Imrich Lukáč

Kandidát na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, ktorému nebolo umožnené byť volený

Štrukturovaný životopis

Ž i v o t o p i s

 

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Plzenská  57

040 11  Košice

telefón 0905 496 074

e-mail  docimrichlukac@gmail.com

 

 

________________________________________

 

Osobné údaje:

 

Dátum miesto narodenia:       13. februára 1951 v Opinej   okr. Košice okolie

Dátum a miesto krstu:25. februára 1951 v Opinej  krstil neb. br farár Dárius Konček

 

Dátum a miesto konfirmácie:   30. mája 1965 v Opinej, konfirmoval nebohý br. farár Ľudovít       Dudáš

 

Rodinné prostredie:    Rodičia: dnes už zosnulí  Ján Lukáč

evanjelické                                                Margita Lukáčová rod. Miklušová

 

Manželka:       Božena Lukáčová rod. Jenčuráková

Deti:               RNDr. Daniela Moščovičová rod. Lukáčová

Ing. Ján Lukáč

 

Dcéra Daniela bola kantorkou v CZ ECAV Opiná 7 rokov, t.č. vypomáha.

 

Vzdelanie:

1966-l969                    SVŠ Košice, Kováčska 28
1969-1975                   Lekárska fakulta UPJŠ Košice

1975                             promócia-  MUDr.

1995                             vedecká hodnosť kandidát vied

2009                             habilitácia- docent

 

 

 

Doplnkové vzdelanie:

 

Študijné pobyty   v zahraničí / USA, Moskva, ČR, Fínsko/

 

 

 

 

 

Činnosť v cirkvi

 

1966- 1975                vedúci dorastu v cirk. zbore Opiná a aktívna práca v mládeži CZ

1984-1987                 zborový presbyter CZ Opiná, poverený vnútornomisijnou činnosťou

1987-l994                  námestný dozorca CZ ECAV Opiná

iniciátor vzniku SED SVETLO a jeden zo zakladateľov školy pre

hluchoslepé deti v Červenici. Od vzniku správca- riaditeľ SED Svetlo.
1994-                         dozorca CZ  Opiná doteraz  nepretržite, t.č, 5. funkčné obdobie
1990-1994                  člen Generálneho presbyterstva ECAV

2000- 2005                 predseda Správnej rady E,D. ECAV na Slovensku

2006-2012                  seniorálny dozorca KOS

2009-2015                  predseda Synody ECAV na Slovensku

2012-2018                  generálny dozorca ECAV a. v.  na Slovensku

 

 

Iniciátor dvoch vedeckých medzinárodných konferencií  (2012, 2017) pojednávajúcich o hluchoslepote v Herľanoch.

Zostavovateľ zborníkov z týchto medzinárodných konferencií.

 

 

Povolanie :

 

neurochirurg, vysokoškolský pedagóg.

Pracuje na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF a v Nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Svoju medicínsku prax  začal vo Vranove n/T, neskôr v Prešove. Od roku l985 pracuje na Neurochirurgickej klinike v Košiciach.

 

 

Pedagogická činnosť: 

 

Od   roku 2001 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF  v Košiciach ( zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť).

 

Publikačná činnosť medicínska:

 

Je autorom resp. spoluautorom 48 vedeckých publikácií v domácich a zahraničných lekárskych časopisoch.

 

 

.

 

Publikačná činnosť na pôde  ECAV:

 

Od roku 1990 pravidelne publikuje v týždenníku Evanjelický posol, Tranovský evanjelický  kalendár

 

 

 

 

Jazykové  znalosti:

aktívne:                   anglicky a rusky

pasívne:          francúzsky

 

Ocenenia: 

Zlatá Jánskeho plaketa za darcovstvo krvi

Zlatý  odznak Evanjelickej diakonie ECAV

Podpísaný doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.      v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávam týmto súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi „Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku“ pre účely volieb generálneho dozorcu  v roku 2012

 

Košice, 20. mája 2018

 

 

……………………………………

podpis

 

Písomné prehlásenie kandidáta

Imricha Lukáča

na funkciu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na obdobie od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2018

 

 

Prehlasujem,

 

 1. že súhlasím s mojou kandidatúrou na funkciu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a v prípade môjho zvolenia som ochotný prevziať túto funkciu,

 

 1. že si podľa najlepšieho vedomia a svedomia plním povinnosti člena ECAV tak, ako sú stanovené v čl. 9 cirkevnej ústavy,

 

 1. že spĺňam všetky požiadavky ako sú uvedené čl. 10 odsek (1) cirkevnej ústavy,

 

 1. že mi nebolo uložené disciplinárne opatrenie do jeho zahladenia, nebol som právoplatne odsúdený a ani nebolo proti mne začaté trestné stíhanie orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

 1. že s ŠTB som nespolupracoval, nemal som žiadne vedomé kontakty v kontrarozviedke. Nikdy som nebol členom  ani kandidátom KSČ.  Naopak, bol som činný na pôde cirkvi, k viere som sa verejne priznal a to opakovane na tzv. previerkach počas štúdia, ako aj v rámci povinného štúdia marxizmu leninizmu. V kádrových materiáloch  som mal vpísané: nevyrovnaný s náboženskou otázkou. V rokoch l973-l974 som bol opakovane na výsluchu na polícii a to práve pre moje aktivity a spojitosť s nebohým bratom farárom Dudášom, ktorému odňali súhlas pre rozbehnutú prácu v CZ  v Opinej. Hrozili mi vylúčením zo štúdia. To bol dôvod, prečo som svoju medicínsku prax začal vo Vranove nad Topľou. Po  vyše roku som prešiel do Prešova a až v roku l985 som dostal ponuku  od bývalého môjho učiteľa vrátiť sa do Košíc na Neurochirurgickú kliniku. Bola to nútená obchádzka v živote, ale neľutujem.

 

Prečo kandidujem?  V končiacom funkčnom období som dostal tú milosť pracovať ako generálny dozorca našej cirkvi. Bral som to ako milosť, cítil a cítim sa byť služobníkom. Som  hlboko presvedčený, že cirkev má svoje zvláštne miesto v spoločnosti, a má jej čo dať. Som hlboko presvedčený, že o to treba bojovať, pracovať s láskou, nadšením, dokiaľ je deń, nezaháľať.   Na pamäti mám veršík: „Kto kladie ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“

 

 

 

V Košiciach  20. mája 2018

 

Imrich Lukáč

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

 

 

Publikačná činnosť medicínska:

 

 

Zoznam pôvodných vedeckých prác

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 

 1. Čížková, D., Lukáčová, N., Maršala, M.,Kafka, J., Lukáč, I., Jergová, S., Čížek, M., Maršala, J.: Experimental Cauda Equina Compression Induces HSP70 Synthesis in Dog. Physiol. Res., 2005, 54: 349-356.

 

 1. Maršala, J., Lukáčová, N., Čížková, , Lukáč, I.,Kuchárová, K., Maršala, M.: Premotor nitricoxide synthase immunoreactive pathway connecting lumbar segments with the ventral motor nucleus of the cervical enlargement in the dog. J. Chem. Neuroanat., 2004, 27: 43-54.

 

 1. Lukáčová, N., Čížková, D., Maršala, M.,Lukáč, I.,  Maršala, J.: The regional distribution of nitric oxide synthase activity in the spinal cord of the dog. Brain Res Bull. 2002, 58:173-178.

 

 1. Lukáčová,, Pavel, J.,  Jalč, P., Čížková, D., Maršala, M.,  Lukáč, I., Chalimoniuk, M.,  Strosznajder, J., Maršala,J.: Effect of spinal cord compression on cyclic 3’,5’-guanosine monophosphate in the white matter columns of rabbit. Neurochem. Int., 2001, 39:275-282.

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 

 1. Lukáčová, N.,Pavel, J.,   Jalč, P.,   Čížková, D.,   Maršala, M.,   Silvašiová, M.,    Lukáč, I.,  Maršala., J.:The effect of spinal cord constriction on NOS-cGMP signaling pathway  in the white matter of rabbit.  Biologia  2002, 57:789-795.

 

 1. Maršala, J., Čížková, , Kafka, J., Lukáčová, N., Lukáč, I.,Maršala, M. Densitometric patterns of NADPH diaphorase  staining in   the spinal cord of  the dog. Biologia, 2001, 56:685-693.

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 

 1. Lukáč, I., Kollová, A., Novotný, V., Lacko, F.,  Výrostko, J.:     Spontánny spinálny epidurálny haematóm. Čes Slov Neurol Neurochir. 2001, 64/97: 124-127.

 

 1. Belák, J., Vajó, J., Bőőr, A., Janík, M., Sauka, C., Lukáč, I., Menová, K., Stebnický, M., Kudláč, M.: „Dumbbell“tumor mediastína – kazuistika. Rozhl. chir. 2001, 80, 11, 572-574.

 

 1. Lukáčová, N.,Jalč, P., Lukáč, I.,    Maršala, M.,  Čížek, M.,  Maršala., J.:Effect of midthoracic spinal cord compression on nitric oxide synthase activity. Psychiatrie. 2001, 5, suppl.2, 73-74.

 

 1. Lukáčová, N., Jalč, P.,   Pavel, J.,  Maršala, M.,   Lukáč, I., Maršala., J.:Changes in the level of cGMP in white matter columns after midthoracic spinal cord constriction. Psychiatrie. 2001, 5, suppl.2, 74-75.

 

 1. Maršala., J., Jalč, P., Čížková, D.,Lukáč, I.: Long nitrergic projection pathways in the spinal cord of rabbit and dog. Psychiatrie. 2001, 5, suppl.2, 80-81.

 

 1. Šulla, I., Faguľa, J., Výrostko, J., Lukáč, I.: Chronic extradural haematoma of the poterior fossa. Zentralblatt fur neurochirurgie. 1988, 49, 12-14.

 

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 1. Lukáč, I., Gajdoš, M.,  Moščovič, ,  Lukáčová,D.: Spinálny epidurálny absces. Praktická Medicína, 2009-  v tlači.

 

 1. Lukáč, I., Kollová, A., Lukáčová D.Syndroma  caudae  equinae a možnosti jeho prevencie. Molisa, 2009-  v tlači

 

 1. Lukáč I. Syndroma caudae equinae úrazového pôvodu. Molisa, 2009 v tlači.

 

 1. Šulla, I., Maršala, J.,Lukáč, I.: A light-microscopic study of a delayed phase of paraplegia induced by ischemia and reperfusion in dogs. Folia Veterinaria. 2004, 48, 2, 76-80.

 

 1. Šulla, I., Maršala, J.,Lukáč, I.: A light-microscopic study of an early phase of paraplegia induced by ischemia and reperfusion in dogs. Folia Veterinaria. 2003, 47, 4, 200-203.

 

 1. Leško,J., Šulla, I., Lukáč, I., Gramata, V., Gajdoš, M.: Syndrómkubitálneho kanála v našom materiáli. Slov. chirurg. 2001, 5, 2, 24-28.

 

 1. Leško, J., Lukáč, I., Výrostko, ,  Gajdoš, M.,  Andráš, T.:  Spontánne krvácanie do mozočka. Slov lekár 2001, 11: 288-289.

 

 1. Výrostko, , Gajdoš, M.,  Lukáč, I., Leško, J., Kafka, J.: Arachnoidálne cysty. Časť 1. Teoretické aspekty. Slov. lekár. 2001,11, 7-8, 310-311.

 

 1. Výrostko, , Gajdoš, M.,Levkuš, P., Stančák, M., Lukáč, I.,Kaťuch, V.: Arachnoidálne cysty. Časť 2. Klinické aspekty. Slov. lekár. 2001,11, 7-8, 312-314.

 

 1. Lukáč, I., Kollová, A., Burda, J., Andráš, T., Kaťuch, V.: Analýya výsledkov chirurgickej liečbyspontánnych intracerebrálnych hematómov. Slov. lekár. 2001, 11,13-4, 124-126.

 

 1. Lukáč, I., Šulla, I., Kaťuch, V., Andráš, T., Novotný,  , Kollová, A.:  Niektoré prognostické príznaky pri intracerebrálnych haematómoch. Slov. lekár. 2001,11: 412-415.

 

 1. Lukáč, I.,Bolhaj, J., Mudroňová B.: Liečba recidivujúcich subdurálnych hematómov. Folia Facultatis Medicae. 1992, 49, 199-204.

 

 1. Lukáč, I.,Mudroňová, B., Gajdoš, M: Niekoľko poznámok k hemofílii A z pohľadu neurochirurga.  chir. 1991, 70, 1-2, 102-105.

 

 1. Lukáč, I., Šulla, I., Mudroňová, B., Bolhaj, J.: Pečeň a vnútrolebečné krvácanie. Praktický lékař. 1991, 71, 5, 170-171.

 

 1. Lukáč, I.,Faguľa, J., Levkuš, P., Bolhaj, J.:Vnútrolebečné krvácanie ako komplikácia antikoagulačnej liečby. Rozhl. chir. 1990,69, 368-373.

 

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

 1. Lukáčová, N., Pavel, J., Čižková, D., Silvašiová,M., Lukáč,I., Maršala,J.: Hemisection at  thoracic level influences nitric oxid synthase activity in segments of cervocothoracic and lumbosacral intumenscence.  Mechanizmy  poškodenia a možnosti regerácie v CNS: zborník prác z vedeckej konferencia venovanej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc, pri príležitosti jeho životného jubilea, Košice 16.2.2004.

 

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

 

 1. Šulla, I., Balík, V., Lacko, F., Lukáč, I., Levkuš, P.: Cauda equina syndrome due to intervertebral disc disease. The 4th Congress of the Slovak Neurosurgical Society : final program and abstracts : Bratislava, November 23rd – 25th, 2008. Bratislava, 2008, 34

 

 

      Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 

 1. Lukáčová, N., Čížková, D., Pavel, J.,   Lukáč, I.,    Maršala, M.,  Maršala., J.:Axotomy-induced changes of nitric oxide synthase immunoreactivity and catalytic activity in the white mater. Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry : 40th Symposium of the Czech Society of Histo- and Cytochemistry with International Participation, September 16-19, 2003, Hradec Králové : abstracts. — Hradec Králové, 2003, 35.

 

 1. Lukáčová, N., Čížková, D., Križanová, O.,  Pavel, J.,   Lukáč, I.,    Maršala, M.,  Maršala., J.:Response of NOS pools in the spinal cord after peripheral axotomy. Polish Journal of Pharmacology. 2003, 55, 5, 830-831.

 

 1. Maršala, J., Lukáčová, N., Lukáč, I., Čižková, D., Maršala, M.: The origin, course and termination of nitrergic reticulospinal pathways in the dog. Morphology 2003 : 41st Symposium of the Czech Anatomical Society with International Participation, September 15 – 16, 2003, Hradec Králové : abstracts. Hradec Králové, 2003, 43.

 

 1. Maršala, J., Čižková, D., Lukáč, I., Lukáčová,N., Maršala, M.: „Ascending nitrergicpropriospinal  connections in th spinal cord of the dog. Call for Abstracts: 31 st. Anual meeting society for neuroscience“, San Diego, California, 10-15. november 2001.

 

 

 

 

 1. Leško, J., Šulla, I., Lukáč, I., Výrostko, , Andráš, T.: Spontánne krvácanie do cerebela. Kuncuv memoriál: I. intracerebrální krvácení hypertoniku: II. chirurgie meziobratlových plotének: sborník přednášek : 16.-17.března 2000, 22.

 

 

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

 

 1. Výrostko, , Šulla, I., Gajdoš, M.,Levkuš, P., Lukáč, I.: Niektoré zvláštnostiintrakraniálnych metastáz karcinómu mliečnej žľazy. Dies Jessenii XIII.  Diagnostika a liečba ochorení prsníka. Program a zborník abstraktov. Košice 1999, 37.

 

 

Skriptá a učebné texty

 

 1. Gajdoš, M.,Šulla, I., Výrostko,,Lukáč, I., Zamboriová, M., Nagy, V., Gajdošová, B., Šulla, I. jr.:Zdravotná starostlivosť – vysokoškolské učebné texty. UPJŠ Košice, 2004, 130.

 

 1. Šulla, I.,Gajdoš, M.,Výrostko, ,Lukáč, I., Zamboriová, M., Nagy, V., Šulla, I. jr.:Nursing care – vysokoškolské učebné texty. UPJŠ Košice, 2003, 112.

 

 

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 1. Kollová, A., Lukáč, I., Andráš, T., Novotný, V.: Vzácna príčina paraparézy a sfinkterových porúch – spontánny spinálny epidurálny hematóm. Slov. lekár, 2002, 12, 9-10: 334-336.

 

 1. Šulla, I., Levkuš, P., Lukáč, I., Gramata, V.: Rodinný výskyt nádorov nervového systému. Folia Facultatis Medicae Universitas Šafarikiana Cassoviensis, 1995, LII, 1:221.

 

 

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch

(konferenčných aj nekonferenčných)

 

 1. Lukáč, J.,Lukáč, I., Vaculík, V.: Význam podávania antibiotík v prevencii komplikácií v úrazovej chirurgii. XIII. Reimanové dni: zborník vedeckej konferencie: Prešov, 1984, 115-118.

 

 

Dizertačné a habilitačné práce

 

 1. Lukáč, I.: Spontánny intracerebrálny hematóm. Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti kandidáta lek. vied., Košice, 1995, 53 s.
 2. Lukáč,I.: Syndroma caudae equinae. Habilitačná práca na získanie vedecko-pedagogickej hodnosti docent. Košice 2009 109 s.

 

    Monografie

 

 

 1. Šulla, I.J., Lukáč, I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes. UPJŠ LF Neurochirurgická klinika, Košice 2009, 231 s.

 

 1. Šulla,I., Lukáč,I.:Ischemické poškodenie miechy v experimente. UPJŠ LF, Košice 2010, 126 s.

 

 

 

Prednášková činnosť

 

 

 

 1. Šulla,I., Lukáč I, Kollová A., Kafka J.: Niektoré zriedkané príčiny vzniku SCE. Košické vertebrologické dni. Košice, 2009

 

 1. Lukáč, I.,Levkuš P., Klimová E.: Chirurgické riešenie hrudníkových medzistavcových platničiek.“Neurochirurgická konferencia s medzinárodnou účasťou, Košice“, 18.2.2005.

 

3.Lukáč, I.,Gramata V., Lacko, F.: Transpedicular approach  for thoracic intervertebral disc.  „3 rd Congress of Slovac Neurosurgical Society with  international participation“, Stará Lesná,14-16 október 2004.

 

 1. Lukáčová, N., Pavel, J.,Čižková, D., Silvašiová,M., Lukáč,I., Maršala,J.: Hemisection at  thoracic level influences nitric oxid sznthase activity in segments of cervocothoracic and lumbosacral intumenscence.            „Vedecká konferencia venovaná vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Prof. MUDr.Jozefa Maršalu,DrSc, pri príležitosti jeho životného jubilea, „ Mechanizmy  poškodenia a možnosti regerácie v CNS, Košice 16.2.2004.

 

 1. Leško, J., Šulla, I., Lukáč, I., Stančák, M.: Sy Guynovho kanála v našom materiáli.“ III. Sympózium neurológov a neurochirurgov“, Michalovce 15-16.november 2001.

 

 1. Kollová, A., Lukáč, I., Novotný, V.:Spontánny spinálny epidurálny haematóm.“ Pracovní dni české neurochirurgické společnosti“, 4-5. október 2001.

 

 1. Výrostko, J., Šulla, I., Levkuš, P.. Leško, J., Lukáč, I.: Mozgové MTS karcinómu mliečnej žľazy. „Levočské pracovné dni  27-29.september, 2001.

 

 1. Leško, J., Lukáč, I.,Stančák, M.: Syndróm Gyonovho kanála v našom materiáli.“ Vedecko-pracovná schôdza Slovenskej a Českej neurologickej spoločnosti- l.Levočské pracovné dni“, 27-29. september 2001

 

 1. Maršala, J., Čižková, D., Lukáč, I., Lukáčová, N., Maršala, M.: „Ascending nitrergicpropriospinal connections in th spinal cord of the dog. „31 st. Annual meeting society for neuroscience“, San Diego, California, 10-15. november 2001.

 

 1. Lukáčová, N., Jalč, P., Lukáč, I.,Maršala, M., Čižek,M., Maršala,J.: Vplyvkompresie miechy na aktivitu NOS. „10. celostátni konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 2001.

 

 1. Výrostko, J., Gajdoš, M., Levkuš, P., Lukáč, I.: Niektoré zvláštnosti intrakraniálnych metastáz Ca mliečnej žľazy. VII. Banskobystrický neurochirurgický deň., 2001

 

 

 1. Uher, M., Pisarčiková, M., Filka, J. ,Kurák,M., Adamová, H., Levkuš, P., Sidor,Z., Lukáč,I., Zavadiliková,E., Bodnárová, O., Hulíková, M.,Černáková A.: Kraniocerebrálne traumy u detí- naše skúsenosti. „Pediatrická pracovná konferencia“ ,Košice, 8.jún 2000.

 

 1. Výrostko,J., Gajdoš,M., Levkuš,P., Lukáč,I.: Niektoré zvláštnosti intrakraniálnych metastsáz Ca mliečnej žľazy. „Dies Jesenii XIII.“, Košice, 21.5.1999.

 

 1. Leško,J., Zachar,M., lacko,F., Novotný,V., Lukáč, I.: Krvácanie do mozočka.“ „Slávnostná vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach pri príležitosti životného jubilea Prof. MUDr. J. Faguľu, DrSc.“, Košice, 6.11.2000.

 

 1. Gajdoš,M., Menová,K., Lukáč,I., Andráš,T.: Poúrazová nazálna likvorea. „Slávnostná vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach pri príležitosti životného jubilea Prof. MUDr. J. Faguľu, DrSc.“, Košice, 6.11.2000.

 

 1. Lukáč, I. Výrostko,J., Forgáč,Š., Kollová,A.: Intracerebrálne krvácanie hypertonikov. „Slávnostná vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach pri príležitosti životného jubilea Prof. MUDr. J. Faguľu, DrSc.“, Košice, 6.11.2000.

.

 1. Uher, Pisarčiková, Filka, Adamová, Levkuš P., Lukáč,I.,Zavadiliková, Bodnárová, Huliková .:_ Kraniocerebrálne poranenia u detí. „ Vedecko pracovná schôdza venovaná životnému jubileu Prof. MUDr. Šašinku DrSc.“ Košice, 8.6.2000

 

 1. Šulla,I., Lukáč,I.:Niektoré prognostické príynaky pri hypertonických hematómoch.“ Banskobystrický neurochirurgický pracovný deň, 2000.

 

 1. Výrostko, J. Šulla, I., Stančák, M., Lukáč, I., Kaťuch,V.: Diferenciálno- diagnostické problémy bolesti v chrbtici. „Kuncov memoriál, Hradec Králové,2000.

 

 1. Blaško, D., Pavlík, V., Tormašiová, M., Lukáč, I.,Gdovinová ,Z.: Intensive care in conservative treatment of intracerebral haemorrhage. „ Neurosurgical conference“, Košice,3.-4.10.1997.

 

 1. Blaško, D., Gdovinová, Z., Gajdoš, M., Lukáč, I.: Prognosis of intracerebral haemorrhage.“Neurosurgical conference“ Košice, 3.-4. 10.1997.

 

23.Lukáč, I., Zachar, M., Blaško, D., Andráš, T.: Diagnostika infratentoriálnych nádorov. Spolok lekárov, Košice“ 24.3.1997.

 

 1. Kafka, J., Výrostko, J., Gajdoš,M., Lukáč, I.: Metastázy do mozočka. Spolok lekárov, Košice, 24.3.1997.

 

 1. Lukáč, I.,Šulla, I., Lacko, F.: Spontaneoous spinal epidural haematomas. „ International congress of Slovak NeurosurgicalSociety“, B.Bystrica-Tále, 9.-11.51996.

 

 1. Šulla, I., Šanta, M., Maršala, J., Martiniak, J., Lukáč, I.:Proximal temporary ligature of the dog. „ The second international symposium – transplantation and regeneration in the central nervous system“, Štrbské Pleso, 1989.

 

 1. 27. Lukáč, I., Faguľa, J., Šanta, M.: Spontánne spinálne epidurálne haematómy v našom materiáli. „ Pracovní dny České neurochirurgrické společnosti“, Praha, 12.-13.12.1991.

 

 1. 28. Lukáč, I.,Šulla, I., Mudroňová, B., Bolhaj, J.: Pečeň a vnutrolebečné krvácanie.“ Neurochirurgické pracovní dny, České Budejovice, 28.-29.9. 1989.

 

 1. 29. Lukáč, I., Faguľa, J., Levkuš, P., Bolhaj, J..: Vnútrolebečné krvávcanie ako komplikácia antikoagulačnej liečby. „Neurochirurgické pracaovné dni“ , Košice, 6.-7.10.1988.

 

 1. 30. Lukáč, I., Šulla, I., Valanský, L.: Pridružené anomálie pri spinálnych dysrafizmnoch. „Neurochirurgrické pracovní dny, Brno, 26.-27.11.1987.

 

 1. Lukáč, J., Lukáč, I.,Vaculík, V.: Význam preventívneho podávania antibiotím v prevencii komplikácií v úrazovej chirurgii. „ VIII. Reimanové dni“, Prešov, 1984

 

 1. 32. Lukáč, I.,Vaculík,V.: Poranenie mäkkého ramena. „ Krajský traumatologický seminár, Prešov, 28.-29.3. 1984.

Imrich Lukáč: Osobné stanovisko kandidáta k službe

Pán Ježiš  svojim učeníkom hovorí:“ Vy ste soľ zeme…“ a ďalej podáva ďalšie prirovnanie:“…vy ste svetlo sveta.“ /Mat. 5 kap./ Sú to veľmi známe, podľa mňa  najvystižnejšie prirovnania poslania veriacich i cirkvi. Soľ dáva jedlu lepšiu chuť i potrebný sodík, svetlo zasa  dáva možnosť orientovať sa. Aj cirkev má životu spoločnosti dávať lepšiu chuť, zasvietiť na cestu, ak tápeme. Ale tento text má ešte ďalšie upozornenie:“…mesto, ktoré leží hore na vrchu…“  Teda nie je skryté, je stále na očiach, je dobre vidieť, čo sa deje, ako si počíname. Pri svojej práci majme to na pamäti.

Cirkev všeobecne sa dnes považuje  za úpadkovú organizáciu. Jej čas akoby vypršal. Chyba je v  nás, často sme bez chuti a  svetlo v nás nesvieti jasne. Omyl, cirkev má čo dať aj v 21. storočí. Život prináša nové problémy, výzvy, ktoré treba riešiť. A v nich sa treba dokázať.

Základom práce cirkvi je misia. Prvou líniou je práca v zbore so všetkými vekovými kategóriami. Misia však musí byť podložená nielen slovom, ale aj životom. Treba hľadať nové formy, využívať média. Nesmieme zabúdať na misiu v zahraničí, podporujeme prácu s deťmi v Tanzánii, práca  na Ukrajine vzhľadom na politickú situáciu bola prerušená. Veríme, že budeme v nej môcť pokračovať.

Cirkev koná praktickú pomoc blížnym hlavne prostredníctvom diakonie. Máme  22 stredísk. Rozhodne treba v prvom rade skvalitňovať úroveň služby, ale aj budovať nové strediská, v prípade potreby podľa možností venovať sa utečencom.

Šíriť vzdelanosť je tiež našou povinnosťou. Naše cirkevné školy majú vcelku dobré meno, je o nich záujem. Venovať pozornosť kvalite štúdia, dbať o čo najlepšie personálne i finančné zabezpečenie.

K riadnemu fungovaniu cirkvi sú potrebné aj financie. Kde je viera, tam je aj ochota prispieť na dobrú vec. Hmotné záležitosti  riešiť prehľadne, jasne a účelne. Financie získať aj z majetku cirkvi, pokračovať v rekonštrukcii našich schátralých budov. Maximálne účelne využívať majetok v Beckovskej Vieske. Hospodárenie má byť vedené odborníkmi na patričnej úrovni a maximálne   efektívne. Vytvoriť mzdový fond pre duchovných.

Pálčivou otázkou je reštrukturalizácia cirkvi. Podklady  boli pripravené, hľadať v záujme cirkvi optimálne riešenie. Správnosť riešenia preverí život. Po dohode prikročiť k prepracovaniu cirkevnej ústavy a CPP.

Dokončiť prácu na elektronickom informačnom systéme, uviesť ho do praxe. Chceme, aby komunikácia medzi jednotlivými COJ bola na úrovni 21. storočia.

Úloh je  veľa, uviedol som len niektoré. Prosme spoločne nášho Pána o požehnanie a zdar. A dokážme sa ako ľudia viery.

 

 

Imrich Lukáč