Tohtoročné voľby v ECAV charakterizuje plno špiny, nenávisti a ohovárania, ale som veľmi prekvapený z toho, že nikto z tých ktorí čítajú Božie slovo, či sa už jedná o farárov, alebo radových veriacich sa neozve proti tomu, že naša cirkev sa chce opäť pustiť po ceste, ktorá zjavne protirečí Božiemu slovu. Alebo už azda v dnešnej „modernej“ dobe Božie slovo pre nás evanjelikov neplatí ? My evanjelici sme si vždy zakladali na tom, že sme verní Písmu, že pre nás Biblia, čiže Božie slovo je prameňom viery a pravidlom života. Tak si odpovedzme teraz priamo na rovinu: je ešte dnes pre nás Božie slovo autoritou ? Alebo si z neho vyberáme už iba to, čo sa nám práve hodí ? Ak Božie slovo hovorí na duchový úrad žien jasné: NIE !!! ale nejakí „múdri teológovia“ povedia, že tento text Písma je podmienený dobou a preto ho nemusíme brať až tak veľmi vážne… tak sa teda pýtam, kam sme sa to dopracovali v tej našej cirkvi, keď „ľudská  múdrosť“ má v cirkvi väčšiu váhu ako Písmo ?

Pán Ježiš si vyvolil 12 učeníkov – Mt: 10 a neskôr si vyvolil aj iných 70 učeníkov, ale nikde sa nehovorí o tom, že by medzi nimi boli aj ženy.

Vo Svätom Písme máme jasne napísané: Ako vo všetkých zboroch kresťanských, tak aj vo vašich zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť… lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení.  1. Kor: 14, 33 – 35.

Apoštol Pavel hovorí: Nedovoľujem však žene vyučovať… 1 Tim: 2, 12

Ďalej píše: Biskup má byť muž jednej ženy… 1 Tim: 3, 2

Ak niekto v cirkvi chce dnes presvedčiť veriacich o tom, že zvolenie ženy za biskupku je v poriadku, že to čo je Písmom zakázané, je vlastne v cirkvi dovolené, lebo niekto „múdry“ to tak povedal a rozhodol a že čierne, je vlastne biele, tak to už nepotrebuje ani komentár.

Jeden br. farár mi na obranu ordinácie žien citoval z Písma: že vraj už nie je ani muž, ani žena, ale všetci sme jedno v Kristu Ježiši. A ja som mu už vtedy povedal, že ak toto slovo Písma  začneme prekrúcať podľa svojej potreby, tak nebude ďaleko ten čas, keď ho začnú prekrúcať aj zástancovia homosexuálnych partnerstiev a až je to tu – aj v našej ECAV.

Zvolením ženy za biskupku, by sme sa sami vyčlenili z hlavného prúdu historického kresťanstva. Pre svetové spoločenstvo katolíckych, pravoslávnych, starovekých orientálnych kresťanských cirkvi, ako sú napr. koptská, či arménska cirkev, ale aj pre mnohých luteránov, by sme stali len denominačnou odnožou. A niečo také, ako vzájomné si uznanie duchovného úradu v cirkvi, alebo možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej v iných cirkvách, by sa od nás na míle vzdialilo. Inak stoji za pozornosť aj to, že duchovný úrad žien neodmietajú len veľké historické cirkvi ako sú katolíci, či pravoslávni, ale odmietajú ho aj mnohé protestantské denominácie, ktoré vzišli z evanjelickej cirkvi v rámci tzv. prebudeneckého hnutia, ako napr. Cirkev bratská.

Kňazská vysviacka žien, je moderný fenomén, ktorý začali praktizovať niektoré protestantské cirkvi v druhej polovici 20 storočia. Naša cirkev bola jedna z prvých vo svete, ktorá uzákonila kňazskú vysviacku žien a rozhodla sa tak napriek tomu, že kresťanská cirkev nič také za svojej 1900 ročnej histórie nepoznala. Porušila tak nielen starú takmer 2000 ročnú tradíciu, ale konala priamo proti Písmu svätému.

Ak sa pozrieme do histórie na vývin v jednotlivých protestantských cirkvách, ktoré prijali kňazské vysviacky žien, tak vidíme, že tieto cirkvi sa dnes nachádzajú v hlbokom duchovnom aj morálnom úpadku.

Dánska evanjelická cirkev povolila kňazské svätenie žien od roku 1947 a v roku 1995 si zvolila prvú ženu za biskupku. Od roku 2012 umožňuje dánska evanjelická cirkev cirkevné požehnanie párom rovnakého pohlavia.

Švédska cirkev od roku 1958 ordinuje ženy do úradu duchovných a v biskupskom zbore má aj viaceré ženy biskupky. V roku 2007 začala táto cirkev ako prvá na svete schvaľovať oficiálne spolužitie homosexuálnych párov a o dva roky neskôr pristúpila táto cirkev na uzatváranie manželstva osôb rovnakého pohlavia.

Cirkev československá husitská, ktorá mala prvú kňazskú vysviacku ženy v r. 1947, prvú biskupskú vysviacku ženy v r. 1999 a dnes má asi polovicu kňazov ženského pohlavia, zaznamenala asi najväčší úbytok veriacich zo všetkých kresťanských cirkvi v ČR. K tejto cirkvi sa pri sčítaní ľudu v r. 1950 prihlásilo 946 813 veriacich a pri sčítaní ľudu v r. 2011 už len 39 276 veriacich.

A teraz sa pozrime na našu ECAV, ktorá vysvätila prvú ženu farárku v r. 1951 a podľa br. Holčíka má 46 % kňazov ženského pohlavia. Ak porovnáme sčítanie ľudu z rokov 2001 a 2011, tak sme zaznamenali v našej ECAV najväčší  % – tuálny úbytok veriacich zo všetkých kresťanských cirkvi v SR.

Ukážte mi jednu cirkev, ktorá má kňazskú, alebo biskupskú vysviacku žien a táto cirkev by duchovne napredovala ? Ukážte mi jednu cirkev, ktorá má kňazskú, alebo biskupskú vysviacku žien a bola by strážcom čistého evanjelia a mravnosti  podľa Božieho zákona ? Ukážte mi jednu cirkev, ktorej tento jasný odklon od Písma nejako pomohol ?

Keď sestra seniorka K. Hudáková pred časom reagovala v EPST na kauzu Pavlus, tak vôbec nespochybnila prácu br. Pavlusa. Možno je to výborný farár, ktorý vie pracovať s deťmi i s mládežou, možno je výborný liturg i kazateľ, možno by mnohých ľudí priviedol ku viere v Krista. Ale to, čo sestra seniorka Hudáková spochybnila, ak si to dobre pamätám – ??? je to, že jeho postoj nie je v súlade s Božím slovom. Ja nechcem ani v najmenšom spochybniť prácu, ktorú naše sestry farárky v kňazskej službe vykonávajú. Mnohé ktoré osobne poznám, svoje poslanie vykonávajú s veľkou láskou a zodpovednosťou. Mnohé z nich svoju prácu vykonávajú možno lepšie ako muži, ale napriek tomu sa pýtam: je to v súlade s Božím slovom ? Mne tu nejde o konkrétne mena, o nejaké osoby, ale o podstatu veci, či je kňazská služba žien v cirkvi v súlade s Božím slovom.

V 1. Sam: v 13 kap. čítame o kráľovi Saulovi, ktorý pred bojom priniesol obeť Hospodinovi. Keď Samuel neprichádzal, tak sa kráľ rozhodol, že obeť prinesie on. Keď neskôr prišiel Samuel, tak povedal Saulovi: Čo si to urobil ? Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Hospodin by bol potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom naveky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí, preto že si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin.

Saul, aj keď bol kráľom, nemal právo stáť pri oltári a prinášať obete Bohu. To z Hospodinovho príkazu smel robiť iba kňaz. Z nášho ľudského pohľadu sa možno nič také hrozné nestalo. Saul predsa obetoval Hospodinu, na oslavu Božieho mena. Ale Boží zákon, je Boží zákon a ani kráľ nemal právo stáť pri oltári, lebo to bolo poslaním kňazov a tak prišiel za to trest od Boha.

Pán Ježiš si povolal do apoštolskej služby 12 mužov a tak to hovorí aj apoštol Pavel, aby cirkev spravovali muži. Možno sa aj dnes mnohým kresťanom zdá tak, ako kedysi Saulovi, že je to jedno, kto koná službu Bohu, hlavné je predsa to, že sa oslavuje Boh. Ale ustanovenie Pánovo, je ustanovenie Pánovo, tak ho svojvoľne nemeňme, aby aj cirkev nepostihol trest od Boha.

Vo svete je veľa luteránskych cirkví, ktoré sú verné Písmu a starokresťanskej tradícii a ženy do duchovného úradu neordinujú. Tieto cirkvi ktoré zastávajú „konzervatívne“ stanovisko v otázke „ordinácie žien“, vždy patria aj do tábora, ktorý odmieta požehnávanie párov rovnakého pohlavia. Je to napr. LCMS – Luteránska Cirkev Misourskej Synody v USA, alebo SELK – Slobodná Evanjelická Luteránska cirkev v Nemecku, alebo Luteránska cirkev v Lotyšsku, ktorá mala vysviacku žien uzákonenú, ale potom ju zrušila. A čuduj sa svete, tieto tzv. „konzervatívne“ cirkvi nemajú ani zďaleka taký problém s nedostatkom novokňazov, ako ho majú mnohé cirkvi s liberálnejším zameraním.

Ak si niektorá cirkev myslí, že bude viac príťažlivejšia pre ľudí tým, že príjme do svojho zamerania „moderné prvky“ zo sveta, ako je napr. agenda feminizmu a LGBTI, tak je v hlbokom omyle. Tieto liberálne cirkvi ľudia vo veľkom opúšťajú a odchádzajú preč. Dnes ľudia túžia zažiť „autentické kresťanstvo“, kde sa Božie slovo nielen káže, ale aj reálne žije.

Možno si niekto povie: čo ma kňazská vysviacka žien spoločné s feminizmom, či agendou LGBTI ? Pohľad do iných cirkvi nám ukazuje, že sú to spojené nádoby a že vysviacka žien, je vždy len prvým krokom na ceste k ďalšej liberalizácii v cirkvi. Ak raz svojvoľne zrušíte ustanovenia Písma, urobíte tak aj druhy krát. Potom po určitom čase vždy nasledovali ďalšie kroky, ako napr. debaty v cirkvi o tom, či je správne hovoriť o Bohu ako Otcovi, keďže Boh je naše všetko aj Otec aj Matka a v niektorých cirkvách už uvažujú nad tým, ako Boha oslovovať v nejakej rodovo neutrálnej forme. V ev. cirkvi vo svete sa začala otvorene presadzovať agenda LGBTI. Cirkev nemá problém s tým, že jej duchovní – muži aj ženy sa otvorene hlásia k tomu, že sú gayovia, či lesbičky. Niektorí duchovní žijú priamo na farách s osobami rovnakého pohlavia  a vôbec nikomu to nevadí. Veď sme predsa moderná cirkev, ktorá kráča s dobou. My predsa nie sme spiatočníci, ktorých myslenie uviazlo kdesi v stredoveku. Myslieť si, že nás to nezasiahne a že u nás je niečo také nemožné, je iba ilúziou. Aj tu platí: čo vidíš dnes na inom, čakaj zajtra na sebe…

Br. Holčík v EPST píše:  ženy vo funkcii biskupa sa osvedčili vo viacerých protestantských cirkvách v Nemecku, Švédsku… bude tak aj na Slovensku ?

Takže ukážme si niekoľko príkladov : Biskupka švédskej luteránskej cirkvi, Eva Brunne zo Štokholmu, žije v registrovanom partnerstve s osobou rovnakého pohlavia. Jej priateľka Gunilla Lindén, mladšia o dvadsať rokov, je pritom tiež evanjelickou farárkou. Biskupka Brunne navrhla dať dole kríže z kostolov a vytvoriť v kresťanských chrámoch špeciálne modlitebne pre moslimov.

Biskupka Maria Jepsen bola považovaná za feministického teológa a za  liberálnu biskupku, ktorá počas svojho funkčného obdobia podporovala partnerstva homosexuálov. Biskupka 16. júla 2010 odstúpila zo svojho postu po tom, čo Der Spiegel 10. júla 2010 oznámil, že Maria Jepsen bola už v roku 1999 informovaná o tom, že jeden duchovný sexuálne zneužíval maloletých a nič s tým neurobila.

Margot Kässmann bola biskupka  evanjelickej luteránskej cirkvi v Hannoveri (1999 – 2010) a predsedníčka Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) (2009 – 2010). Táto biskupka sa po 26 rokoch manželstva rozviedla. Biskupka Kässmann odstúpila z úradu potom, ako ju policajti prichytili, že riadila  auto v stave opitosti.

Takže aký bude náš postoj bratia a sestry,  ostaneme verní Písmu, alebo sa prispôsobíme novodobým trendom ? Poučíme sa na chybách druhých, alebo si ich budeme musieť prežiť na vlastnej koži ?

Stanislav Baloc, evanjelický kňaz CZ Štrba