Milan Krivda

Kandidát na generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorému nebolo umožnené byť volený

Životopis Mgr. Milana Krivdu  a osobné stanovisko kandidáta k službe

 Narodil som sa dňa 15. júna 1966 v Krupine. Pokrstený som bol 3. júla 1966 a konfirmovaný 26. augusta 1979 v chráme Božom v Kráľovciach – Krnišove. Základnú školu som navštevoval v rokoch 1972-1980 v Kráľovciach-Krnišove a v Hontianskych Nemciach. Po maturite v Banskej Štiavnici v roku 1984 som sa prihlásil na štúdium teológie v Bratislave. Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu som navštevoval v rokoch 1984-1989 a v rokoch 1987-1988 som študoval na univerzite v Münsteri vo Westfálsku (Nemecko).

Po ordinácii som pôsobil ako námestný farár a potom ako zborový farár v Rimavskom senioráte v cirkevnom zbore Drienčany a administroval som aj cirkevné zbory Budikovany a Hrušovo. Staral som sa spolu o 9 kostolov, jednu modlitebňu a diasporu Slovákov žijúcich v maďarskom prostredí. Po 10-ročnom pôsobení som bol v roku 1999 zvolený za zborového farára v cirkevnom zbore Sása (Hontiansky seniorát). Zároveň som vypomáhal pri administrovaní cirkevných zborov Babiná, Pliešovce, Banská Štiavnica a Hodruša-Hámre.

V Hontianskom senioráte som bol seniorálnym presbyterom, predsedom ZED Hontianskeho seniorátu, delegátom na dištriktuálny konvent a školským dekanom. Na synode v roku 2000 som bol zvolený za generálneho presbytera. Stal som sa predsedom komisie Partnerhilfe, bol som členom Hospodárskeho výboru Západného dištriktu. V roku 2004 som bol zvolený za zborového farára v CZ Bratislava – Petržalka.

Vo voľbách konaných v roku 2006 som bol zvolený za biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku a opakovane v roku 2012. Z titulu funkcie som členom generálneho presbyterstva, členom skúškovej komisie pre kaplánske a farárske skúšky. Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti ma zvolilo za podpredsedu a neskôr za predsedu Slovenskej biblickej spoločnosti. Generálne presbyterstvo ma zvolilo za člena bohoslužobného výboru. Bol som tiež členom komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi. Valné zhromaždenie Tranoscia ma zvolilo za člena Predstavenstva Tranoscia a.s. a tiež som členom Edičnej rady Tranoscia. Keď je potrebné, tak aj iným spôsobom pomáham k rozkvetu našej drahej evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Som ženatý. Manželka Martina, rod. Sudrová, je tiež evanjelická farárka. Pôsobila  v CZ Cerovo a v CZ Babiná v Hontianskom senioráte. Pracovala ako spirituálka na evanjelickej Spojenej škole dr. Martina Luthera v Bratislave-Petržalke. V súčasnosti je tajomníčka vnútornej misie ZD. Máme dcéru Oľgu, ktorá navštevuje  evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici.

Funkciu biskupa v našej cirkvi chápem ako službu. V prípade zvolenia za generálneho biskupa by som chcel byť ako doteraz prvým medzi rovnými, takým, ktorý je pripravený a ochotný svojich bratov a sestry vypočuť, pomôcť a poradiť. V uplynulom volebnom období som sa snažil s Božou pomocou o to, aby cirkevné zbory boli životaschopné a aby sme spoločne cítili Božiu lásku a pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Cirkev je potrebná aj v súčasnosti pre spoločnosť, ktorá potrebuje vidieť príklad hodný nasledovania. Teší ma, keď vidím, že v cirkevných zboroch funguje práca s deťmi, mládežou i so staršími, diakonia, misia i modlitebný život. Veľkú nádej vkladám aj do práce v evanjelických školách, kde sú žiaci a študenti vedení nielen k vedomostiam, ale aj k tým duchovným hodnotám, ktorým sa naša ECAV na Slovensku priznáva a šíri. Snažím sa o to, aby boli dodržiavané cirkevnoprávne predpisy všetkými a aby bola zahraničná pomoc spravodlivo rozdeľovaná.

Uvedomujem si moju zodpovednosť i náročnosť úradu. V prípade môjho zvolenia do funkcie generálneho biskupa, sa budem snažiť konať podľa Božieho slova, Augsburského vierovyznania i ostatných Symbolických kníh našej cirkvi. Budem dbať o jednotu cirkvi na základe jej učenia tak, aby sa všetko dialo v poriadku, tiež o dôstojnú a konštruktívnu reprezentáciu ECAV na Slovensku v našej spoločnosti i čo sa týka rokovaní s predstaviteľmi nášho štátu. Zasadím sa o udržanie a prehlbovanie spolupráce s evanjelickými cirkvami v zahraničí, ale aj o to, aby sa naďalej rozvíjala korektná a konštruktívna spolupráca medzi kresťanskými cirkvami v našej krajine. Za veľmi dôležité považujem vzdelanie i duchovné vedenie študentov EBF UK, kaplánov, novokňazov i celoživotné vzdelávanie našich duchovných. A samozrejme, že budem dbať na to, aby  hospodárenie so zverenými prostriedkami bolo transparentné tak, aby cirkev bola aj v tomto príkladom pre iných. Tak ako doteraz, budem dbať na osobný kontakt s cirkevnými zbormi v našej cirkvi, aby som čo najlepšie vedel reagovať na ich potreby či problémy.

Všetko to vkladám do Božích všemohúcich a milostivých rúk, prosiac o pomoc a požehnanie pre našu ECAV na Slovensku. Soli Deo gloria!

 

Vo Zvolene, 21. mája 2018                                                         Milan Krivda