Ako voliť

 

Voľby generálneho predsedníctva (generálneho biskupa a generálneho dozorcu) a dištriktuálneho dozorcu, ktoré sa konajú v cirkevných zboroch v tieto nedele sprevádzajú otázky. Mnohí veriaci – zodpovední voliči, sa obracajú na nás s otázkami ako voliť. V nejednom cirkevnom zbore v tom nemá jasno ani predsedníctvo, ktoré vedie volebný konvent. Pripravili sme preto pre vás manuál, prostredníctvom ktorého odpovedáme na vaše otázky. 

 

  1. Kto môže voliť? Je možné voliť, ak budem v čase volieb mimo cirkevného zboru, do ktorého patrím?

Voliť môžu členovia cirkevných zborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov, a to len v tom zbore, do ktorého patria.

  1. Ako sa volí na konventoch?

Na konventoch sa volí zásadne tajne, ale 3/5 väčšina prítomných členov konventu môže rozhodnúť o tom, že sa bude voliť verejne. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prítomných členov konventov vo všetkých CZ. Ak je navrhnutý len jeden kandidát, na jeho zvolenie je potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných členov konventov. V prípade, že chcete, aby bol niektorý kandidát zvolený, odovzdáte hlas jemu. Dôležitý je počet prítomných na voľbách, preto dajte obzvlášť veľký pozor na oznámený počet prítomných na konvente – či korešponduje s počtom, uvádzaným v zápisnici. Je dôležité, aby ste si do sčítacích komisií zvolili dôveryhodných ľudí, ktorí nebudú manipulovať s lístkami, vynášať ich z miestnosti a pod.

  1. Ak nechcem dať svoj hlas žiadnemu z kandidátov, čo mám robiť?

Prevziať si hlasovací lístok a vyznačiť, že ani jednému svoj hlas neodovzdávam. Napríklad preškrtnutím mena, mien, napísaním „nevolím nikoho“, a pod. – tak, aby prejav jeho vôle bol zrozumiteľný a jasný.

  1. Ak prečiarknem kandidáta alebo viacerých kandidátov, je volebný lístok neplatný?

Takýto lístok je platný, vyjadruje vôľu voliča neodovzdať svoj hlas prečiarknutému kandidátovi.

  1. Započítava sa neplatný volebný lístok do kvóra? Niektorí farári tvrdia, že nie.

Každý odovzdaný hlasovací lístok je platný a  musí sa započítať. Sčítacia komisia posúdi, či je vôľa voliča odovzdať svoj hlas kandidátovi alebo jednému  z kandidátov na hlasovacom lístku zrozumiteľne vyjadrená. Ak áno, započíta hlas „za“. Ak je na hlasovacom lístku vyznačených viac kandidátov, ktorým dáva volič svoj hlas, takéto jeho hlasovanie je neprípustné a nemôže byť započítané ako hlas „za“ ani jednému z ním vyznačených kandidátov.

  1. Môžem odovzdať aj prázdny volebný lístok? Čo znamená, ak odovzdám prázdny volebný lístok?

Áno, môžem. Znamená to, že neodovzdávam hlas ani jednému kandidátovi, lebo vôľa odovzdať hlas kandidátovi nie je na prázdnom volebnom lístku vyznačená.

  1. Ak sa niekto zapíše na prezenčnú listinu, ale z kostola odíde skôr, majú ho počítať do kvóra?

Do kvóra za započítajú všetky vydané hlasovacie lístky prítomným členom konventu.

Ak niekto z konventu odíde skôr  bez odovzdania hlasovacieho lístka, je to jeho prejav vôle neodovzdať svoj hlas nikomu.

Ak by niekto, kto si už prevzal hlasovací lístok,  nechcel voliť, musel by svoj nepoužitý hlasovací lístok pred samotnou voľbou vrátiť  sčítacej komisii a vyhlásiť, že nechce voliť. Vtedy sa jeho hlas do kvóra nezapočítava.

Pri sčítaní hlasov je rozhodujúce  to, koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov prítomným členom konventu a to, koľko jasných a zrozumiteľných  hlasov „za“ dostali jednotliví kandidáti.

  1. Musia byť výsledky konventu vyhlásené ešte v rámci volebného konventu?

Výsledky voľby vo vašom CZ musia byť oznámené v rámci volebného konventu, a nie po ňom.

 

Ak by ste mali pochybnosti o korektnosti volieb vo vašom cirkevnom zbore, môžete ich konzultovať na mailovej adrese: volby@ecav.sk

JUDr. Anna Drobná, bývalá generálna právna zástupkyňa ECAV na Slovensku