Katarína Hudáková

Kandidát na generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Štrukturovaný životopis

Rodičia: Doc. ThDr. Daniel Veselý, ThMgr. Ľudmila Veselá, rod. Plesníková Narodená: 10. 8. 1967 Žilina

Pokrstená: 20. 8.1967 Rajec Vladimírom Marenčiakom

Konfirmovaná: 10. 5. 1981 Danielom Veselým vo Švábovciach ZŠ: 1973 – 1981 Švábovce Gymnázium: 1981 –  1985 Poprad

SEBF: 1985 – 1990 Bratislava 2 semestre štúdia ev. teológie 1988/89 Munster/ Nemecko

Ordinácia: 15. 7.1990 Poprad-Matejovce biskupom VD ECAV Dr. Júliusom Filom st. Pôsobenie: 1990 – Liptovský Ondrej

   2002 – zvolená za zborovú farárku v Liptovskom Ondreji

Farárska skúška: 16. 1. 1995 Bratislava

Sobáš: 10. 8. 1989 Švábovce

Manžel: MUDr. Ivan Hudák, lekár – hygienik

Deti: Ján, trhový analytik

  Daniel, geoinformatik

  Michal, študent Lesníckej fakulty vo Zvolene

  Ivan, študent Evanjelického gymnázia J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši Funkcie: 2006 – 2018 Seniorka LOS ECAV

    zástupca biskupa VD ECAV, členka Vieroučného výboru ECAV, Výboru misie ECAV, členka Generálneho súdu, zodpovedná za školenia kaplánov ECAV, predseda poroty Biblickej olympiády, členka Redakčnej rady EPST, členka Výboru Spolku Martina Rázusa, zástupca ECAV v pracovnej skupine Spoločenstva evanjelických cirkví Európy

Cudzie jazyky: nemecký jazyk – aktívne

   ruský jazyk

 

 

Osobné stanovisko kandidáta k službe

„Láska sa teší s pravdou.“(1K 13, 6b)

Keďže úrad biskupa charakterizujú slová: „prvý medzi rovnými“ a presadzovanie názorov je vecou grémií, v ktorých má aj biskup iba jeden hlas, nepokladám za celkom oprávnené podávať nejaký „program“, ktorý budem realizovať. Ale chcem predstaviť zásadný pohľad na súčasnú situáciu v cirkvi a predstavu, akým smerom má kráčať a akú úlohu má v tom zastávať vedenie.

Cirkev je Kristova. Nám je zverená služba, ktorou máme cirkev zveľaďovať a budovať. To je možné jedine na základe Božieho slova, vernosti Jemu, zvestovaniu a prisluhovaniu sviatostí, ako to vyznávame v Augsburskom vyznaní. Božie slovo nie je mŕtva litera, ale Duch, ktorý dáva život. Predstavení v cirkvi majú podľa slova Božieho žiť. Z neho poznávať hriešnosť aj svoju vlastnú a v ňom nachádzať zásady pre riešenia problémov. Božie slovo je mocou, ktorou koná sám Pán Ježiš.

Súčasnú situáciu v cirkvi pokladám za vážnu. Charakterizuje ju silná polarizácia, ktorá ochromuje napredovanie a sťažuje pôsobenie do vnútra aj navonok. Za prvoradú úlohu preto považujem nápravu vzťahov a to nielen formálne, ale opravdivo. Preto som si za základ zvolila práve slovo z hymny lásky. Nič iné totiž nemôže napraviť vzájomné vzťahy – jedine Božia láska prejavená v milosti Ježiša Krista, ktorý je Pravda. Oboje veľmi potrebujme. Potrebujeme poznať a vyznať pravdu o sebe, že sme hriešni a potrebujeme odpustenie, milosť a lásku Božiu, ktorá uzdravuje. Láska bez pravdy umiera a pravda bez lásky zabíja. Len spoločne, ruka v ruke, vedú k spravodlivosti, ktorá vytvára zdravé a radostné ovzdušie pre tvorivú činnosť. K nej sme povolaní všetci. Každý má slúžiť v cirkvi duchovným darom, ktorý prijal. Je to výsada a nesmierna radosť, že smieme slúžiť nášmu Spasiteľovi. Úlohou vedenia cirkvi je vytvárať prostredie, v ktorom by sa tieto dary uplatňovali bez prijímania osôb, v ktorom sú spoločné stretnutia a spoločná práca potešením. Poriadok a pochopenie pre trápenia, starosti a radosti tak jednotlivcov ako aj cirkevných zborov, sú základom práce vedenia, aby cirkev plnila svoje misijné poslanie pri všetkých svojich členoch, v ekumenických vzťahoch aj vo svete. To je jej úloha a cieľ, ktoré napĺňajú opravdivou radosťou.

O to prosím Trojjediného Pána Boha, aby zo svojej milosti nám dal také vedenie, ktoré bude On sám viesť svojou láskou a milosťou a Kristovou pravdou a pokojom. A to bez ohľadu nato, či si použije ako svoj nástroj mňa alebo niekoho iného.

Katarína Hudáková

Zdroj: ecav.sk