BRATISLAVA – Prípad možných daňových podvodov na ktoré dlhodobo poukazoval generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč prechádza do ďalšej fázy. Výsledky daňovej kontroly potvrdili daňové podvody v spoločnosti Reformata. Prípad daňového trestného činu by mal správca dane posunúť polícii.  

„Správca dane vykonal v daňovom subjekte REFORMATA spol. s r. o. daňovú kontrolu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobia rokov 2012, 2013 a 2014,“ uvádza zápisnica o ústnom pojednávaní z 16. mája 2018.

„Na základe predbežného výsledku kontroly správca dane za porušenie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uloží pokutu v zmysle § 38 ods. 2 v sume 10 000 Eur“, píše sa v zápisnici. „Za porušenie ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov správca dane v zmysle § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubí daňovému subjektu rozdiel dane nasledovne:

–          za zdaňovacie obdobie 2012 v sume 15 500 Eur,

–          za zdaňovacie obdobie 2013 v sume 19 200 Eur,

–          za zdaňovacie obdobie 2014 v sume 13 100 Eur,“ uvádza zápisnica.

Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku následne na svojom zasadnutí 23. mája 2018 v Bratislave vydal preto uznesenie v ktorom žiada „bezodkladné a úplné ospravedlnenie sa generálnemu dozorcovi doc. MUDr. Imrichovi Lukáčovi, CSc., ktorý bol na nedávnom generálnom presbyterstve napomenutý za kritizovanie a snahu o riešenie týchto problémov, ktoré po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave a Daňového úradu potvrdili so všetkými konsekvenciami ako v rámci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, tak aj v celej Slovenskej republike“.

Zároveň žiada generálne predsedníctvo a súčasného konateľa spoločnosti Reformata, spol. s r. o., aby výsledky daňovej kontroly bezodkladne poskytli orgánom činným v trestnom konaní ako ďalšie podklady poukazujúco na nezákonné, nemorálne a špekulatívne konanie bývalých konateľov pri správe cirkevného majetku.