Ľubomír Pankuch

Kandidát na dozorcu Východného dištriktu

Štrukturovaný životopis

 

Priezvisko, meno, titul:                 Pankuch Ľubomír, Ing.             

Dátum narodenia:                        28.09.1962                                                                             

Email:                                              lubopankuch@gmail.com

 

 

Vzdelanie

 

1981-1985          Vysoká škola strojná a textilná v Liberci, Textilná fakulta,

                                   Odbor: Technológia textilu a odevníctva

 

1977-1981          Stredná priemyselná škola v Prešove, Odbor: Výroba odevov a bielizne

 

ECAV

 

Životné motto: Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil“

Matúš 20, časť verša 28               

 

Pokrstený:            14.10.1962 v chráme Božom v Šarišskej Porube, ev. a. v. cirkevný zbor Nemcovce ako syn rodičov Tomáša Pankucha a dnes už nebohej Anny rod. Hankovskej, mám 2 mladšie sestry Miloslavu a Renátu  

Konfirmovaný:  23.05.1976 v chráme Božom v Nemcovciach

Sobášený:             09.04.1989 v chráme Božom v Šarišskej Porube s Gabrielou, rodenou Novákovou (vierovyznanie – ev. a.v.)

Deti:                         Pán nám požehnal 3 dietky – Erika, Ninu a Dávida, všetky sú pokrstené a konfirmované v našom rodnom ev. a. v. cirkevnom zbore v Nemcovciach.

To isté platí o krste 2 vnúčat – Richarda a Hany.

Služba:                                     V ECAV ma Pán k službe povolal od roku 1989 a mal som možnosť poslúžiť v týchto funkciách:

  • zástupca zborového dozorcu CZ Nemcovce, zborový dozorca CZ Nemcovce, zástupca seniorálneho dozorcu ŠZS, vedúci sekcie pre prácu s mužmi VMV ŠZS, člen hospodárskeho výboru ŠZS, presbyter VD ECAV, náhradný člen generálneho presbyterstva ECAV, synodál

V súčasnosti  som zborovým dozorcom CZ ECAV Nemcovce, náhradným seniorálnym presbyterom ŠZS, presbyterom VD ECAV a náhradným členom generálneho presbyterstva ECAV. Som tiež členom Rady školy pri ESŠ Prešov.

                 

 

Profesná prax

 

01/2015 – súčasnosť                         Obec Lipníky, starosta obce

03/2011 – 12/2014                          A.T.A. SLOWAKIJE s.r.o., Prešov, obchodný manažér

07/2010 – 02/2011                          nezamestnaný UPSVaR Prešov

01/2007 – 06/2010                          GUZZY s.r.o., Lipníky, riaditeľ firmy

06/2005 – 12/2006                          Betatex s.r.o., Prešov, výrobný riaditeľ

08/1985 – 06/2005                           OZKN a.s. Prešov, technológ, výrobno-technický riaditeľ, obchodný riaditeľ

 

 

Znalosť cudzích jazykov :               Anglický jazyk – mierne pokročilý

Ruský jazyk       mierne pokročilý

 

 

Ďalšie odborné znalosti :              vodičský preukaz skupiny B

                          -PC – internet, MS Office

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Pankuch

 

 

Motivačný list

 

Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil.“   Matúš 20, časť v. 28

    

Toto je motto, ktoré sa nesie a zároveň aj mňa nesie celým mojím životom. K tomu ma viedli moji rodičia, k tomu vedieme s manželkou Gabikou svoje 3 deti a už aj 2 vnúčatá. Láske k Božiemu slovu ma v mladosti okrem rodičov viedol dnes už nebohý brat farár Tomáš Semko starší. Zasial do srdca niečo, čo v ňom zostalo, niečo, čo v ňom vzklíčilo, niečo, čo mi pomáha kráčať životom. Zasial v ňom slovo Boha živého. Rodičia a pán farár mi ukázali, čo znamená v živote človeka slovo – slúžiť. Ich práca pre zbor, ich ruky zložené k modlitbe, ich pokorná služba v našom cirkevnom zbore, ich tiché ale vytrvalé poukazovanie na príklad a životnú cestu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento ich príklad sa ako niť vinie aj mojim životom.

Služba v cirkvi je preto aj mojou životnou cestou. Človek slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny, cirkvi aj spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú spoločnosť, keď sa presadzujú široké lakte a dobré známosti, ale ja verím v slúžiacu lásku. S takouto slúžiacou láskou sa chcem spoločne s bratmi a sestrami v službe na poli cirkevnom zasadzovať o :

 

–  vytváranie väčšieho priestoru pre zapojenie neordinovaných do služby na vinici Pánovej, s prosbou vyslanou k nebesám, aby nám Pán takýchto pracovníkov k žatve vyslal

–  ďalšie napredovanie našich súčasných škôl a vytvárať priestor a predpoklady pre vznik nových (aj rozhovormi s kompetentnými osobami a zodpovednými organizáciami o možnostiach využitia európskych dotačných systémov)

–  väčšie rozprúdenie spolupráce s mladými v našej cirkvi aj tými mimo nej, tými, ktorí    hľadajú a ktorí chcú slúžiť (detské besiedky, mladé rodiny, SEM)

– vznik ďalších stredísk evanjelickej diakonie vo Východnom dištrikte ECAV, pretože v tom našom svetazhone na tých vekom pokročilých, vo viere zakotvených, niekedy tým mladším nezostáva dostatok času

– návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých úrovniach ECAV, od podania ruky a pokorného rozhovoru až po napomenutie, riešiť problémy z očí do oči, nie prostredníctvom cirkevných či iných médií

– prípravu nového cirkevno – organizačného modelu štruktúry ECAV, kde bude menej centralizácie a viac efektívnosti a spolupráce, veď naša cirkev na tejto báze úspešne fungovala

– možnosť aktuálne sa vyjadrovať k problémom, ktoré zožierajú našu spoločnosť, keďže cirkev by mala byť svetlom v tme a tiež svedomím národa

– stretnutia s predsedníctvami jednotlivých seniorátov aspoň raz ročne

 

Verím úprimne a radostne, že náš Boh a Pán požehná našej cirkvi a dá jej opäť tú silu, aby bola „soľou zeme a svetlom sveta“ a tiež dá tých, ktorí budú verne slúžiť.

 

 

 

 

                                                                                             Ľubomír Pankuch