Vážená evanjelická verejnosť,

so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo osobným príkladom aj v evanjelickom vnútrocirkevnom šafárení. Zbor biskupov zároveň nevyberaným spôsobom napadol nezákonne vyradených kandidátov z minuloročných volieb a tiež tisíce signatárov podpisovej akcie za nové a  demokratické voľby. Je potrebné osobitne zvýrazniť skutočnosť, že ani jeden zo súčasných biskupov pred časom neprijal pozvanie na stretnutie s iniciátormi vzniku Asociácie slobodných zborov (ktoré bolo organizované s pomocou Slovenskej evanjelickej jednoty) a ani sa s nimi nestretol od svojho nástupu do funkcie. Šírenie nepravdivých a neoverených informácií o cieľoch združenia do zborov považujeme za neetické a zavádzajúce. Namiesto výzvy k dialógu a konštruktívnemu riešeniu situácie, ktorá nastala v súvislosti so zlyhaním kandidačných porád vo voľbách, noví biskupi pristúpili k verejnému zneváženiu všetkých, ktorí sa odvážili poukázať na konkrétne nedostatky a navrhnúť ich riešenie.

Keďže v článku je uverejnených viacero nesprávnych informácií o Asociácii, chceme ich uviesť na pravú mieru. Správny názov združenia je Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu augsburského vyznania a na nej založenú jednotu slov a činov. To chceme nielen hlásať, ale aj dodržiavať a chrániť. Ako vyplýva z uvedeného názvu, cieľom Asociácie slobodných zborov ECAV nikdy nebolo a nie je rozdelenie cirkvi. Z predmetu činnosti Asociácie vyplýva, že máme záujem o očistenie a ozdravenie cirkvi, o pomenovanie a nápravu zlyhaní, ktoré sa v nedávnom období v cirkvi udiali. Z tohto pohľadu je evidentné, že Zbor biskupov sa v pastierskom liste dopustil šírenia poplašnej správy. Obviňuje Asociáciu slobodných zborov ECAV z aktivít, ktoré by mali vyústiť do rozštiepenia cirkvi. To nie je pravda. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v občianskej spoločnosti je šírenie poplašnej správy trestným činom. Totalitné systémy ich často využívajú ako predohru k represiám. Chceme vyjadriť presvedčenie, že v terajších predstaviteľoch zostalo aspoň trochu zodpovednosti, a že sa takýmto neuváženým krokom vyhnú. V tomto kontexte musíme zároveň konštatovať, že Zbor biskupov sa spreneveril aj Božím prikázaniam, keď bez akéhokoľvek opodstatnenia krivo obviňuje tých, „ktorí boli, či sú  významnými predstaviteľmi ekumenického hnutia na Slovensku, z podporovania procesu delenia svojej vlastnej cirkvi!“

Pastiersky list obsahuje tiež nepravdivé tvrdenia, ktorými sa snaží vyvolať pocit ohrozenia či rozdelenia  cirkvi a v tomto účelovo zameranom kontexte pokračuje až osobnými útokmi na predstaviteľov a členov Asociácie slobodných zborov. Biskupi v liste  volajú po jednote, ktorú sú vraj pripravení za každú cenu, a to aj bezohľadne či inak povedané tvrdo, zabezpečiť. Tento prístup je v ostrom kontraste s biblickou výzvou k láske, trpezlivosti, zhovievavosti a miernosti (Tit 2, 2) a tiež s návodom na správanie v cirkvi v Mt 18. Výsadou našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania bola vždy jej otvorenosť a vnútorná demokracia, ktorá bola zároveň jej hybnou silou, na čo sme vždy boli hrdí. Jednota by teda v ECAV nemala byť požadovaná na úkor otvorenej diskusie, morálky, upierania práv jednotlivcom či právnym subjektom diskutovať o závažných témach, ako je vyrovnanie sa s majetkovými kauzami či manipuláciou volieb. Nemôže a nesmie byť požadovaná na úkor tolerancie hriechu, ktorým je cirkev poznačená, pretože potom nejde o svätú cirkev a ani o jednotu v Kristovi. Základom kresťanského učenia je práve výzva k pokániu (L 24, 47), k opusteniu hriešneho konania a zabezpečeniu nápravy! (a. v. I.12)

Ak hovoríme o nestabilite a polarizácii v cirkvi, chceli by sme všetkým súčasným biskupom pripomenúť ich účasť na dvoch petíciách, namierených proti, údajným „nedemokratickým a totalitným praktikám“ bývalého predsedníctva cirkvi. Smutné je, že tieto praktiky sme skôr zažili počas volieb a vidíme ich aj v pastierskom liste. Tie neboli už v réžii minulého vedenia. Neprekvapuje nás ani skutočnosť, že práve títo hovoria o rozdelení cirkvi, keďže tento proces sa začal vo vybraných zboroch už dávno pred voľbami, v čase, keď duchovní viacerých zborov blokovali doručovanie EPST, zakazovali ho veriacim čítať, respektíve ho hanobili. Naopak propagovali tzv. Reformačné listy, ktoré viedli agresívnu, nepravdivú a nekorektnú kampaň proti bývalému vedeniu cirkvi. To, že táto kampaň bola medzi nimi vzájomne koordinovaná, potvrdzuje aj skutočnosť, že dvaja z redaktorov tzv. Reformačných listov sú už dnes poverení viacerými funkciami na Generálnom biskupskom úrade.

Sme presvedčení, že problémom nie je ani tak Asociácia samotná či jej záujem združovať zbory s rovnakým hodnotovým zameraním, ako skôr otváranie tém, na ktoré súčasné vedenie cirkvi nemá odpoveď a ktoré súvisia s vecami, ktoré sa udiali v rozpore s morálkou a cirkevnými predpismi. A v tomto smere je situácia naozaj vážna, pretože tieto zlyhania sa udiali pred očami celej evanjelickej verejnosti, a boli spojené práve s voľbami, ktoré na dlhú dobu predurčujú smerovanie našej evanjelickej cirkvi.

V pastierskom liste je tiež napr. uvedené, že vyradení kandidáti boli vyradení 2/3 väčšinou legitímnych orgánov. Už sa ale neuvádza, že podľa rozhodnutia Osobitného senátu Generálneho súdu boli námietky, o ktorých sa hlasovalo, nezákonné. Nespomína sa tu ani zlyhanie kandidačnej porady, ktorá, naopak, pustila do volieb kandidáta, ktorý nespĺňal podmienky stanovené generálnym presbyterstvom, a ktorý pred voličmi zatajil závažné skutočnosti zo svojho života. Podobná situácia v komunálnych voľbách sa po rokovaní Ústavného súdu riešila opakovaním volieb.

Zbor biskupov zlyhal ako orgán evanjelickej cirkvi zodpovedný za duchovné veci, keď namiesto dohľadu nad tým,, aby sa evanjelium Kristovo čisto a úprimne zvestovalo, sám kriví slovo Božie, keď ospravedlňuje hriech iným hriechom, ktorý sa mal stať v minulosti. Podobne je to aj s tvrdením, že Asociácia respektíve EPST sa vo veci volieb „zastáva iba svojich“, čo sa nezakladá na pravde, keďže podporujeme všetkých, ktorí boli vo voľbách poškodení a ktorým boli upreté ich práva, čo je plne v súlade s Božím slovom: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Požadujeme preto transparentné a dôsledné prešetrenie všetkých majetkových káuz, vyvodenie zodpovednosti za preukázateľné zlyhania a prijatie potrebných preventívnych opatrení. To platí aj pre voľby najvyšších predstaviteľov ECAV. Sme presvedčení, že jediným správnym riešením tejto situácie sú iba nové, transparentné voľby: a to nie pre jednu či druhú stranu – ale pre celú evanjelickú verejnosť, pre našu cirkev. Verejne vyhlasujeme, že vo voľbách, ktorými prejdú všetci kandidáti spĺňajúci zákonné kritériá, budeme akceptovať každého kandidáta, ktorého si evanjelici na Slovensku zvolia slobodne a bez nátlaku. Týmto vyhlásením chceme vylúčiť akékoľvek osobné motívy, pozitívnu či negatívnu zaujatosť voči osobám, ktoré boli spojené s nedávnymi voľbami. Ide nám len o to, aby sa nové voľby uskutočnili – od ich nastavenia až po vyhlásenie výsledkov – čestne, spravodlivo, demokraticky a hlavne v kresťanskom duchu, kde hlavné slovo nebudú mať cirkevné záujmové skupinky, ale široká evanjelická verejnosť.

Milí evanjelici, vážení veriaci, hľadajte pravdu a buďte nároční. Požadujte cirkev slobodnú od hriechu, cirkev svätú, spravodlivú a otvorenú pre všetkých, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša Krista. Pridajte sa k nám a podporte aktivity Asociácie slobodných zborov ECAV, smerujúce k vyrovnaniu sa s problémovou minulosťou a vytvorením takých podmienok, aby sa tieto zlyhania už neopakovali. Pomôžte, aby sa cez nové voľby dostali do funkcií ľudia, ktorých mandát nebude spochybnený netransparentným a zmanipulovaným priebehom volieb. Zostaňme jednotní bez hriechu, zostaňme jednotní v Kristovi! Ďakujeme.

 

V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1J 4, 18)

Toto vyhlásenie vydala Správna rada Asociácie slobodných zborov ECAV, jej sympatizanti a podporovatelia 26. januára 2019.