny postoj a začať presadzovať oveľa razantnejšie kroky v smere prehĺbenia boja proti takýmto praktikám. Treba ich odhaľovať a eliminovať.

V januári tohto roku, v oznámení o začatí kontroly, daňová kontrola požadovala predložiť účtovné záznamy v bežne čitateľných formátoch (.xls, xlsx, .dbf, .pdf alebo txt) na technickom nosiči dát (DC, DVD, USB kľúč). Zjednodušene povedané, požadovala účtovníctvo  v elektronickej forme.

Daňovej kontrole  však spoločnosť Reformata spol. s r. o. takéto záznamy nemohla predložiť, pretože zodpovedná účtovníčka pani Danišová, ktorá spracovávala pre spol. Reformata spol. s r. o. účtovníctvo za uvedené obdobie rokov 2012 – 2014, odmietla vydať účtovníctvo v takejto forme.

O vydanie elektronickej formy účtovníctva spoločnosti vedie Reformata spol. s r. o. s pani Danišovou súdny spor.  Najskôr o tomto spore rozhodol Okresný súd v Senici. V súčasnosti je tento spor v odvolacom konaní. Krajský súd v Trnave, ako odvolací súd, vo februári 2018 rozhodol tak, že ruší rozsudok Okresného súdu v Senici a vracia vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Z odôvodnenia uznesenia Krajského súdu v Trnave je zrejmé, že účtovníctvo spoločnosti Reformata spol. s r. o. nebolo odovzdané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Aj napriek tomu jeden z predstaviteľov Východného dištriktu už 30. 6. 2015 rozposlal do cirkevných zborov a členom cirkevných grémií mail, že účtovníctvo bolo odovzdané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Jedným z bývalých konateľov spoločnosti Reformata spol. s r. o. bol Vladimír Daniš, brat bývalej účtovníčky pani Danišovej. Preto je stále aktuálna otázka: Nekonala účtovníčka na základe pokynov konateľa?

Takéto konanie, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi v našej spoločnosti, má veľmi nepríjemné finančné následky pre cirkev ako celok, keďže spoločnosť Reformata spol. s r. o. spravovala majetok cirkvi – teda nás všetkých, ktorý sme zdedili po našich predkoch a na  ktorý prispievame aj my všetci. Okrem finančných následkov sú to hlboké morálne a etické škody, spôsobené našej cirkvi, ktoré sa ale nedajú odstrániť len tým, že zaplatíme nejakú pokutu, daň či penále.

Blížia sa voľby do najvyšších orgánov našej cirkvi, a pri voľbe generálneho dozorcu bola cirkevníkom zobratá možnosť voliť medzi viacerými kandidátmi. Starší poznajú obdobie, keď sme nemali možnosť vyberať si. A tiež si pamätáme, ako to dopadlo.

Výsledky štátnej kontroly a ďalších kontrolných orgánov potvrdili závažné nedostatky spoločnosti Reformata spol. s r. o. pri správe majetku  cirkvi. Ľudia, ktorí nepostupovali pri správe cirkevného majetku podľa noriem práva, nedozerali na ochranu cirkevného majetku, nemali by z morálneho a právneho hľadiska zastávať funkcie pri správe cirkevného majetku. Nedovoľme, aby sa v našej cirkvi zopakovalo to, čo tu už 3,5 roka riešime v spoločnosti Reformata spol. s r. o.

Dozorná rada spoločnosti Reformata spol. s r. o.