Ako voliť

  1. Ak nechcem dať svoj hlas žiadnemu z kandidátov, čo mám robiť?

Prevziať si hlasovací lístok a vyznačiť, že ani jednému svoj hlas neodovzdávam. Napríklad preškrtnutím mena, mien, napísaním „nevolím nikoho“, a pod. – tak, aby prejav jeho vôle bol zrozumiteľný a jasný.

 

  1. Ak prečiarknem kandidáta alebo viacerých kandidátov, je volebný lístok neplatný?

Takýto lístok je platný, vyjadruje vôľu voliča neodovzdať svoj hlas prečiarknutému kandidátovi.

 

  1. Započítava sa neplatný volebný lístok do kvóra? Niektorí farári tvrdia, že nie.

Každý odovzdaný hlasovací lístok je platný a  musí sa započítať. Sčítacia komisia posúdi, či je vôľa voliča odovzdať svoj hlas kandidátovi alebo jednému  z kandidátov na hlasovacom lístku zrozumiteľne vyjadrená. Ak áno, započíta hlas „za“. Ak je na hlasovacom lístku vyznačených viac kandidátov, ktorým dáva volič svoj hlas, takéto jeho hlasovanie je neprípustné a nemôže byť započítané ako hlas „za“ ani jednému z ním vyznačených kandidátov.

 

  1. Môžem odovzdať aj prázdny volebný lístok? Čo znamená, ak odovzdám prázdny volebný lístok?

Áno, môžem. Znamená to, že neodovzdávam hlas ani jednému kandidátovi, lebo vôľa odovzdať hlas kandidátovi nie je na prázdnom volebnom lístku vyznačená.

 

  1. Ak sa niekto zapíše na prezenčnú listinu, ale z kostola odíde skôr, majú ho počítať do kvóra?

Do kvóra za započítajú všetky vydané hlasovacie lístky prítomným členom konventu.

Ak niekto z konventu odíde skôr  bez odovzdania hlasovacieho lístka, je to jeho prejav vôle neodovzdať svoj hlas nikomu.

Ak by niekto, kto si už prevzal hlasovací lístok,  nechcel voliť, musel by svoj nepoužitý hlasovací lístok pred samotnou voľbou vrátiť  sčítacej komisii a vyhlásiť, že nechce voliť. Vtedy sa jeho hlas do kvóra nezapočítava.

Pri sčítaní hlasov je rozhodujúce  to, koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov prítomným členom konventu a to, koľko jasných a zrozumiteľných  hlasov „za“ dostali jednotliví kandidáti.