Sidonia Horňanová

Kandidát na generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Štrukturovaný životopis

Osobné údaje:

Narodená: 28. 6.1973 v Martine

Bydlisko: Modra-Kráľová, Národná 27

Vzdelanie:

1987 –1990 Gymnázium V. P. Tótha v Martine

1991 – 1996 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium

1995 Štúdium na teologickej fakulte Luther Seminary, Minneapolis, USA

1997 – 2002 Doktorandské (PhD.) štúdium na EBF UK v odbore Evanjelická teológia – Stará zmluva a systematická teológia

2005 Rigorózne štúdium (ThDr.), odbor Stará zmluva

2007 – 2008 Habilitačné konanie na docentku – ukončené vymenovaním za docentku v odbore evanjelická teológia dňa 1. jan. 2009

 

Doplnkové jazykové a teologické vzdelanie:

2007 – 2011 Štúdium modernej hebrejčiny (ivrit) na Štátnej jazykovej škole v Bratislave

2008 Štúdium modernej hebrejčiny na Univerzite v Haife v Izraeli

2014 Vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka (C1)

2015 Vykonanie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky z prekladateľského odboru z anglického jazyka (C2)

Od r. 2015 Štúdium nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave

Krátkodobé jazykové a teologické študijné pobyty v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

2007 Absolvovanie kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR Tvorba a manažment projektov – získanie osvedčenia

 

Duchovenská činnosť:

1993 zborová prax počas teologického štúdia pri prvej ordinovanej farárke na Slovensku Darine Bancíkovej z poverenia generálneho biskupa P. Uhorskaia

1995 zborová prax počas teologického štúdia v CZ Poplar, Wisconsin, USA

1996 ordinovaná do duchovenskej služby ECAV na Slovensku vo Zvolene

1997 – 1999 ustanovená za kaplánku v CZ Modra-Kráľová

1999 – 2000 námestná farárka v CZ Modra-Kráľová

Od r. 2000 zborová farárka v CZ Modra-Kráľová

Od r. 2015 seniorka Bratislavského seniorátuECAV na Slovensku

 

Členstvo v cirkevných grémiách, odborných komisiách a hnutiach:

Od r. 1997 členka Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku

2002 – 2014 seniorálna presbyterka a súčasne zapisovateľka

2006 – 2018 členka Generálneho súdu ECAV

Od r. 2005 členka celoslovenskej komisie Biblickej olympiády z Evanj. a. v. náboženstva

Od r. 2008 členka Vedeckej rady EBF UK

Od r. 2013 členka Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

Od r. 2016 členka redakčnej rady Služba slova – homiletický časopis ECAV na Slovensku

 

Prednášková a publikačná činnosť:

Od r. 1997 prednášam teologické predmety na EBF UK v Bratislave na Katedre Starej zmluvy. Počas celej duchovenskej služby pravidelne na pozvanie prednášam evanjelickým duchovným na pastorálnych konferenciách kňazov na seniorálnej i dištriktuálnej úrovni, na kázňových prípravkách pre kňazov a na teologických konferenciách ECAV na Slovensku.

Od ukončenia teologickej fakulty pravidelne publikujem v evanjelickej tlači – v Evanjelickom posli spod Tatier, v Cirkevných listoch a v Tranovskom kalendári. Som autorkou piatich monografií, dvoch učebníc pre teológov, štyroch zborníkov a desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí.

V   rokoch 1997 – 2007 som sa podieľala na Ekumenickom preklade Písma sv. Starej zmluvy z hebrejčiny do slovenčiny. V roku 2014 som bola určená za vedúcu prekladateľskej skupiny pre revíziu ekumenického prekladu Písma sv. Starej zmluvy.

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venujem predovšetkým výkladu Božieho slova (exegéze) biblických textov, osobitne kníh Starej zmluvy a ich využitiu v kázňach.

V   rokoch 2006 – 2008 som spolu s p. prof. Kiššom odborne spracovala tému Ordinácia žien za farárky v cirkvi, spojenú s medzinárodným sympóziom a anketou v rovnomennej publikácii. Zaujíma ma aj medzináboženský dialóg a vzťah kresťanov a Židov. Naposledy pri príležitosti jubilea reformácie v roku 2017 som zostavila a autorsky sa podieľa na troch publikáciách: Postile: zbierke kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku, vedeckej monografii Tieň reformácie po 500 rokoch na tému Lutherovho vzťahu k Židom a na odbornej publikácii Vieroučného výboru ECAV na SI. Evanjelické odpovede.

Pán Boh ma obdaroval organizačnými schopnosťami, svedomitosťou a zmyslom pre zodpovednosť. V službe cirkvi ma na samom začiatku ešte počas teologického štúdia formovalo stretnutie s prvou evanjelickou farárkou Darinou Bancíkovou, ktorá bola aj väznená a u ktorej som absolvovala mesačnú zborovú prax v CZ Veľký Lom. Osobné svedectvo prvej ordinovanej ženy u nás, jej húževnatosť a vernosť v službe Pánovej cirkvi z Božej milosti, vďaka ktorej aj my ženy môžeme už 67 rokov s Božou pomocou stáť v službe cirkvi, na mňa zanechalo hlbokú stopu a zaväzuje ma k vernej službe.

V   CZ Modra-Kráľová, v ktorom pôsobím ako duchovná 21. rok, sa pod mojím vedením uskutočnili viaceré opravy, napr.: maľba interiéru chrámu, rekonštrukcia zvonov a vežových hodín, rekonštrukcia chrámovej veže, výmena strešnej krytiny a i. Od r. 2009 som predsedníčkou Občianskeho združenia „Poľné ľalie“ založeného pri cirkevnom zbore. V roku 2013 pod mojím vedením dobrovoľníci – členovia CZ Modra-Kráľová dobudovali a dodnes udržiavajú pietne miesto „Zelený les“ na pamiatku obetí holokaustu – prvého pamätníka tohto charakteru na Slovensku, ktorý vznikol z iniciatívy evanjelikov a ktorý uviedol p. veľvyslanec Štátu Izrael.

Som vydatá za Ing. Ericha Horňana – inžiniera elektrotechniky. Pán Boh nám požehnal štyri deti – dvoch synov a dve dcéry: Synovia Bohdan (1997) a Samuel (1998) – absolventi Evanjelického lýcea v Bratislave študujú Vysoké učení technické v Brne. Dcéry Judita (2000) a Debora (2002) študujú na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Celá rodina sa aktívne zapája do cirkevnozborového života, je mi oporou a vytvára pre mňa zázemie v službe v cirkvi, za ktoré som Pánu Bohu vďačná.

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé.

 

 

Osobné stanovisko kandidáta k službe

Reformácia neobnovila len cirkev. Priniesla aj politické, kultúrne a spoločenské zmeny – vrátane možnosti vzdelávania a širšieho uplatnenia žien. V roku 1951 synoda našej cirkvi v Modre priznala ženám právo ordinácie. Po dôkladnom zvážení a modlitbách, s bázňou pred Pánom Bohom, v pokore pred Vami a tiež vo viere, že Božie vyvolenie je jedine z nezaslúženej milosti, predkladám toto stanovisko kandidáta k službe (volebný program).

Biskup je podľa príkladu Pána Ježiša dobrým pastierom, ktorý s láskou obetavo a horlivo slúži. V úrade biskupa by som nadviazala na doterajšiu službu, dosiahnuté výsledky a získané skúsenosti v službe seniorátu,cirkevnému zboru, na teologickej fakulte, v cirkevných grémiách, najmä vo Vieroučnom výbore ECAV na Slovensku, ako aj na moje doterajšie skúsenosti a spoluprácu so samosprávami a verejnými inštitúciami.

V Ústave ECAV na Slovensku sa medzi úlohami generálneho biskupa na prvom mieste uvádza ochrana vieroučnej čistoty a jednoty cirkvi. Túto úlohu sa budem usilovať plniť so všetkou vážnosťou. Každá doba – aj tá dnešná nás však stavia pred nové otázky a aktuálne spoločenské problémy. Cirkev má mať odvahu zaoberať sa nimi, diskutovať o nich a zaujať k nim postoj. Preto budem iniciovať teologické diskusie na aktuálne spoločenské témy a hľadať aj nové formy služby v cirkvi. Budem iniciovať odbornú diskusiu o reforme bohoslužobných poriadkov ECAV na Slovensku a o reštrukturalizácii cirkvi.

Cirkev žije misiou, preto budem podporovať misijné a evanjelizačné snahy. Budem podporovať misijnú prácu s deťmi a s mládežou, ktorú treba viesť k praktickej službe. Pričiním sa o tvorbu nových pracovných materiálov a pomôcok pre pracovníkov s deťmi a mládežou v cirkvi. Budem venovať zvýšenú pozornosť personálnemu posilneniu cirkevných zborov v mestských a prímestských oblastiach s ohľadom na zvýšenú migráciu.

Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou. Zaväzujem sa preto rozvíjať spoluprácu s Evanjelickou diakoniou na Slovensku, ktorá si doterajšou činnosťou získala uznanie v našej spoločnosti aj v rámci medzinárodných štruktúr. V súčinnosti s Evanjelickou diakoniou budem pracovať na obnove inštitútu nemocničných duchovných.

Budem podporovať evanjelické cirkevné školstvo. Pričiním sa o tvorbu nových učebných multimediálnych pomôcok pre vyučovanie náboženstva na školách. Naďalej sa budem snažiť o prehlbovanie a hľadanie nových foriem spolupráce medzi Evanjelickou bohosloveckou fakultou a cirkvou, a to najmä pri získavaní záujemcov o kňazské povolanie v cirkevných zboroch a za účelom vzdelávania duchovných ako aj neordinovaných pracovníkov cirkvi. Cirkev je reformovaná a reformujúca sa podľa Božieho slova. Preto budem podporovať zvestovanie a šírenie Božieho slova všetkými dostupnými formami.

Budem rozvíjať ekuménu. Budem povzbudzovať členov cirkvi k darcovstvu a k solidarite so slabšími, menšími cirkevnými zbormi. Podporím snahy zabezpečiť archívne dokumenty cirkvi tak, aby boli prístupné na vzdelávanie a zachovali sa pre ďalšie generácie. V oblasti hospodárenia vidím ako aktuálnu úlohu zriadiť pre cirkevné zbory poradenstvo v oblasti projektového menežmentu, ktorého cieľom bude pomoc cirkevným zborom pri získaní finančných zdrojov od verejných inštitúcií na vnútromisijnú, vzdelávaciu činnosť a opravy.

Plniť poslanie cirkvi možno iba v atmosfére pokoja a lásky bez predsudkov a rozdelenia. Obráťme sa celým srdcom k Bohu a uplatňujme dokonalejšiu božskú spravodlivosť, ktorou je láska k blížnemu – aj k nepriateľovi a odpúšťanie (Mt 5). Nech nám pri plnení misijného poslania Pán Boh pomáha skrze svojho Syna. Lebo bez Neho nič nemôžeme činiť! (J 15, 5)

Sidonia Horňanová

Zdroj: ecav.sk