Jaroslav Mervart

Kandidát na dištriktuálneho dozorcu VD na Slovensku, ktorému nebolo umožnené byť volený

Osobné stanovisko kandidáta k službe

Evanjelická cirkev bola vždy v spoločnosti nositeľom hodnôt, pokroku, vzdelanosti a morálky, vďaka čomu mohla byť majákom a vzorom pre celú spoločnosť. Dnes, v materialistickej a konzumnej spoločnosti je čoraz ťažšie sa s kresťanskou vieroukou presadiť, pretože krátkodobý prospech a zaujímavá až provokatívna forma sú v dnešnom svete často dôležitejšie než obsah posolstva a jeho trvácnosť. Som však presvedčený, že platnosť bilického posolstva o hodnotách z Matúša 6,19, “Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.” sa nemení, a že táto výzva je rovnako aktuálna aj dnes. Preto aj my by sme mali s novou nástojčivosťou hľadať a presadzovať hodnoty, ktoré sú v nebi a našom srdci, pretože tieto hodnoty vytrvajú. Medzi najdôležitejšie považujem pravdu, lásku, spravodlivosť, odpustenie, milosť či nádej.

Ak o hodnotách hovoríme musíme ich aj žiť. Nie je možné v cirkvi tolerovať rozkrádanie, nedbalosť, klamstvá či porušenie cirkevných či dokonca svetských zákonov. To ako sa staráme o cirkevný majetok, ktorý nám bol zverený, sa svojím spôsobom aj ukazuje ovocie našej viery. Bez ovocia viery, bez konzistentnosti a integrity medzi učením a praxou, nebudeme nikdy svetlom ani soľou pre tento svet. Pretože ináč aj tí čo na základe zvestovaného slova do cirkvi prídu, sa dostanú na nesprávnu cestu alebo ich viera, ako sa aj píše v podobenstve o rozsievačovi, upadne.

Prvým zámerom je teda transparentné, čestné ale aj hospodárne nakladanie s cirkevným majetkom. Je potrebné prijať nové, systémové opatrenia a zásady, ale tiež do zodpovedných funkcií obsadiť ľudí, ktorí by sa vyvarovali problémov, ktoré sa dnes v cirkvi vyskytujú. Druhým zámerom je podpora vzdelanosti a šírenie kresťanskej vierouky, kde považujem z kresťanského pohľadu sa sústrediť na misiu, podporu rastu veriacich ľudí, ale aj na kresťanskú apologetiku – obhajobu kresťanskej viery.

Tretím je zaručenie slobody slova, slobody prejavu, a demokratických zásad pri práci v cirkvi. Tie sa majú prejavovať v kvalitnej a profesionálnej žurnalistike, dostupnosti informácií, a to všetko v spojení s overovaním faktov, a umožnení práva na názor aj druhej strane. Práve média majú byť totiž nezávislým nástrojom, ktorý by mal zabrať, ak už iné grémia či kontrolné úrady zlyhali.

Nepochybne veľmi dôležitým aspektom kresťanskej viery je aj praktická pomoc blížnym. To je úlohou ako diakonie, tak aj všetkých kresťanov v ich každodennom živote, čo je ďalšia oblasť, ktorú je potrebné rozvíjať a stabilizovať. Zlepšenie komunikácie v cirkvi môže podporiť aj dokončenie a implementácia elektronickéhoinformačného systému.

To sú len niektoré z úloh, na ktoré je potrebné sa sústrediť. Verím, že s Božou pomocou sa podarí tieto ciele nielen naplniť, ale pri ich realizácii aj osláviť nášho Pána Ježisa Krista. Pretože nielen na cieli, ale aj na ceste záleží.

 

 

                                                                                Jaroslav Mervart.

 

ŽIVOTOPIS

 

Meno a priezvisko:Ing. Jaroslav Mervart, PhD.

Dátum narodenia: 3.9.1970, Poprad, Spišská Sobota

 

Otec: Jaroslav Mervart, 15.1.1941 – 5.1.1998, obchodný riaditeľ skupiny firiem Chemosvit

Mama: Mária Mervartová, 22.10.1946, zdravotná sestra

 

Rodinný stav: ženatý, 3 deti – Jarko, Eunika, Miška

Manželka: Ľubomíra Mervartová, evanjelická farárkaECAV na Slovensku

 

Vzdelanie:

 • Základná školaMengusovce (1-4), ZŠ Svit, Komenského ul.
 • Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad, so zameraním na výpočtovú techniku
 • Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky, 1988-1993, priznaný titul Ing.
 • stupeň vysokoškolského štúdia, Technická univerzita Košice, fakulta FBERG, 2010-2014
 • Vzdelanie v oblasti procesného a projektového riadenia, manažérske kurzy

 

Zamestnanie (1993 – 2009 v skupine firiem Chemosvit):

 • Programátor-analytik
 • Špecialista na zavedenie vnútropodnikového IS – Intranet
 • Špecialista pre stratégiu rozvoja informačného systému firmy
 • Manažér pre procesný a projektový manažment
 • Manažér strategického marketingu a riadenia zmien
 • Riaditeľ logistiky

 

Zamestnanie v súčasnosti (od roku 2010):

 • Riaditeľ firmy Chemosvit Folie a.s.
 • Predseda predstavenstva Chemosvit a.s.
 • Člen predstavenstva Finchem a.s.

 

Jazykové schopnosti:

 • Anglicky – Cambridge university, First Certificate
 • Rusky

 

Publikačná a kreatívna činnosť:

 • Diplomová práca “Analýza respiračných signálov” v spolupráci s FN Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), 1993
 • Dizertačná práca “Aplikácia zákazkovej logistiky a Supply Chain v podmienkach Chemosvit Folie a.s.”, 2014
 • V spolupráci s TU Košice, fakulta FBERG, s Ústavom logistiky organizácia akreditovaného vzdelávania zamestnancov skupiny Chemosvit (Manažer logistiky), 2015
 • V spolupráci s externými školiteľmi (Management systems, IPA Slovensko, TQM – Ing. Andrea Pavlíková) organizácia 4 kurzov Six-Sigma, metodika DMAIC pre zamestnancov firmy Chemosvit Folie, 2010-2015
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Zlepšovanie procesov
 • Riadenie projektových tímov
 • Aktívna projektová spolupráca s univerzitami a výskumnými ústavmi (TU Košice, fakulta FBERG, Ústav logisitky, STUBA Bratislava, SAV, VÚCHV, IPA Slovensko, SPU Nitra, Fakulta biotechnológie a potravinárstva)

 

Ocenenia:

 • Chemosvit Folie ako víťaz Národnej ceny SR za kvalitu za rok 2013 podľa modelu výnimočnosti EFQM
 • Chemosvit Folie ako víťaz Národnejceny SR za spoločenskú zodpovednosť za rok 2015
 • Získanie Pečate Spoločensky zodpovedný podnik v roku 2016

 

Kresťanská vierouka:

 • Veriaci kresťan
 • Kresťanská apologetika – obhajoba kresťanskej viery
 • Praktické a verné uplatňovanie kresťanskej vierouky a morálky v praxi

 

 • Prednáška “Morálka v podnikaní” na Stretnutí kresťanov v Krakowe 2014
 • Člen Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku (GHV)
 • Člen komisie na zavedenie Elektronického informačného systému pre ECAV
 • Predseda predstavenstva a.s. Tranoscius, Liptovský Mikuláš (od roku 2015)

 

Záujmy: rodina, turistika, cyklistika, bežecké lyžovanie, čítanie kníh, vojenská technika, vzťah k Slovensku a spolupráci slovanských národov.

 

Hudba:Lube, Amy Grant, Simon and Garfukel, Roy Orbison, Adele, Matuzalem, Mike Oldfield, Vangelis, Indila, Martin Garrix, Alan Valker, Imagine Dragons, Fabrika, Elán, …

 

Filmy: vojnové a historické filmy, Rána sú tu tiché, Odpor (defiance), Nepriateľ pred bránami, 6. batalión, Trestný prápor, Bitka o Sevastopoľ, Bratstvo neohrozených, Život je krásny, Ben Hur, Divergencia, Bella a Sebastian, Biely Tiger, Star Wars, Chvíle poté, …

 

Osobné významné okamihy:

 • svatba s manželkou Ľubomírou 2002
 • narodenie detí 2002, 2004, 2007
 • ukončenie univerzitného vzdelania, úspešná obhajoba dizertačnej práce

 

Recept na úspech:

Žiť v súlade s kresťanskou vieroukou, mať jasné priority – viera, rodina, národ. Systematicky a koncepčne podľa dobre pripravenej stratégie budovať firmu, čo znamená najmä pripravovať ľudí. Dlhodobý prístup znamená budovanie korektných vzťahov s obchodnými partnermi aj zamestnancami. Nadšenie, kreativita, a tiež Baťove princípy: úcta, rešpekt, disciplína. Čo robím robím naplno.