Marián Kaňuch

Kandidát na generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Štrukturovaný životopis

Mgr. Marián Kaňuch

Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

Telefón: 0918/828 332

Email: ecavza@ecavza.sk

 

Osobné údaje:

Dátum narodenia: 12.12.1977

Miesto narodenia: Prešov

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: ženatý, Oľga Kaňuchová – zborová farárka Žilina

Zdravotný stav: výborný

Vyrastal som v cirkevnom zbore Nemcovce, ŠZS, kde som sa aktívne zapájal do zborového života. Mám dvoch súrodencov.

 

Vzdelanie:

1984 – 1992 Základná škola Lada a Kapušany

1992 – 1996 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

1996- 1997 Vojenská Akadémia Liptovský Mikuláš

1999 – 2004 Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislava

2013 – 2018 Externý doktorand Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislava, Praktická katedra. 6.4.2018 som odovzdal dizertačnú prácu na tému: Vznik nových cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiu. V súčasnosti očakávam stanovenie termínu pre obhajobu dizertačnej práce.

 

Zamestnanie:

1997- 1998 strážnik, Mlyn Prešov

1998- 1999 elektrikár, Východoslovenská energetika Prešov

2004 – 2008 zborový kaplán a námestný farár CZ Bardejov, GBÚ ECAV

2008 – súčasnosť, zborový farár CZ Žilina, GBÚ ECAV

2013 – súčasnosť, senior TUS

 

Doplnkové vzdelávanie, rozširovanie vedomostí a skúseností:

2001 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný trojtýždňový študentský pobyt v Ulme v evanjelickom cirkevnom zbore (Nemecko)

2003 – v rámci štúdia na EBF UK absolvovaný trojmesačný študentský pobyt v evanjelickom cirkevnom zbore v Readingu, PA (USA)

2010 – účasť na svetovej misijnej konferencii v Cape Town: The Third Lansanne Congress on World Evangelization

2011 –  2018 ELF Eger a Wisla – účasť na konferenciách o misii a obnove cirkvi

2012 –  2017 poznávacie cesty spojené s biblickými reáliami Izrael, Turecko, Grécko, Malta, Jordánsko

2013 – Cambridge,vzdelávanie pre vedúcich kresťanských pracovníkov

2015 – Londýn, návšteva misijných zborov Anglikánskej cirkvi

2015 – Madrid, konferencia o vzniku nových zborov

2015  – India, návšteva v misijných zboroch Evanjelickej cirkvi zameraná na zakladanie nových zborov

2016  – Cambridge, Vzdelávanie pre PhD. študentov

2016 – New York a Austin, konferencia o misii a návšteva misijných zborov LCMS v Texase

 

Iné:

Člen Rady školy ESŠ Martin

Dištriktuálny presbyter VD ECAV

Člen Synody ECAV

 

Jazykové znalosti:

Anglicky

Nemecky

 

Počítačové znalosti:

Práca s počítačom a modernými komunikačnými prostriedkami

Internet – pokročilý

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Apple – Keynote, Numbers, Pages

Aktívna práca so sociálnymi médiami

 

Vodičský preukaz:

Skupiny B,C

 

Vlastnosti a záujmy:

Organizačné schopnosti (organizácia 400. výročia Žilinskej synody 2010, Seniorátny deň TUS 2017 a množstvo cirkevných podujatí na zborovej, seniorátnej a celocirkevnej úrovni), tímová práca, flexibilita, komunikatívnosť, spoločenskosť, cestovanie, práca pod stresom, šport (futbal a cyklistika aktívne), literatúra, filmy.

 

 

 

Aby cirkev bola cirkvou.

Ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista sa v súčasnosti nachádzame vo vzácnom okamihu našich dejín, ktorý ovplyvní smerovanie cirkvi na dlhé obdobie pred nami.

Pán Ježiš pred svojim vstúpením na nebesá dal kresťanskej cirkvi trvalú úlohu činiť učeníkov zo všetkých národov sveta (Mt 28,19-20).

Aby sme naplnili poslanie cirkvi potrebujeme čerpať z osobného vzťahu s Ježišom Kristom, sviatostného života a z prameňov Písma Svätého vysvetľovaných v evanjeliovom duchu Symbolických kníh.

Pôsobenie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. od jej vzniku po súčasnosť prinieslo množstvo požehnania do našej krajiny. Dodnes vďačne čerpáme zo živého odkazu predkov. Avšak posolstvo reformácie potrebujeme zrozumiteľne preniesť do súčasnej doby.

Evanjelická cirkev a.v. v 21. st. je verná evanjeliovej a reformačnej tradícií. Je cirkvou misijnou, slúžiacou, pastorálnou, vzdelávajúcou, spoločensky aktívnou a ekumenicky priateľskou. Jej bohoslužobný život je verný tradícii a zároveň zrozumiteľný súčasnému človeku. Cirkev je otvorená novým a sviežim formám práce. Jej jednoduchá a flexibilná štruktúra napomáha šíreniu evanjelia. Vznik nových zborov, či prípadná revitalizácia etablovaných je prirodzenou súčasťou života cirkvi.

Ordinovaní a neordinovaní členovia cirkvi vo vzájomnej úcte a dôvere úzko spolupracujú. Spoločenstvo sa teší z darov jej členov. Ich obdarovania slúžia na budovanie tela Kristovho a pre všeobecný úžitok. Pôsobenie cirkvi je kreatívne, slobodné a radostné. Každá generácia ma svoje miesto v spoločenstve Božieho ľudu. Na pôde našich cirkevných zborov sa stretávajú deti, mládež, stredná generácia a starší ako jedna rodina.

Cirkev sa nebojí otvorene diskutovať aj o zložitých celospoločenských otázkach. Súčasnú dobu nevníma ako ohrozenie, ale ako príležitosť a dar. Evanjeliová sloboda nám tak pomáha budovať mosty a nie múry.

Takú cirkev v nádeji vidím a verím, že ju spoločne môžeme uvidieť všetci.

 

Marián Kaňuch

Zdroj: ecav.sk